KÄSITYÖNOPETUS JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUSSA

sivujen ylläpito Riitta Huovila

Tavoitteet
Opetus luokittain
Tekstiilityö
kudonta, huovutus
Tekninen työ
puu
metalli
muovi
elektroniikka
Projektit
Valinnaiskurssit
Arviointi
Aihekokonaisuudet

 140 vuotta
 

 

 

 

Jyväskylän kaupungin käsityönopetuksen opetussuunnitelmaa toteutetaan soveltuvin osin huomioiden harjoittelu- ja kokeilukouluna toimiminen.

Tulostettava versio käsityön opetussuunnitelmasta.


Käsityönopetuksen tavoitteet

Tavoitteet kattavat koko ikäluokalle tarkoitetun käsityön opetuksen materiaaleista ja tekniikoista riippumatta.

Tavoitteiden nelijakoisuus saa perusteensa käsityönopetuksen luonteesta. Toisaalta opetusta leimaavat käsityöllinen toiminta ja käsityöllinen taitaminen, toisaalta kyseessä on koulun oppiaine, jolla on tavoitteellinen kasvatustehtävä. Opettajalta aineenhallinnan saavuttaminen edellyttää kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Kasvatuksellisen kokonaisuuden hallinta taas edellyttää sekä työskentelytaitojen että laajempien kasvatuksellisten taitojen ymmärtämistä. Työkasvatuksen painottuminen nousee jo oppiaineen nimestä sekä sen konkreettiseen tulokseen tähtäävästä luonteesta.

Tavoitteet voivat painottua työkohtaisesti eri tavoin, sillä esimerkiksi taitojen lähtötaso saattaa vaikuttaa suunnittelun laajuuteen (ensikertainen tekniikkaharjoittelu) tai työn teema voi nostaa yhden yksittäisen tavoitealueen muita tärkeämmäksi (kansainvälisyys, perinnekulttuuri).


Käsityön tiedot ja taidot

Käsityönopetuksen tehtävänä on opettaa oppilaalle käsityötaitoja teknisen työn ja tekstiilityön sisältöalueilta käyttäen molempien osa-alueiden materiaaleja ja tekniikoita. Opiskelussa harjoitellaan välineiden, laitteiden ja koneiden käyttämistä sekä perehdytään niiden toimintaperiaatteisiin ja teknologian arkipäivän ilmiöihin. Työskennellessään oppilas kehittää teknisiä ja motorisia taitojaan.

Suunnittelun taidot
Oppilas suunnittelee sekä työnsä ulkoasun että sen tekniset ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Oppilas harjaannuttaa avaruudellista hahmottamistaan, kehittää luovuuttaan ja ongelmanratkaisutaitojaan sekä soveltaa oppimiaan käsityötaitoja. Yhteys kuvataiteisiin sekä tiedonhankinta erilaisista lähteistä tukevat suunnittelutyötä. Suunnitelmaa esittäessään oppilas käyttää sekä sanallisia, kuvallisia että kolmiulotteisia toteutustapoja.

Työskentelyn taidot
Tavoitteena on kehittää oppilaan työskentelyn suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja omatoimisuutta sekä ohjata häntä työn tekemiseen sekä yksin että erilaisissa ryhmissä. Tärkeää on oman ja toisen työn arvostaminen. Suunnitellessaan ja työskennellessään oppilas havainnoi toimiaan, reagoi muutoksen tarpeeseen sekä arvioi toimintaansa ja työnsä lopputulosta. Oppilas harjaantuu ottamaan vastuuta omasta työstään ja sen loppuunsaattamisesta, huolehtimaan työvälineistä ja työympäristöstä sekä noudattamaan työturvallisuudesta annettuja ohjeita.

Kasvamisen taidot
Käsityönopetuksen tavoitteena on toiminta, jossa oppilas kokee iloa ja tyydytystä työstään ja hänen itsetuntonsa kasvaa. Oppilas ymmärtää itsensä osaksi ympäröivää yhteiskuntaa, sen kulttuuria, historiaa ja tulevaisuutta. Käsitöissä oppilasta ohjataan kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti kantamaan vastuuta kuluttamisesta ja ympäristöstä. Hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua, ja hänen vastuuntuntonsa työstä ja materiaalin käyttämisestä lisääntyy. Oppilas suhtautuu arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.


Tavoitteet perustuvat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004.

 
 


Päivitetty viimeksi 12.10.2010