Jyväskylä normalskola

ruotsinlippu_50.jpgJyväskylä normalskola är en övningsskola som ger grundskoleutbildning och gymnasieutbildning. Normalskolan är en del av pedagogiska fakulteten vid Jyväskylä universitet. Hösten 2014 hade skolan 1010 elever, varav 705 i grundskoleutbildning och 305 i gymnasieutbildning. Skolan har 90 lärare och 12 personer som hör till annan personal.

Normalskolan verkar i två olika fastigheter. Lågstadieskolan (åk 1-6) är belägen på västra kanten av universitetets campus och har adressen Pitkäkatu 8. Fastigheten med högstadieskolan (åk 7-9) och gymnasiet ligger i norra delen av universitetets campus och har adressen Yliopistonkatu 1. Normalskolans lågstadieskola (lägre folkskola) grundades år 1866. Högstadieskolan (högre folkskola) och gymnasiet startade sin verksamhet år 1915.

Normalskolans uppgift är att organisera grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och handledd undervisningspraktik, utvecklings-, experiment- och forskningsverksamhet och fortbildning för lärare. Normalskolans mål är att organisera handledd undervisningspraktik som en bred lärarkompetens förutsätter för studerande som skall bli klasslärare, speciallärare och ämneslärare. Också studerande som skall bli studievägledare och engelskspråkiga Juliet-studerande får sin praktik i normalskolan.

Skolan ger sina elever undervisning enligt grunderna för läroplanerna för grundskoleutbildning och gymnasieutbildning. Skolans läroplan ger eleverna möjlighet att inrikta sina studier på idrott, matematik och naturvetenskaper eller språk. Normalskolan är aktivt med i det nationella läroplansarbetet både när det gäller grundskoleutbildning och gymnasieutbildning. Till skolans uppgifter hör att ge utbildning i läroplanernas praktiska tillämpning och att utveckla nya undervisningsmodeller.

I grundskoleutbildningen utvecklas modeller i avsikt att harmonisera grundskoleutbildningen. Skolan fungerar som en inklusiv närskola till alla läropliktiga inom sitt upptagningsområde. Normalskolans gymnasium är en del av gymnasienätet inom Jyväskylä region. Gymnasieutbildningens huvuduppgift är att ge grundläggande kunskaper till mångsidiga högre studier.

Normalskolans mål är att utveckla sin undervisning och uppgift som lärarutbildare på vetenskaplig basis och att utvecklas ännu starkare som forsknings-, experiment- och utvecklingsskola. Normalskolan är också med och producerar fortbildningstjänster.

Normalskolan har arbetat målmedvetet och långsiktigt för att utveckla en högklassig och pedagogiskt fungerande informations- och kommunikationsteknisk läromiljö. Vi fostrar våra elever att bli medlemmar i kunskapssamhället och under den handledda undervisningspraktiken erbjuder vi goda möjligheter att använda informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Vår skola är en aktiv medlem i de finska praktikskolornas samarbetsnätverk eNorssi (www.enorssi.fi).

Normalskolan har mångsidig internationell verksamhet från grundskolans lägre klasser till gymnasiet. Normalskolan upprätthåller och utvecklar internationella nätverksprojekt med hjälp av sin sakkunniga personal, EU-program (CIMO, Comenius), UNESCO och Undervisningsstyrelsen.

Normalskolan är också med och förverkligar följande projekt:

1. Att tillämpa problembaserad pedagogik i utvecklandet av vetenskaplig undervisning. Vetenskaplig undervisning har som mål att stödja formandet av en mångsidig världsbild hos inläraren. Det pedagogiska förverkligandet av projektet om vetenskaplig undervisning grundar sig på undersökande och problembaserat lärande. I undervisningen erbjuds konkreta erfarenheter som stöder utvecklingen av logiskt och kritiskt tänkande. Att bekanta sig med den vetenskapliga undervisningen betyder för lärarstuderande att de studerar aktiva, forskningsbaserade och elevcentrerade verksamhetsformer under den handledda undervisningspraktiken.

2. I projektet om fostran till företagsamhet erbjuds konkreta erfarenheter som stöder utvecklingen av ett inre och yttre entreprenörskap.

3. Målet för projektet om internationalisering är att utveckla och utöka Normalskolans internationella verksamhet och att göra verksamheten mångsidigare.

4. Målet för strategin för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen är att erbjuda en högklassig och mångsidig IKT-miljö för undervisning och handledd undervisningspraktik. Målet är också att utveckla kunskaper i hur man använder IKT i undervisningen.

5. I ett projekt som koordineras av idrottsvetenskapliga institutionen bedrivs den nationella fortbildningen för lärare i idrott.

6. Projektet ”Tjejer blir experter i teknik” som koordineras av Agora Center och finansieras av EU är en del av skolans omfattande internationella projekt i avsikt att utveckla tekniken.

7. Normalskolan är med i projektet ”Lärarstigen – hur kan man stärka ett brett lärarskap” som koordineras av pedagogiska fakulteten.

Jyväskylä normalskolas uppgift är att forska i och utveckla handledd undervisningspraktik, inlärning och undervisning. I Normalskolan utvecklas undervisning och lärarutbildning genom vetenskaplig forskning och experimentverksamhet. Normalskolans lärare är utvecklande lärare enligt sin arbetsbeskrivning och skolan är en utvecklande skola speciellt inom handledd undervisningspraktik som är dess grunduppgift.

Jyväskylä normalskola har en egen publikationsserie. I serien ges ut rapporter och artiklar som är baserade på forsknings-, experiment- och utvecklingsprojekt som förverkligats i skolan. Publikationerna är i huvudsak på finska. I Normalskolan görs många examensarbeten av universitetets studenter som bedöms vid ämnesinstitutionerna vid universitetet. Tillstånd till studerandenas examensarbeten och andra undersökningar ansöks hos den ledande rektorn eller den person som koordinerar skolans forsknings-, experiment- och utvecklingsverksamhet.