OPEA510       OHJATTU PERUSHARJOITTELU                                                         6.9.2010
Äidinkieli ja kirjallisuus

Laajuus          5 op

Tavoite           Opiskelija
-osaa yksilöidä opetuksensa tavoitteet sekä sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta
-osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot
-osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella
- tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä
- ymmärtää oppimisympäristöjen moninaisuuden
- on harjaantunut oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana.  

Sisältö ja suoritustapa / Edeltävät opinnot /Integrointi/Arviointi / Vastuuyksikkö ( ks.yleisops)
                           
Sisällöt ja opintojen eteneminen / Äidinkieli ja kirjallisuus

1.. Yhteinen aloitustilaisuus: ti 7.9. klo 16-17 (kontaktia 1 t)

2. Pienryhmän työn suunnittelu ja oppilaitokseen, koulukirjastoon ja palo- ja pelastussuunnitelmaan
tutustuminen (kontaktia 6 t)

3.  Oppilaitoksen opetussuunnitelmiin tutustuminen (kontaktia 1 t)

4.  Ryhmäkuuntelut pedagogiikan lehtorin ohjauksessa (kontaktia 6 t)

5.  Oppilaiden tekstien arviointi itsenäisesti (kontaktia 2 t, itsenäistä 10 t)
- oppilaiden tai opiskelijoiden tekstien arvioiminen ja kommentoiminen

6.  Opintopiirit suurryhmissä
- tekstien arviointi I (kontaktia 3 t, itsenäistä 1 t)
- tekstien arviointi II (kontaktia 3 t, itsenäistä 2 t)
- oppilasarviointi: itsearviointi, jatkuva näyttö, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi
(kontaktia 2 t, itsenäistä 1 t)
- puheviestintää ja ilmaisutaitoa luokassa (kontaktia 3 t)

(Tekstien arviointi -opintopiirien etukäteistyöt jaossa yhteisessä aloituksessa omassa pienryhmässä.)
(Oppilasarvioinnin etukäteistyö tulee sähköpostitse ”harjoitteluinfossa” lokakuun alkupuolella.)

7.  Oppituntien suunnittelu, pitäminen ja havainnointi
- opetusryhmään tutustuminen ennen omia tunteja
- tuntisuunnitelmien pohdinta ohjaajan kanssa
- omien oppituntien pitäminen (14 t)
- oman opetuksen reflektointi palautekeskusteluissa
(yhteensä kontaktia 34 t, itsenäistä 41 t)
- oman (tai toisen) pienryhmän muiden opiskelijoiden pitämien tuntien seuraaminen
- oman (tai toisen) pienryhmän muiden opiskelijoiden pitämien tuntien palautekeskusteluihin osallistuminen
(yhteensä 13 t)

 

8.  Pienryhmän loppupalaveri
(kontaktia 1 t)

 

Muistutukseksi:

 

  1. Opiskelijalla on mahdollisuus opintokokonaisuuden aikana osallistua koulun vanhempainiltoihin ja

       opettajainkokouksiin. Norssin kokouksista ja vanhempainilloista lähetetään tietoa sähköpostitse
”harjoitteluinfossa”. Ohjaavan opettajan kanssa opiskelija voi myös tutustua esimerkiksi välitunti- ja
ruokalavalvontoihin. Opiskelijalla on myös mahdollisuus seurata erityisopetusta ja tukipetusta.

  1. Opiskelija liittää pedagogisten aineopintojen portfolioonsa valintansa mukaan kahdesta neljään

        työnäytettä Ohjattu perusharjoittelu -kokonaisuudesta. Työt voivat olla esimerkiksi omia oppitunteja
varten tai opintopiireissä tehtyjä materiaaleja.

 

Opintopiiri
Oppiaineen pedagogiikkaa ja didaktiikkaa käsittelevä tapaaminen

 

Suurryhmä
Puolet koko äidinkielen ja kirjallisuuden harjoitteluryhmästä ( 12/13 opiskelijaa/opintopiiri)

 

Pienryhmä
Ohjaajan ja hänen ohjauksessaan olevien opiskelijoiden muodostama ryhmä (3-5 opiskelijaa)