Lähtötilanne

Lähtötilanne keväällä 2001

Lähtötilanne on kirjattu huhtikuun 2001 tilanteen mukaisesti. Lähtötilannetta tarkastellaan eri toimijaryhmien ja eri toimintojen mukaisesti. Lähtötilanteesta tehdään kevään 2001 aikana perusteellinen kysely toimijaryhmittäin: kysely opettajille, kysely oppilaille, kysely oppilaiden vanhemmille ja kysely opetusharjoittelijoille

Lähtötilanne toimijaryhmittäin

Lähtötilanne eri toiminnoissa

Tekninen lähtötilanne


Oppilaiden lähtötilanne

Perusopetuksen 1-6 luokkien oppilaat käyttävät vaihtelevasti tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan. Käytön määrä ja laatu on kuitenkin pitkälti sidoksissa oppilaan oman luokan- tai aineenopettajan taitoihin ja kiinnostukseen. Joskus myös opetusharjoittelijat hyödyntävät uutta tekniikkaa harjoittelujaksoillaan. Norssin verkkotunnukset ja käyttöoikeudet on mahdollista saada viidennellä luokalla ja lähes kaikki haluavatkin ne käyttöönsä. Omaehtoinen opiskeluun liittyvä käyttö on kuitenkin vähäistä, yleensä oppituntien ulkopuolinen käyttö on huvikäyttöä. Esimerkiksi suurin osa tunnukset omaavista oppilaista käyttää sähköpostiaan vain satunnaisesti. Omat Norssin sivuille linkitetyt kotisivut on n. 25 oppilaalla.

1-6. luokilla on oppilaiden tietotekniikkataidoissa suuria eroja. Koulussa pyritään kaikkien oppilaiden osalta harjoittelemaan ja oppimaan tietokoneen peruskäyttötaitoa, tekstinkäsittelyä, kuvankäsittelyä ja tiedonhankinnan alkeita. Verkossa toimivia työasemia on oppilaiden käytössä varsin rajallisesti. Yksi ATK-luokka (11 oppilaskonetta) on käytössä varausten perusteella ja jokaisessa muussa luokassa on yksi työasema. Varsinaisesti tietokoneen käyttöön liittyvää opetusta ei anneta, vaan tekniikkaa opiskellaan ja hyödynnetään opetussuunnitelmien mukaisten sisältöjen yhteydessä. Ainoastaan Norssin tunnuksien käyttöönottovaiheessa on annettu pientä koulutusta. Kerhotoimintaa on myös ollut jonkin verran, mutta yleensä niihin hakeutuvat oppilaat ovat jo melko taitavia tietotekniikan käyttäjiä.

Perusopetuksen 7-9 oppilailla ja lukion opiskelijoilla on kaikilla oma tunnus ja sähköpostiosoite koulun palvelimella. Opetustilanteissa on kuitenkin aina muutamia, joilla tunnuksen salasana ei ole enää hallussa, koska tunnusta ei ole aktiivisesti käytetty. Salasanojen unohtamisesta aiheutuu hankaluuksia tietokoneavusteisessa opetuksessa. Tietokoneiden ja verkon resurssien käyttötaito on koko ajan parantunut vuosien varrella, mutta suurella osalla oppilaista kaikkien opiskeluun tarvittavien tietotekniikan taitojen itsenäinen osaaminen ei ole vielä kunnossa. Kuitenkin opetusryhmästä löytyy aina useita, jotka osaavat ja voivat neuvoa muita ja näin tietokoneita voidaan käyttää jo nyt tehokkaasti eri aineiden opiskelussa. Osaamisessa on suuria yksilöllisiä eroja.

Oppilaat ja opiskelijat seuraavat aika huonosti koulun www-sivuja ja niillä julkaistun tiedon perillemenoon ei voi luottaa. Sähköpostia luetaan vaihtelevasti: joitakin sillä tavoittaa todella tehokkaasti, kun taas osa oppilaista ja opiskelijoista ei lue postiaan kuin satunnaisesti.

Perusopetuksen 7-9 ja lukion tiloissa on käytössä vastuuoppilasjärjestelmä, jossa tehtävään sitoutuneet lukion opiskelijat saavat tietokoneluokan käyttöönsä ja voivat ottaa sinne muita, myös perusopetuksen 7-9 luokkien oppilaita. Järjestelmä on pääsääntöisesti toiminut hyvin, mutta ajoittain on käyttöä jouduttu laiminlyöntien vuoksi rajoittamaan. Koulun parhaiten varustettu luokka 3040 ( 18+3 työasemaa ) on ainut vapaa-ajan käytössä oleva luokka. Lisäksi vapaassa käytössä on kaksi käytäviin sijoitettua infotyöasemaa ja kirjaston lukusalin neljä työasemaa. Välituntien ja ruokatunnin aikana käytössä olevat työasemat eivät riitä. Toisinaan myös koulun jälkeen työasemia ei riitä kaikille tarvitsijoille. Etenkin sähköpostin lukeminen on välillä hankalaa, kun vapaata työasemaa ei löydy.

Kaikille seitsemänsien luokkien oppilaille tarjotaan pakollinen tietotekniikan peruskurssi, jolla annetaan kaikille oppilaille opiskelun kannalta keskeisten verkon resurssien käyttötaito. Lisäksi perusopetuksen 8-9 luokilla ja lukiossa on tarjolla 7 koulukohtaista tietotekniikan kurssia, joilla syvennetään eri työvälineohjelmien käyttötaitoa ja lisäksi on mahdollisuus opiskella ohjelmoinnin alkeita.

Opettajien lähtötilanne

Opettajien lähtötilanteen osaamistasosta ja TVT:n opetuskäytöstä toteutetaan itsearviointiin perustuva kysely.

Perusopetuksessa 1-6. luokilla on kaikilla opettajilla käytössä verkossa toimiva työasema. Lisäksi opettajien työtiloissa on joitakin koneita. Koneita on uusittu noin kolmen vuoden välein. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelun tukena on monelle opettajalle vielä satunnaista ja sekä koulutusta että tukea tarvitaan paljon. Lisäksi työasemien määrä esim. kotiluokissa on niin vähäinen, että järkevä pedagoginen hyödyntäminen vaatii aina erityisjärjestelyjä.

Perusopetuksessa 7-9 kaikissa opettajien työtiloissa on vähintään yksi toimiva ja ajan tasalla oleva verkkotyöasema. Parissa työtilassa on kaksi tai useampia työasemia. Lisäksi opettajien työtilassa 3039 on kaksi opettajien vapaassa käytössä olevaa tehokasta työasemaa ja luokan 4025 neljä verkkotyöasemaa ovat myös hyvin opettajien käytettävissä. Yhteisessä opettajainhuoneessa on kaksi infotyöasemaa, joissa on aina www-selain valmiiksi käynnistettynä nopeaa tiedon hakua tai sähköpostin lukua varten.

Kaikilla opettajilla on etäkäyttömahdollisuus koulun verkon resursseihin. Tätä mahdollisuutta käytetäänkin runsaasti hyväksi. Etäpalvelinten kautta esimerkiksi koulun värilaser ja monistuskone ovat kotoa käytettävissä, samoin lähes kaikki koulun verkossa olevat ohjelmat.

Muun henkilöstön lähtötilanne

Henkilöstöllä on työhuoneissaan käytettävissä ajan tasalla olevat, kunkin henkilön työtehtäviin riittävän tehokkaat verkkotyöasemat. Näiden henkilökohtaisten työasemien kautta henkilöstö on hyvin sähköpostilla tavoitettavissa. Merkittävä osa useiden henkilöstöön kuuluvien työstä tehdään tietokoneella. Tietokoneen käyttö on lähivuosina runsaasti lisääntynyt ja uudet tehtävät ja käytettävien ohjelmien uudet versiot edellyttävät jatkuvaa henkilöstön kouluttamista. Henkilöstön lähtötilanteesta toteutetaan itsearviointiin perustuva kysely.

Opetusharjoittelijoiden lähtötilanne

Opetusharjoittelijat käyttävät harjoittelussaan koulun TVT:n resursseja hyvin vaihtelevasti. Harjoittelijoita varten on yksi yhteinen tunnus, joka tarpeen mukaan annetaan heidän käyttöönsä. Opetusharjoittelijoita perehdytetään eri aineissa vaihtelevasti koulun TVT:n resursseihin. Esimerkiksi matemaattisissa aineissa OPH II sisältää pakollisen kahden tunnin perehdyttämisen, useissa muissa aineissa perehdyttäminen on yksittäisten ohjaajien varassa. Systemaattista koulutusta koulun TVT:n resurssien opetuskäytöstä ei ole järjestetty.

Harjoittelijoiden TVT:n opetuskäytön tiedot ja taidot vaihtelevat hyvin voimakkaasti. Osalle tietokoneiden peruskäyttökin on vaikeaa, osa pystyy oma-aloitteisesti käyttämään koulun TVT:n resursseja monipuolisesti harjoittelussaan. Valtaosa harjoittelijoista ei tunne eikä osaa käyttää koulun TVT:n resursseja niin hyvin, että ne olisivat tehokkaasti käytössä heidän pitämillään harjoitustunneilla. Vaikka aikaisempaa useammat harjoittelijat ovat tutustuneet koulun www-sivuihin, enemmistö harjoittelijoista ei aktiivisesti käytä niitä koulua koskevan tiedon ensisijaisena lähteenä. Harjoittelijat käyttävät sähköpostia vaihtelevasti. Kaikilla on yliopiston kautta oma sähköpostiosoite, mutta läheskään kaikki harjoittelijat eivät lue sähköpostiaan säännöllisesti. Sähköpostin käyttö on kuitenkin nopeasti lisääntynyt viime vuosien aikana.

Perusopetuksessa 1-6 harjoittelijoilla on mahdollisuus käyttää koulun ATK-luokkaa (kun se on vapaana) sekä kotiluokan työasemaa. Perusopetuksessa 7-9 harjoittelijoilla on vapaa pääsy kaikkiin luokkiin (paitsi 1016), joissa on tietokoneita, joten luokkien työasemat ovat heidän käytettävissään. Keväästä 2001 lähtien myös harjoittelijoiden omassa tilassa on yksi verkkotyöasema heidän käytössään. Näin ollen työasemia on opetuksen valmisteluun ja suunnitteluun riittävästi käytössä, mutta tieto tästä mahdollisuudesta ei ole tavoittanut vielä kaikkia harjoittelijoita.

Oppilaiden vanhempien lähtötilanne

Kotien mahdollisuuksia käyttää tietoverkkoja ei ole kartoitettu, mutta syksyllä 2001 on tarkoitus selvittää asiaa. Läheskään kaikissa kodeissa ei ole Internetin käyttömahdollisuutta, mutta esimerkiksi seitsemäsluokkalaisten kotikoneiden käyttömahdollisuuksia selvitettäessä saadut tulokset viittaavat siihen, että valtaosalla vanhemmista on joko työpaikalta tai kotoa mahdollisuus käyttää tietokonetta, jossa on verkkoyhteys.

Nykyisessä tilanteessa www-sivuja ja sähköpostia ei ole käytetty ensisijaisena tiedonvälityskanavana tai kodin ja koulun välisen yhteydenpidon välineenä. Keskeinen koulua koskeva informaatio painetaan koulun tiedotteeseen, joka jaetaan jokaiseen kotiin ja lukuvuoden aikana kodeille tarkoitettu tieto lähetetään oppilaiden mukana paperilla koteihin. Kuitenkin useat vanhemmat ovat oma-aloitteisesti tai lastensa ohjaamina löytäneet koulun www-sivut ja myös viestien vaihto sähköpostilla vanhempien ja opettajien välillä on lisääntynyt.

Vanhempien on vaikea tavoittaa puhelimitse opettajia koulusta, koska opettajat viettävät työhuoneissaan tai opettajainhuoneessa vain lyhyen osan työpäivästään ja näin oppituntien aikana heitä ei tavoita työpuhelimestaan. Opettajat eivät ole matkapuhelimilla tavoitettavissa oppituntien aikana. Nopea ja suora tiedonvälitys vanhempien ja opettajien välillä on hankalaa.

Täydennyskoulutukseen tulevat opettajat, lähtötilanne

Koululle tulee vuosittain useita yhteydenottoja, joissa opettajat ovat kiinnostuneita koulumme TVT:n opetuskäytöstä. Näiden yhteydenottojen tuloksena on useita opettajaryhmien vierailuja kouluumme ja näiden vierailujen yhteydessä vierailijoille esitellään koulumme TVT:n käyttöä ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään tilanteita, joissa he pääsevät seuraamaan opetusta, jossa TVT on käytössä. Etenkin etä- ja monimuoto-opetuksemme on kiinnostanut useita vierailijoita.

Useat yhteyttä ottaneet opettajat ovat tutustuneet koulumme www-sivuihin ja ovat sitä kautta jo ennen vierailuaan saaneet tietoa koulumme TVT:n opetuskäytöstä. Kuitenkin on myös paljon sellaisia opettajia, jotka eivät tätä ennakkotutustumista ole tehneet.

Koulun www-sivujen lähtötilanne

Perusopetuksessa 1-6 koulun www-sivujen merkitys on tällä hetkellä suurin koululta ulospäin tiedottamisessa. Erityisesti opiskelijoille pyritään tuottamaan palveluita, joilla opettajaharjoitteluihin liittyvät ilmoittautumiset, tiedottamiset ja palautteet sujuvat joustavasti (esim. sähköinen ilmoitustaulu, ilmoittautumis- ja palautelomakkeet). Myös vanhemmille julkaistaan tapahtumakalenteria ja tietoja joistakin erityistapahtumista. Kaikki tärkeä tieto kulkee koteihin kuitenkin edelleen poikkeuksetta paperilla (lukuvuositiedote, erilliset tiedotteet). Sisäinen, ajankohtainen tiedotus hoidetaan sähköpostitse ja tarpeen mukaan paperilla. Koulun www-sivuilta löytyy kuitenkin jo paljon koulun arkeen liittyvää tietoa, mutta henkilökunta hyödyntää sivuja vain satunnaisesti. Perusopetuksen 1-6 sivuja julkaisee tällä hetkellä kaksi opettajaa, mutta määrää voidaan helposti lisätä aihepiireittäin. Käytössä ovat myös salatut sivut, jotka mahdollistavat vain henkilökunnalle tarkoitetun informaation julkaisemisen. Opettajakunnasta noin kolmanneksella on oma kotisivu, jonka päivittämisestä he itse vastaavat.

Perusopetuksessa 7-9 ja lukio-opetuksessa koulun www-sivut ovat keskeinen tiedonvälityskanava koulun sisäisessä tiedottamisessa. Koululla on oma, riittävän tehokas ja luotettava www-palvelin. Sivuston kehittämiseen on panostettu paljon ja niiden kehittämistyö on jatkuvaa ja systemaattista. Tiedon julkaisuvastuuta on hajautettu jo aika tehokkaasti ja aktiivisia julkaisijoita on n. 10 henkilöä. Sivujen tekemisessä päätavoite on niiden sisällössä, sivujen ulkoasusta on tietoisesti tingitty ja julkaisun ja ylläpidon helppous on asetettu etusijalle. Sivuillamme on todella runsaasti tietoa ja lähes kaikki tärkeä ja oleellinen koulua koskeva oppilaille ja opettajille merkittävä tieto löytyy sivuilta. Kuitenkin päivittäisen ja nopeasti vaihtuvan tiedon osalta on vielä paljon parantamisen varaa. Päivittäisen tiedon julkaisu helpottui huomattavasti huhtikuussa 2001 käyttöön otetun uuden kalenterin avulla.

Osa tiedoista sijaitsee sivuston salatulla osiolla, jolle pääsee vain henkilökunnan tunnuksella ja salasanalla. Näin sivuilla voidaan julkaista myös luottamuksellista, vain henkilökunnalle tarkoitettua tietoa kuten viikoittain julkaistava opettajien viikkoinfo. Tästä huolimatta sivuilta löytyvä tieto informoidaan usein lisäksi jollakin perinteisellä tavalla, ilmoitustaululla tai kirjallisessa tiedotteessa. Näin ollen tiedottaja joutuu usein tekemään moninkertaisen työn julkaistessaan tiedon eri välineillä. Harvoin tieto julkaistaan ensimmäiseksi www-sivuilla. Ollaan myös kaukana siitä tavoitteesta, että pääsääntöisesti tiedon synnyttäjä myös itse julkaisee tiedon sivuille.

Sivuillamme on paljon myös ulkopuolisia kiinnostavaa tietoa, mutta päätavoite sivuillamme on toimia sisäisen informaation välittäjänä. Etupäässä ulkopuolisille suunnatut sivut ovat selvästi vähemmistönä. Koulumme tutkimus- ja kehittämistoimintaa on hyvin dokumentoitu sivuillemme.

Sivusto on siten hajautettu, että käyttäjien kotisivut tallennetaan käyttäjän omaan kotihakemistoon. Näin ollen kotisivun julkaiseminen ja ylläpito on käyttäjille todella helppoa ja kotisivun tekeminen ei vaadi verkon ylläpitäjiltä mitään toimenpiteitä. Noin kolmasosalla opettajistamme on oma kotisivu ja oppilaista 90:llä nykyisin koulussa olevalla on oma kotisivu, joka on linkitetty oppilaiden kotisivuluetteloon. Vain harvat opettajat käyttävät omia kotisivujaan opetuksessa.

Lähtötilanne koulun järjestelmän etäkäytössä

Koulun verkossa on kaksi etäpalvelinta, joissa on yhteensä 35 samanaikaisen käyttäjän lisenssit etäkäyttöä varten. Etäkäyttöohjelmistona on Microsoft Terminal Server ohjelmiston ja Citrix Metaframe ohjelmiston yhdistelmä. Lisäksi järjestelmään kuuluu Domain Controller palvelin, joka hoitaa kirjautumisen etäpalvelimiin ja mahdollistaa Load Balancing -kuormantasausjärjestelmän käytön. Kuorman tasauksella palveluun kirjautuva käyttäjä ohjataan automaattisesti käyttämään sitä etäpalvelinta, jossa kirjautumishetkellä on enemmän resursseja vapaana. Etäpalvelinten kautta voidaan käyttää lähes kaikkia koulun lähiverkon resursseja; ohjelmia, verko levyjä, kirjoittimia. Etäkäytöllä on pitkä käyttöhistoria koulussamme, Citrix WinVieW -ohjelmistolla varustettu etäpalvelin otettiin käyttöön jo vuonna 1995. Lukuvuoden 2000-2001 aikana järjestelmää on kehitetty voimakkaasti ja tällä hetkellä olemme juuri ottamassa käyttöön Nfuse-sovellusportaalipalveluita, joilla etäresurssien käyttöä pyritään helpottamaan ja ylläpitoa tehostamaan.

Etäkäyttöä on hyödynnetty sekä etäopiskelun järjestämiseen, että koulun oman toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen. Noin puolet opettajista ja muusta henkilöstöstä käyttää etäpalvelinta työssään ja oppilaille etäkäyttömahdollisuuksia on annettu tarpeen mukaan. Tähän mennessä kymmenet oman koulumme oppilaat ovat käyttäneet etäpalveluita opiskelussaan.

Etäkäyttöjärjestemää on käytetty useiden etäopetuskurssien ja lyhyempien opetusjaksojen toteutuksessa. Näihin tilanteisiin on annettu muualla opiskeleville oppilaille ja yhteistyöhön osallistuneille opettajille määräaikaisia tunnuksia verkkoomme. Keväällä 2001 olemme tarjonneet järjestelmäämme yhdeksi osaksi eNorssin portaalia ja olemme antaneet koekäyttötunnuksia muille norsseille. Myös pari opetusjaksoa on toteutettu keväällä 2001 eNorssin puitteissa. Järjestelmää on kehitetty mahdollista eNorssin käyttöä ajatellen helposti laajennettavaksi. Lisäpalvelimia ja sitä kautta lisäkäyttäjiä voidaan helposti liittää nykyiseen järjestelmään.

Lähiverkon ja verkkoyhteyksien lähtötilanne

Koululla on 155 Mb/s ATM verkkoyhteys koulun pääkytkimeltä Funet-verkkoon yliopiston kautta. Samoin koulurakennusten välillä on 155 Mb/s verkkoyhteys. Koulun runkoverkossa on valokaapelilla toteutettu 100 Mb/s verkkoyhteys lähiverkon kytkimien välillä. Työasemilta kytkimille on parikaapelilla toteutettu 10 Mb/s verkkoyhteys. Palvelinten välillä ja palvelimilta pääkytkimelle on käytössä 100 Mb/s parikaapelilla toteutettu verkkoyhteys. Muutamissa kohteissa on jouduttu kytkemään useampia työasemia yhden 10 Mb/s yhteyden välityksellä runkoverkkoon.

Verkon käyttöjärjestelmänä on Novell Netware 5.0. Netware palvelimia on verkossamme viisi. NORSSI palvelin on ensisijainen kirjautumispalvelin ja GroupWise 5.1.sähköpostijärjestelmää tarjoava palvelin. NORSSI-palvelin toimii myös yhteisten projektien tiedostopalvelimena ja hallinnon sovellusten sovelluspalvelimena. Henkilöstöllä on oma sovellus- ja tiedostopalvelin NORSSIT2 ja samoin oppilailla ja opiskelijoilla on oma sovellus- ja tiedostopalvelin NORSSIT1. Koulun www-palvelimena toimii NORSSIWEB ja varmuuskopiointiin sekä muuhun mikrotukeen on käytössä palvelin NORSSIBU.

Verkossamme on kaikilla henkilöstöön kuuluvilla, kaikilla perusopetuksen 7-9 oppilailla ja lukion opiskelijoilla omat tunnukset ja sähköpostiosoitteet. Lisäksi osalla perusopetuksen 5-6 oppilaista on omat tunnukset. Muuten perusopetuksen 1-6 oppilaiden käyttö tapahtuu luokkien työasematunnuksilla. Tunnuksia on myös joillakin yhteistyökoulujen opettajilla ja oppilailla. Koeluontoisesti kaikilla eNorssin normaalikouluilla on koulukohtaiset tunnukset, joilla he etäpalvelimen kautta voivat käyttää joitakin verkkomme palveluita. Kaikkiaan tunnuksia on n. 900 kpl.

Lisäksi verkossa on kaksi etäkäyttöpalvelinta NORSSICTX ja NORSSICTX2, joissa käyttöjärjestelminä toimivat MS Windows NT 4.0 Terminal Server ja Citrix MetaFrame 1.8. Näiden etäpalvelinten kirjautumiset hoitaa NT-palvelin NORSSIDOMAIN ja sen avulla on toteutettu etäpalvelinten kuorman tasaus Citrix Load Balancing -palvelulla. Lisenssejä näissä palvelimissa on siten, että yhteensä samanaikaisia etäkäyttäjiä voi olla 35 ( 20 + 15 ).

Linux-palvelimia verkossamme on kaksi. Toinen on oppilaiden opiskelukäytössä osittain lukiolaisten ylläpitämä SILAKKA ja toinen on pääasiassa kalenteripalveluun käytetty PLUTO. Verkossa on myös yksi CD-ROM -palvelin.

Lähtötilanne tietoturvassa

Koulussamme kaikki käyttäjät toimivat samassa lähiverkossa ja käyttävät samoja resursseja. Hajautetulla usean palvelimen järjestelmällä osa palvelimista ja palvelinten levyistä on kuitenkin kohdistettu yksinomaan henkilöstön käyttöön ja yksi palvelin ainoastaan oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön. Yhteinen verkko ja yhteiset resurssit eivät ole paras ratkaisu tietoturvaa ajatellen, mutta tämän järjestelmän kustannussäästöt ja joustavuus ovat niin merkittäviä, että pidämme tätä järjestelmää koulumme käyttöön parhaiten sopivana.

Perusopetuksessa luokilla 1-6 ja opetusharjoittelijoilla on käytössä yhteisiä, useamman käyttäjän käytössä olevia tunnuksia. Samoin eNorssin yhteistyökumppaneilla on käytössään muutamia tällaisia useamman käyttäjän käytössä olevia tunnuksia. Perusasteen 7-9 oppilailla, lukion opiskelijoilla ja kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on omat, henkilökohtaiset tunnukset verkkoomme. Jokaisella henkilökohtaisen tunnuksen haltijalla on oma verkon levyllä sijaitseva kotihakemisto. Käyttäjiä ohjataan tallettamaan kaikki työnsä tähän kotihakemistoon. Käyttäjillä on mahdollisuus päästä käyttämään tätä kotihakemistoaan myös kotoa etäkäytön kautta ja näin voidaan minimoida tiedostojen siirtäminen levykkeillä ja samalla tarjota mahdollisimman turvallinen talletusväline. Verkon levyiltä löytyy myös sellaisia levyosioita, jotka ovat tarvittaessa kaikkien käyttäjien yhteiskäytössä.

Varmuuskopiointi on toteutettu siten, että käyttäjien verkon levyille tallettamat työt varmuuskopioidaan jokaisen työpäivän jälkeisenä yönä. Verkossa on varmuuskopiointiin omistettu palvelin, jossa ArcServe 6.6 -varmuuskopiointiohjelmistolla ajetaan kopiot joko DL- tai DAT-nauhoille. Koulun www-palvelin ja sähköpostit varmuuskopioidaan kerran viikossa ja muut palvelimet kokonaisuudessaan kerran kolmessa viikossa. Varmuuskopionauhat säilytetään paloturvallisessa ja varkaudelta suojatussa paikassa, joka ei sijaitse palvelinhuoneessa. Tiedoista säilytetään useita eri-ikäisiä varmuuskopioita.

Viruksilta suojaudutaan usealla tavalla. Kaikissa verkon työasemissa ajetaan koko ajan ajan tasalla olevaa virustentorjuntaohjelmaa. Palvelimiin ei tällä hetkellä ole yliopiston lisenssien kautta saatavissa luotettavasti toimivaa virustentorjuntaohjelmaa, mutta tilanne on pian korjautumassa. Koulun verkon käyttösäännöissä on useita kohtia, joilla pyritään suojautumaan viruksilta. Käyttäjiä koulutetaan ja opastetaan käyttösääntöjen noudattamiseen ja heille perustellaan varovaisuuden tarpeellisuutta.

Koulussa noudatetaan tiukkaa salasanapolitiikkaa. Käyttäjiä opastetaan salasanan salassapitoon ja kaikissa tapauksissa salasanat salakirjoitetaan, kun niitä lähetetään verkkoon tai kun niitä käytetään Internetin kautta käytettäessä etäpalveluita. Salasanoja uusitaan tarpeeksi usein ja ne pidetään riittävän monimutkaisina. Kaikissa palvelimissa luvaton tunkeutuminen tehdään mahdollisimman hankalaksi estämällä useiden väärien kirjautumisyritysten tekeminen (Intruder lockout).

Etäkäyttö lisää tietoturvan riskejä, mutta toisaalta se lisää verkkomme resurssien käytettävyyttä ja helpottaa niin merkittävästi henkilöstön ja oppilaiden työskentelyä, että nämä riskit hyväksytään. Etäpalvelimen tietoturva-aukot on pyritty sulkemaan mahdollisimman tehokkaasti ja etäkäyttäjiä opastetaan turvalliseen etätyöskentelyyn.

Työasemien ja tilojen lähtötilanne

Perusopetuksen 1-6 tilojen kohdalla eletään muutoksen aikaa, koska uusia tiloja aletaan juuri rakentaa ja ne valmistuvat elokuussa 2002. Tilojen suunnittelussa on huomioitu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja sitä on suunnitellut erityinen työryhmä. Nykyinen laitekanta on 49 verkkotyöasemaa, 6 ei verkkoon kytkettyä tietokonetta ja 3 kannettavaa tietokonetta. Näistä 12 verkkotyöasemaa on sijoitettu ATK-luokkaan ja kaikissa perusopetusluokissa on yksi verkkotyöasema. Nämä luokkien työasemat ovat sekä oppilaiden käytössä, että opettajien opetus- ja valmistelukäytössä. Pelkästään henkilöstön käytössä on kahdeksan verkkotyöasemaa. Dataprojektoreita on käytössä neljä, joista kolme on pysyvästi sijoitettu luokkiin ja yksi on siirrettävissä tarpeen mukaan. Työasemista 15 on yli neljän vuoden ikäisiä, 40 korkeintaan neljän vuoden ikäisiä.

Perusopetuksen 7-9 ja lukion käytössä on yhteiset tilat ja yhteiset ATK-resurssit. Käytössä on kaikkiaan 107 verkkotyöasemaa, joista 66 on pääosin oppilaiden käytössä, 29 pääosin opettajien käytössä ja 12 pääosin muun henkilöstön käytössä. Työasemista 9 on kannettavia. Työasemia on sijoitettu tiloihin siten, että ne olisivat mahdollisimman hyvin käytettävissä. Luokassa 3040 on 18 työasemaa ja viereisessä työtilassa 3039.1 kolme työasemaa, verkkotulostin, diaskanneri ja tasoskanneri. Tämä on tilakokonaisuus, jossa työasemia on eniten käytettävissä. Luokissa 1016, 2014 ja 4007 on kussakin yhdeksän verkkotyöasemaa ja verkkotulostin. Lisäksi kirjaston lukusalin neljä verkkotyöasemaa voidaan käyttää vierekkäin sijaitsevien luokkien 2014 ja 1016 käytön yhteydessä. Luokassa 4025 on neljä verkkotyöasemaa. Loput oppilaskäytössä olevat työasemat on sijoitettu yksittäin luokkiin ja kaksi verkkotyöasemaa on sijoitettu käytävätiloihin infokioskeiksi. Dataprojektori ja dokumenttikamera on käytössä luokissa 1016, 2014, 3040, 3027, 4005 ja 4025. Pelkästään dataprojektori on käytössä luokassa 4007 ja auditoriossa. Dataprojektoria ollaan asentamassa tiloihin 5005 ja U167. Työasemat ovat yhtä lukuun ottamatta korkeintaan neljän vuoden ikäisiä ja kaikki ovat Pentium-tasoisia.

Yläasteen ja lukion tiloissa on käytössä ATK-pohjainen luokkien 3040, 1016, 2014, 4007 ja 4025 varausjärjestelmä, jolla varaukset voidaan nähdä ja tehdä miltä tahansa koulun työasemalta tai etäpalvelimien kautta mistä tahansa, missä on käytössä toimiva www-selain. Tällä varausjärjestelmällä pyritään tilojen käytön tehostamiseen ja sillä voidaan seurata resurssien käyttöastetta.

Ohjelmiston lähtötilanne

Koulun verkkokäyttöjärjestelmänä on Novell Netware 5.0. Samasta ohjelmistotalosta on hankittu myös sähköposti- ja ryhmätyöohjelmisto GroupWise 5.5.2. Näissä Novellin tuotteissa olemme mukana yliopiston ALA-sopimuksessa, jolla saamme käyttää ja vapaasti päivittää ohjelmat 15000 mk vuosimaksulla v. 2001 hintatasolla.

Perustyövälineohjelmistona on Corel Office 2000, jota käytämme yliopiston kampuslisenssin puitteissa. Grafiikkaohjelmina käytämme CorelDraw 8.0, PaintShop Pro 6.0 ja jossakin määrin vielä Arts&Letters ohjelmaa. Sivuntaitto-ohjelmana on PageMaker ja www-julkaisun perustyövälineenä käytämme DreamWeaver-editointiohjelmaa ja ohjelmointiympäristönä MS Visual Basicia. Ryhmätyöskentelyyn, monimuoto-opetukseen ja etäopetukseen käytämme Konffa konferenssiohjelmaa. Lisäksi eri toimijaryhmillä on käytössään joukko erityistarpeisiin tarkoitettuja työvälineohjelmia. Käytössä on myös laaja valikoima erilaisia opetusohjelmia ja jonkin verran digitaalista oppimateriaalia.

Mikrotuen lähtötilanne

Koululla on oma atk -suunnittelija, joka on kaikkien kouluasteiden yhteinen mikrotukihenkilö. Lisäksi perusasteen 1-6 tiloissa toimii yksi opettaja mikrotukihenkilöinä kahden vuosiviikkotunnin työpanoksella ja perusopetuksen 7-9 ja lukion tiloissa kaksi opettajaa yhteensä kuuden vuosiviikkotunnin työpanoksella (äitiysloman vuoksi tällä hetkellä yksi opettaja samalla työpanoksella). Tämän lisäksi tällä hetkellä mikrotuen apuna on yksi alan työharjoittelija ja tilanteen mukaan on palkattu lisätyövoimaa, lukuvuoden 2000-2001 aikana lisätyövoimaa on käytetty merkittävässä määrin. Koulun oma mikrotuki on auttamattomasti alimitoitettu nykyisen kymmenen palvelimen ja 156 verkkotyöaseman ympäristön ylläpitämiseen ja kehittämiseen.


Päivitetty 22.05.2001 PPE / MLe