Tavoitteet

Strategiassa vuoteen 2004 asetettavat tavoitteet

Tietotekniikan opetuskäytön tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rahoitusta strategian toimeenpanemiseksi. Koska koulumme vuosittainen rahoitus ei ole omissa käsissämme, seuraavassa asetettavien tavoitteiden saavuttaminen riippuu oleellisesti siitä, saammeko riittävän rahoituksen tämän tietostrategian toteuttamiseen koulun budjetin ja erillisen strategiarahoituksen kautta. Tavoitteet on mitoitettu viime vuosien rahoitustilanteen mukaan.

Tavoitteita jaotellaan eri toimijaryhmien ja eri toimintojen mukaisesti.

Tavoitteet toimijaryhmittäin

Toiminnalliset tavoitteet

Tekniset tavoitteet


Oppilaille asetettavat tavoitteet

Oppilaat käyttävät aktiivisesti koulun lähiverkon resursseja opiskelussaan ja henkilökohtaisessa viestinnässä. Kaikilla perusopetuksen 7-9 luokan oppilailla ja lukion opiskelijoilla on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja sen mukana oma kotihakemisto ja sähköpostiosoite. Perusopetuksen 5-6 luokilla kaikki tunnuksen haluavat oppilaat voivat kotona huoltajan kanssa täytetyn hakemuksen tehtyään saada henkilökohtaisen tunnuksen. Perusopetuksen 7-9 oppilaiden ja lukion opiskelijoiden osalta opettajat voivat olettaa, että opetustilanteissa tietokoneita käytettäessä tunnukset, kotihakemistot ja sähköpostiosoitteet ovat kunnossa ja järjestelmän peruskäyttötaito on sujuvaa, onhan koneita käytetty osana opetusta jo ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien.

Oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan käyttämään tietotekniikkaa opiskelussaan. Heille tarjotaan tukea ja koulutusta, jotta koneiden käyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Koulussa pyritään aktiivisesti edistämään sukupuolten ja lähtötilanteessa taidoiltaan erilaisten oppilaiden tasa-arvoa tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Oppilaiden toiveita, palautetta ja kehittämisehdotuksia otetaan huomioon koulun TVT:n strategiaa kehitettäessä ja arvioitaessa.

Oppilaiden käytössä olevat työasemat pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Oppilailla on hyvät mahdollisuudet käyttää koulun työasemia myös oppituntien ulkopuolella tiedon hakuun, tutkielmien kirjoittamiseen, viestintään ja kaikkeen muuhun opiskeluun liittyvään. Tällä käytöllä pyritään turvaamaan tietokoneiden käyttömahdollisuus myös niille oppilaille, joilla käyttömahdollisuudet kotona eivät ole riittävät.

Hyödynnetään mahdollisimman paljon sitä koulumme erityispiirrettä, että suuri osa oppilaista käyttää samaa lähiverkkoa ja pääosin samoja ohjelmistoja perusopetuksessa ja lukiossa. Tämän pitkän käyttöjakson aikana oppilaiden on mahdollista kehittyä osaaviksi tietotekniikan käyttäjiksi ja siten saada hyvät eväät kasvussaan tietoyhteiskunnan kansalaisiksi.Opettajille asetettavat tavoitteet

Kaikki koulun opettajat käyttävät aktiivisesti sähköpostia ja ovat sen kautta tavoitettavissa. Opettajat pyrkivät tarkistamaan postinsa vähintään kerran jokaisena työpäivänä. Sähköpostista kehittyy keskeinen tapa tavoittaa opettaja eri sidosryhmien, hallinnon, kollegoiden, oppilaiden, opetusharjoittelijoiden, ja oppilaiden vanhempien häntä tavoittaessa.

Kaikki opettajat seuraavat koulun www-sivuja ja osaavat löytää sieltä ajankohtaisen informaation, jota ei muualla julkaista. Useat opettajista osallistuvat tiedon julkaisuun ja tiedon ylläpitoon koulun www-sivuilla. Kaikilla koulun opettajilla tulisi olla oma kotisivu, jonka avulla eri sidosryhmät voivat tutustua häneen. Kotisivuilta löytyy tarvittavat yhteystiedot. Useat opettajat käyttävät kotisivujaan opetuksessaan ja julkaisevat opetukseen liittyviä linkkejä ja opetusmateriaalia sivuillaan.

Kaikkien koulumme opettajien TVT-taidot ovat vähintään Ope.fi I tasolla. Yli puolet opettajista on Ope.fi II tasolla siten, että tällä tasolla on vähintään yksi opettaja kustakin aineryhmästä. Muutamat opettajat ovat Ope.fi III tasolla. Opettajat käyttävät koulun ATK-laitteistoja, ohjelmistoja ja verkkoyhteyksiä tehokkaasti opetuksessaan ja myös opetusharjoittelun ohjauksessa. Kaikissa aineryhmissä seurataan oman alan tietotekniikan opetuskäytön kehitystä ja kehitetään opetuskäyttöä koulussamme. Opettajat osallistuvat aktiivisesti koulun järjestelmän ja ohjelmistojen kehittämistyöhön koulun tietotekniikan suunnitteluryhmien kautta. Opettajamme ovat aktiivisesti mukana eNorssin verkostotoiminnassa.

Kaikissa opettajien työtiloissa on toimiva ja riittävän suorituskykyinen verkkotyöasema. Lisäksi monissa luokissa on käytössä dokumenttikameroita ja datatykkejä. Tarpeen mukaan työhuoneissa on useampia työasemia. Myös yhteisessä opettajainhuoneessa on infotyöasemia, joilla www-sivujen ja sähköpostin seuraaminen onnistuu nopeasti ja joustavasti. Opettajilla on helppo pääsy koulun verkkoon ja sen ohjelmistoihin kotoa ja mistä tahansa Internetin välityksellä koulun etäpalvelinjärjestelmän kautta ja näin TVT:n opetuskäytön suunnittelu ja harjoittelu on joustavaa ja koulun järjestelmä on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki opettajat hallitsevat etäkäytön. Kaikilta ei kuitenkaan voida edellyttää kotikoneen ja verkkoyhteyksien hankkimista kotiinsa. Etäkäyttö on mahdollisuus, ei velvollisuus.


Muulle henkilöstölle asetettavat tavoitteet

Koulun johto käyttää tietokoneita tehokkaasti suunnittelussa, seurannassa ja johtamisessa. Sähköposti ja ryhmätyöohjelmisto toimii nopeana ja joustavana kommunikointivälineenä johdon ja muun koulun väen välillä. Rehtorit ovat helposti sähköpostilla tavoitettavissa. Kaikki rehtorit julkaisevat suoraan tietoa koulun www-sivuille. Koulun hallinto-ohjelmien avulla rehtorit voivat tehdä tehokasta yhteistyötä keskenään sekä kansliahenkilöstön ja opinto-ohjaajien kanssa. Kanslialla, rehtoreilla ja opinto-ohjaajilla on yhteensopivat työasemat ja ohjelmistot käytössään.

Muuhun henkilöstöön kuuluvilla henkilöillä syntyy paljon kouluyhteisöä koskevaa informaatiota ja henkilökunta osaa käyttää tehokkaasti tietoverkkoa tämän tiedon välittämiseen. Periaatteena on, että yleensä se henkilöstöön kuuluva, jolta alkuperäinen informaatio on lähtöisin, julkaisee sen suoraan koulun www-sivuille tai viestittää siitä sähköpostitse. Kaikki henkilöstöön kuuluvat ovat helposti ja nopeasti tavoitettavissa sähköpostilla. Kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on oma kotisivu, josta löytyvät tarvittavat yhteystiedot ja henkilön tuntemista helpottavaa materiaalia. Kotisivuilla julkaistaan myös omaan alaan liittyvää kouluyhteisöä hyödyttävää tietoa.

Henkilöstöllä on käytössään riittävän tehokkaat työasemat ja niissä omaan tehtävään liittyviä erikoisohjelmia, joilla työskentelyn tehokkuutta ja laatua voidaan parantaa. Henkilöstö seuraa oman alansa tietoteknisten sovellusten kehitystä ja osallistuu koulun tietostrategian kehittämiseen tehden esityksiä oman alansa näkökulmasta.


Opetusharjoittelijoille asetettavat tavoitteet

Koulumme tarjoaa tasokkaan, esimerkillisen ja ajan tasalla olevan ATK-järjestelmän opetusharjoittelijoiden harjoitteluympäristöksi. Koulussamme käytetään runsaasti tietotekniikkaa opetuksessa ja näin opetusharjoittelijoilla on mahdollisuus perehtyä toimivaan oppimisympäristöön oman alansa opetuksessa.

Opetusharjoittelijat tuntevat koulun TVT:n opetuskäytön mahdollisuudet niin hyvin, että he osaavat harjoittelussaan käyttää tietotekniikkaa omilla harjoitustunneillaan. Harjoittelijoita perehdytetään tietotekniikan käyttöön omalla opetusalallaan ja he tutustuvat myös monimuoto- ja etäopetukseen. Harjoittelijoilla on käytössään tunnukset, joilla he pääsevät käyttämään koulun lähiverkkoa ja sen ohjelmia. Tarvittaessa harjoittelijoille järjestetään mahdollisuus käyttää koulun resursseja myös etäpalvelimien välityksellä kotoaan tai muilta yliopiston laitoksilta.

Harjoittelijat seuraavat aktiivisesti koulun www-sivuja harjoitteluaikanaan ja he löytävät näiltä sivuilta kaiken keskeisen harjoitteluun liittyvän informaation. Harjoittelijat tavoittavat ohjaajansa nopeasti ja joustavasti sähköpostin avulla ja tietoverkkoa käytetään hyväksi myös ohjauksessa.


Oppilaiden vanhemmille asetettavat tavoitteet

Oppilaiden vanhemmat tuntevat hyvin koulun www-sivut ja seuraavat niitä aktiivisesti. Sivuista on tullut keskeinen koulua koskevan tiedon välityskanava koteihin. Vanhemmat käyttävät aktiivisesti sähköpostia yhteydenpidossa opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Tietotekniikan avulla yhteydenpito koulun ja kotien välillä on joustavaa ja helppoa ja koulun henkilökunnan tavoitettavuus on hyvä. Tieto kulkee nopeasti ja luotettavasti. Sähköpostin käyttö madaltaa yhteydenottokynnystä ja lisää vuoropuhelua kodin ja koulun välillä.


Täydennyskoulutukseen tuleville opettajille asetettavat tavoitteet

Koulumme TVT:n opetuskäyttö on toteutettu niin laadukkaasti ja ajanmukaisesti, että se kiinnostaa täydennyskoulutuksesta kiinnostuneita opettajia ja toimii yhtenä houkuttimena hakeutumiseen täydennyskoulutukseen, jota järjestämme aktiivisesti. Täydennyskoulutusta toteuttavien opettajiemme osaaminen ja oman alansa TVT:n opetuskäytön hallinta ovat niin korkealla tasolla, että heillä on riittävästi annettavaa täydennyskoulutuksessa. Täydennyskoulutettavat voivat perehtyä järjestelmäämme etu- ja jälkikäteen www-sivuillamme, joilla koulun ATK-palvelut ja TVT:n opetuskäyttö on hyvin dokumentoitu. Tarvittaessa täydennyskoulutettaville voidaan järjestää järjestelmämme etäkäyttömahdollisuus, jos se on koulutuksen kannalta tarpeellista.


Koulun www -sivuille asetettavat tavoitteet

Koulun www-sivut ovat keskeinen ja ensisijainen tiedotuskanava kouluun liittyvissä asioissa. Kaikki eri käyttäjäryhmiä koskeva ajankohtainen ja pysyvä informaatio löytyy koulun sivuilta, ja erilaisista manuaalisista ilmoitustauluista on päästy eroon. Sivuja käytetään sekä koulun sisäiseen, että koulun ulkopuoliseen tiedottamiseen.

Koululla on oma luotettavasti toimiva ja itse ylläpidetty www-palvelin, johon sivujen julkaiseminen on helppoa. Julkaisumahdollisuus yksittäiselle sivulle tai sivukokonaisuudelle voidaan helposti ja joustavasti antaa opettajien, muun henkilökunnan, oppilaiden tai opetusharjoittelijoiden tehtäväksi. Julkaiseminen onnistuu helposti myös koulun ulkopuolelta. Koulun lähiverkossa on tarjolla hyvät ja helppokäyttöiset työvälineet www-julkaisua varten. Sivujen rakenne ja toteutus on sellainen, että tiedon julkaisun ja ylläpidon helppous ovat ensisijalla. Sivujen näyttävyys ja graafinen ulkoasu eivät ole niin tärkeitä kuin sisältö.

Koulun www-sivut ovat ajan tasalla ja kaikki koulun toimijaryhmät, oppilaat, opettajat, muu henkilöstö, opetusharjoittelijat ja oppilaiden vanhemmat löytävät paljon ajankohtaista ja kiinnostavaa informaatiota koulun sivuilta. Kaikki toimijaryhmät seuraavat aktiivisesti ja riittävän tiheästi sivuilla julkaistavaa ajankohtaista tiedottamista.

Eri toimijaryhmien kotisivujen julkaiseminen on helposti ylläpidettävissä ja kotisivujen julkaiseminen on helppoa. Eri käyttäjäryhmiä rohkaistaan ja innostetaan julkaisemaan omia kotisivujaan ja pyritään siihen, että kotisivuja käytetään myös opetuksen ja opiskelun työvälineenä.

Koulun sivuilla julkaistaan sekä kaikille julkista (Internet), että salasanalla suojattua, vain tietyille koulun sisäisille toimijaryhmille tarkoitettua tietoa (intranet). Koulun www-palvelimen tietoturva on niin toteutettu, että salasanalla suojatuilla sivuilla voi julkaista myös luottamuksellista, vain tietyn henkilöstöryhmän tietoon sallittua materiaalia.


Etäkäytölle asetettavat tavoitteet

Koulun lähiverkkoa ja sen resursseja voidaan käyttää mistä tahansa, kunhan käytössä on tietokone, jossa on toimiva internetyhteys ja www-selain, (mieluimmin Internet Explorer). Sovellukset käynnistyvät suoraan koulun sivuilta löytyvistä ohjelmien käynnistyskuvakkeista ja koulun verkon käyttäjätunnukset ja salasanat toimivat myös etäkäytössä. Etäkäytössä saadaan näkymään halutut koulun verkon levyt, etenkin käyttäjien kotihakemistot. Etänä voidaan tulostaa koulun tulostimille ja käynnistää etäkäyttöön sallittuja koulun sovelluksia.

Suoraa modeemiyhteyttä tai ISDN-yhteyttä koululle ei enää kehitetä eikä niitä yleisesti tueta (paitsi mikrotuen tarpeisiin). Etäkäyttäjät hankkivat verkkoyhteytensä muualta, henkilöstö esimerkiksi yliopiston etäkäytön kautta.

Etäkäyttö on mahdollisuus, joka tarjotaan kaikille koulun henkilöstöön kuuluville. Oppilaille etäkäyttömahdollisuus annetaan määräaikaisena sellaisissa tilanteissa, joissa opiskelu sitä edellyttää ja etäkäyttöön annetaan vain opiskelussa todella tarvittavia sovelluksia.

Etäkäytön avulla voidaan joidenkin koulun verkon työasemien käyttöikää pidentää, kun sovellukset ajetaan etäpalvelimissa. Tiettyjen luokkien tai työskentelytilojen kaikki työasemat voidaan asentaa siten, että niissä on vain verkkoyhteys ja www-selain ja kaikki sovellukset ajetaan etäpalvelimissa. Tällaista asennusmahdollisuutta harkitaan uuden perusasteen 1-6 joidenkin työasemien kohdalla etenkin ylläpidon helpottamiseksi.

Etäkäyttöjärjestelmä on helposti laajennettavissa ja sen käyttöä tarjotaan myös eNorssin portaallin tiettyjen palveluiden toteutusalustaksi. Lisenssien ja palvelinten määrä järjestelmässämme on koko ajan käyttötarvetta vastaava.


Koulun lähiverkolle ja verkkoyhteyksille asetettavat tavoitteet

Koulun verkkopalvelut toimivat tehokkaasti ja luotettavasti. Etenkin luotettavuus on korkealla tasolla, koska verkon ja palvelinten toimivuus on välttämätöntä yhä useamman henkilön työskentelylle koulussamme. Palvelinten ja verkon pääkytkimen toiminta turvataan myös kohtuullisen mittaisten sähkökatkosten aikana. Palvelinten vikaantumisriski pidetään pienenä ja yksittäisen palvelimen vikaantumisen aiheuttama haitta pyritään minimoimaan.

Kaikilta työasemilta on käytössä 10 Mb/s yhteydet koulun runkoverkkoon, jossa toistimien ja pääkytkimen välinen liikennenopeus on 100 Mb/s. Palvelinten välinen liikenne on 100 Mb/s ja yhteys koululta yliopiston kautta Internetiin on 155 Mb/s. Nopeat verkkoyhteydet antavat mahdollisuuden käyttää myös verkon kautta tapahtuvaa videoneuvottelua, johon saadaan korkeatasoinen kuva ja ääni.


Tietoturvalle asetettavat tavoitteet

Käyttäjien töiden tallennusta varten on tarjolla riittävästi luotettavasti toimivaa talletuskapasiteettia. Talletetut työt varmuuskopioidaan järjestelmän taholta niin, että pahimmassakaan tapauksessa tehtyä työtä ei menetetä yhden työpäivän aikana tehtyä työtä enempää.

Viruksia vastaan suojaudutaan mahdollisimman tehokkaasti. Pyritään siihen, että virukset eivät pääse leviämään verkossamme ja niistä mahdollisesti aiheutuva haitta minimoidaan jo etukäteen. Verkkomme luvaton käyttö tehdään mahdollisimman hankalaksi. Etäkäytön vuoksi järjestelmämme on suhteellisen avoin ja siksi noudatetaan erittäin tiukkaa ja varovaista salasanapolitiikkaa. Etäkäytön tietoturvariskit pyritään minimoimaan.

Kaikessa sisäisessä tietotekniikan koulutuksessa yhtenä läpäisyaiheena on tietoturva ja etenkin käyttäjien vastuu ja käyttösääntöjen merkitys tietoturvaa lisäävänä tekijänä. Opetuksessa asiallinen ja ymmärtävä tietoturvaan suhtautuminen on yksi kasvatustavoite.


Työasemille ja tiloille asetettavat tavoitteet

Koulun työasemien määrä ja sijoittelu vastaavat hyvin eri toimijaryhmien tarpeita. Työasemat toimivat erittäin luotettavasti ja työasemissa pyritään mahdollisimman yhtenäiseen käyttöliittymään, jotta käyttäjät voivat työskennellä joustavasti eri tiloissa ja eri työasemilla. Työasemien käyttöaste on korkea ja ne on sijoiteltu mahdollisimman järkevästi. Työasemien määrä, ylläpitoresurssit ja työasemien uusimiseen käytössä olevat raharesurssit ovat tasapainossa.


Ohjelmistoille asetettavat tavoitteet

Koulun verkkokäyttöjärjestelmä, sähköposti ja ryhmätyöohjelmisto ovat ajan tasalla ja toimivat erittäin luotettavasti. Käytössä on kattava valikoima mahdollisimman helppokäyttöisiä, mutta riittävän monipuolisia työvälineohjelmia. Koko koulu käyttää mahdollisimman pitkälle samoja työvälineohjelmia, joita voidaan käyttää kaikista koulun työasemista. Näin koulutusta ja ohjelmien tukea voidaan antaa mahdollisimman tehokkaasti ja yhteistyö sujuu vaivattomasti. Mahdollisimman monet ohjelmista ovat käytettävissä myös etänä. Opetuksen tarpeisiin on lisäksi käytössä laaja valikoima opetusohjelmia ja digitaalista oppimateriaalia.


Mikrotuelle asetettavat tavoitteet

Koulussa on riittävä ja asiantunteva mikrotuki. Tuki riittää pitämään verkon ja sen palvelut luotettavassa kunnossa. Tuki riittää ylläpitämään kaikkia koulun työasemia siten, että niiden toimivuuteen voidaan luottaa. Käyttäjät saavat tarvitessaan tukea ongelmiinsa niin nopeasti, että ongelmista ei koidu vakavaa haittaa heidän työlleen. Tuen avulla käyttäjiä innostetaan yhä monipuolisempaan koulun TVT:n resurssien käyttöön. Tukea on saatavissa myös opetustilanteisiin. Mikrotuki osallistuu asiantuntijana koulun TVT:n strategian kehittämiseen ja toteuttamiseen. Mikrotuen toiminta on pitkäjänteistä ja tehokasta. Mikrotuen saatavuus ja jatkuvuus on turvattu kaikissa olosuhteissa ja se on toteutettu niin, että yksittäiset henkilövaihdokset eivät ole järjestelmän toimivuudelle kohtalokkaita.


Päivitetty 22.05.2001 PPe / MLe