Jyväskylän normaalikoulu

suomenlippu_50.jpgJyväskylän normaalikoulu on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu, jossa on perusopetus ja lukiokoulutus. Syksyllä 2010 Normaalikoulussa oli oppilaita 990, joista perusopetuksessa 685 ja lukiokoulutuksessa 305. Koulussa on opettajia 90 ja muuta henkilökuntaa 14.

Normaalikoulu toimii kahdessa eri kiinteistössä. Alakoulu sijaitsee yliopiston kampuksen länsireunalla osoitteessa Pitkäkatu 8. Yläkoulun ja lukion kiinteistö on puolestaan yliopiston kampuksen pohjoisreunalla osoitteessa Yliopistonkatu 1. Normaalikoulun alakoulu on perustettu vuonna 1866. Yläkoulun ja lukion toiminta alkoi vuonna 1915.

Normaalikoulun tehtävänä on järjestää perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä ohjattua opetusharjoittelua, kehittämis-, kokeilu- ja tutkimustoimintaa ja opettajien täydennyskoulutusta. Normaalikoulun tavoitteena on järjestää laaja-alaisen opettajakelpoisuuden edellyttämää ohjattua harjoittelua luokanopettajiksi, erityisopettajiksi ja aineenopettajiksi opiskeleville. Normaalikoulussa harjoittelevat myös opinto-ohjaajaopiskelijat ja englanninkieliset Juliet-opiskelijat.

Oppilailleen koulu antaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaista opetusta. Koulumme opetussuunnitelma antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa opintojaan liikunnallisesti, matemaattis-luonnontieteellisesti tai kielellisesti. Normaalikoulu on aktiivisesti mukana sekä perusopetuksen että lukion valtakunnallisessa opetussuunnitelmatyössä. Koulumme eräänä tehtävänä on opetussuunnitelmien käytännön toteuttamiseen liittyvä koulutus ja uudistuvien opetuksen mallien kehittäminen.

Perusopetuksessa kehitetään malleja yhtenäistää perusopetusta ja toimitaan inklusiivisena lähikouluna kaikille oppilaaksiottoalueen oppivelvollisille. Normaalikoulun lukio on osa Jyväskylän alueen lukioverkkoa. Lukiokoulutuksen päätehtävä on toimia pohjakoulutuksena monipuolisiin korkea-asteen opintoihin.

Normaalikoulun tavoitteena on kehittää opetustaan ja opettajankoulutustehtäväänsä tiedeperustaisesti ja kehittyä aiempaa vahvemmin tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluna. Normaalikoulu osallistuu myös täydennyskoulutuspalvelujen tuottamiseen.

Normaalikoulu on työskennellyt määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti tasokkaan ja pedagogisesti toimivan tieto- ja viestintäteknisen oppimisympäristön kehittämiseksi. Kasvatamme oppilaitamme tietoyhteiskunnan jäseniksi ja ohjatussa opetusharjoittelussa tarjoamme hyvät mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Koulumme on aktiivisesti mukana Suomen harjoittelukoulujen eNorssi–yhteistyöverkostossa (www.enorssi.fi).

Kansainvälinen toiminta on Normaalikoulussa monimuotoista perusopetuksen alaluokilta lukioon. Normaalikoulu ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostohankkeita osaavan henkilöstönsä, EU:n ohjelmien (CIMO, Comenius), UNESCO:n ja Opetushallituksen avulla.

Normaalikoulu on mukana toteuttamassa myös seuraavia hankkeita:

1. Ongelmalähtöisen pedagogiikan soveltaminen tiedeopetuksen kehittämisessä. Tiedeopetuksen tavoitteena on tukea oppijan monipuolisen maailmankuvan muodostumista. Tiedeopetushankkeen pedagoginen toteutus perustuu ongelmalähtöiseen ja tutkivaan oppimiseen. Opetuksessa tarjotaan konkreettisia kokemuksia, jotka tukevat loogisen ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Opettajaopiskelijoille tiedeopetukseen tutustuminen tarkoittaa aktiivisten, tutkimuspohjaisten ja oppilaslähtöisten toimintatapojen opiskelemista ohjatun opetusharjoittelun aikana.

2. Yrittäjyyskasvatushankkeessa tarjotaan konkreettisia kokemuksia, jotka tukevat sisäisen ja ulkoisen yritteliäisyyden kehittymistä.

3. Kansainvälisyyshankkeen tavoitteena on Normaalikoulun kansainvälisen toiminnan kehittäminen, laajentaminen ja monipuolistaminen.

4. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteena on laadukkaan ja monipuolisen TVT-ympäristön tarjoaminen opetukseen ja ohjattuun opetusharjoitteluun. Tavoitteena on myös kehittää TVT:n opetuskäytön osaamista.

5. Liikuntatieteiden laitoksen koordinoimassa hankkeessa huolehditaan valtakunnallisesti liikuntaa opettavien opettajien täydennyskoulutuksesta.

6. Agora Centerin koordinoima "Tytöistä teknologian taitajia" –hanke on osa koulumme EU:n rahoituksella toimivaa laajaa kansainvälistä teknologian kehittämisprojektia.

7. Normaalikoulu on mukana kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoimassa ”Openpolku – Laaja-alaisen opettajuuden vahvistaminen” –hankkeessa.

Jyväskylän normaalikoulun tehtäviin kuuluvat ohjatun opetusharjoittelun, oppimisen ja opetuksen tutkiminen ja kehittäminen. Normaalikoulussa opetusta ja opettajankoulutusta kehitetään tiedeperustaisesti tutkien ja kokeillen. Normaalikoulun opettajat ovat työnkuvansa perusteella kehittäjäopettajia ja koulu on kehittämiskoulu erityisesti perustehtäväänsä kuuluvan ohjatun opetusharjoittelun alueella.

Jyväskylän normaalikoululla on oma julkaisusarjansa. Sarjassa julkaistaan koulussa toteutettuja tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeiden raportteja ja artikkeleita. Julkaisut ovat pääosin suomenkielisiä. Normaalikoulussa tehdään runsaasti yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä, jotka arvioidaan yliopiston ainelaitoksissa. Opiskelijoiden tekemiin opinnäyte- yms. tutkimuksiin haetaan lupa johtavalta rehtorilta tai koulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa koordinoivalta henkilöltä.