Arviointi

Tietostrategian toteutumisen arviointi

Strategian toteutumista arvioidaan kaikissa kolmessa tietotekniikan suunnitteluryhmässä vuoden välein keväällä 2002, 2003, 2004 ja 2005. Tarkempi arviointi tehdään vuosien 2003 ja 2005 keväällä, jolloin toteutetaan samat laajat eri toimijaryhmille laaditut kyselyt, jotka toteutettiin strategiakauden lähtötilannetta arvioitaessa. Kyselyt toimijaryhmittäin: kysely opettajille, kysely muulle henkilöstölle, kysely oppilaille, kysely oppilaiden vanhemmille ja kysely opetusharjoittelijoille. Kyselyt opettajille ja henkilöstölle laaditaan ja toteutetaan keväällä 2001, loput seuraavan lukuvuoden aikana.

Oppilaille ja oppilaiden vanhemmille kyselyt toteutetaan siten, että kysytään kaikilta kuudensien luokkien, kahdeksansien luokkien ja lukion toisten luokkien oppilailta ja heidän vanhemmiltaan. Kyselyiden tuloksia analysoimalla tutkitaan, kuinka hyvin strategian mukaiset toimenpiteet ovat johtamassa asetettuihin tavoitteisiin.

Strategian toimenpiteitä ja tarvittaessa myös tavoitteita tarkistetaan ja muutetaan tämän arvioinnin tuloksena. Tämä arviointi vaikuttaa oleellisesti suunnitteluryhmien toteuttamiin hankintoihin, tilajärjestelyihin ja koulutuksen toteuttamiseen. Vuoden 2005 keväällä tehtävän strategiakauden päättöarvioinnin pohjalta luodaan uudet visiot, tavoitteet ja niiden pohjalta koko strategia seuraavaksi neljän vuoden ajanjaksoksi.

Arviointia kirjataan näille www-sivuille ja tarvittavat muutokset strategiaan linkitetään myös suoraan näille sivuille siten, että strategiateksti on aina ajan tasalla. Arvioinnin tekstistä löytyvät tehdyt muutokset ja niiden perustelut.


Päivitetty 22.05.2001 PPe