Toteutus

Toimenpiteet, joilla pyritään vuoteen 2004 asetettuihin tavoitteisiin

Seuraavassa toimenpiteet, joilla lähtötilanteesta pyritään vuoteen 2004 asetettuihin tavoitteisiin. Toimenpiteet jaotellaan eri toimijaryhmien ja eri toimintojen mukaisesti.

Toimenpiteet toimijaryhmittäin

Toimenpiteet eri toimintojen osalta

Toimenpiteet teknisten tavoitteiden saavuttamiseksi


Toimenpiteet / oppilaat

Perusopetuksen 1-6 luokkien oppilaat saavat yhä useammin mahdollisuuden hyödyntää tekniikkaa osana opiskeluaan. Tämän mahdollistaa opettajien omien taitojen kehittyminen ja pedagogisten sovellusten kehittyminen. Oppilaille luodaan selkeät tavoitteet, mihin kuuden ensimmäisen kouluvuoden aikana jokaisen oppilaan tulisi tieto- ja viestintätekniikan parissa yltää. Opettajilla / opettajaharjoittelijoilla on käytössään projektipankki (esimerkiksi yhteinen eNorssin projekti), jossa on kuvauksia erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää tekniikkaa opetussuunnitelman mukaisten sisältöjen opiskelussa. Erillisiä tietotekniikan kursseja ei edelleenkään oppilaille järjestetä, vaan tekniikka tulee tutuksi työskentelyn lomassa erilaisten projektien parissa. Läpäisyaiheena toteutettu mediakasvatus kehittää oppilaiden medialukutaitoa, antaen oppilaille paitsi teknisiä taitoja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön, myös valmiuksia eri viestimien sisällön kriittiseen tulkitsemiseen ja omaan tuottamiseen. (Katso myös mediakasvatuksen opetussuunnitelma.)

Perusopetuksen seitsemänsillä luokilla kaikille oppilaille tarjotaan yksi pakollinen tietotekniikan kurssi. Kurssilla opetetaan lähiverkon palveluiden ja koulun ohjelmistojen peruskäyttötaito kaikille oppilaille. Tämän opetuksen tavoitteena on ensisijaisesti opettaa tietokoneen käyttöä opiskelussa. Kurssin jälkeen kaikilla oppilailla on toimiva verkkotunnus ja sähköpostiosoite, joita he osaavat koulun sääntöjä noudattaen käyttää. Eri aineiden opiskelutilanteissa voidaan luottaa siihen, että kaikilla oppilailla on peruskäyttötaidot ja että tietokoneita käytettäessä voidaan keskittyä opiskeluun. Tietokoneesta on tullut luonteva työväline oppilaille.

Kaikki uudet lukion oppilaat saavat koulun alussa tunnukset verkkoon ja niiden jakamisen yhteydessä käydään läpi koulun verkon käyttösäännöt ja perehdytetään uudet käyttäjät lyhyesti käytössä oleviin resursseihin. Muista kouluista tulleille opiskelijoille tarjotaan vapaaehtoista peruskurssia, jolla opiskellaan verkon peruskäyttö siten, että opiskelijat voivat kurssin käytyään tehokkaasti käyttää koulun lähiverkon resursseja lukio-opiskelussaan.

Oppilaille tarjotaan sarja koulukohtaisia valinnaiskursseja, joiden tavoite on syventää ja tehostaa tietokoneiden työvälinekäyttöä eri osa-alueilla. Samansisältöiset kurssit tarjotaan sekä perusopetuksessa luokilla 8-9 että lukiossa. Näin oppilaamme, joista valtaosa jatkaa omassa lukiossamme, voivat joustavasti sisällyttää haluamiaan syventäviä tietotekniikan opiskelujaksoja opintosuunnitelmaansa.

Koulussa lisätään oppilaiden mahdollisuuksia käyttää koulun työasemia muulloin kuin oppituntien aikana. Jatketaan perusopetuksen 7-9 ja lukion osalta vastuuoppilasjärjestelmää ja laajennetaan vastuuoppilaiden johdolla tapahtuvaa vapaa-ajan käyttöä useampaan luokkahuoneeseen tarpeen mukaan. Lisätään mahdollisuuksien mukaan käytäviin sijoitettuja "infokioski" -työasemia tiedon hakua ja sähköpostin käyttöä varten. Kasvatetaan oppilaita yhteisvastuuseen ja sitä kautta huolehtimaan siitä, että heidän käyttöönsä annetut työasemat pysyvät kunnossa ja niitä käytetään asiallisesti.

Toimenpiteet / opettajat

Opettajille järjestetään jatkuvasti koulun sisäistä koulutusta, johon tarpeen mukaan palkataan myös koulun ulkopuolisia asiantuntijoita kouluttajiksi. Jatkuvalla koulutuksella opettajien osaamista lisätään niin, että päästään asetettuihin tavoitteisiin . Huolehditaan siitä, että tämä koulutus tavoittaa kaikki opettajat, jotta varmasti saavutetaan Ope.fi I taso kaikkien osalta. Järjestetään koulutusta siinä laajuudessa, että noin puolet opettajistamme ovat ope.fi II tasolla vuoden 2004 loppuun mennessä. Lähtötasoarvioinnin pohjalta suunnitellaan talon sisäistä täsmäkoulutusta, jolla tähdätään tälle tasolle. Etenkin opetuskäytön perusteiden koulutuksessa tehdään kiinteää yhteistyötä eNorssin kanssa. Mediakasvatus kulkee kaiken uuden tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen / hyödyntämisen rinnalla, antaen eväitä opettajille myös oman medialukutaidon kehittämiseen.

Taloon tulevien uusien opettajien TVT:n perehdyttämiseen panostetaan niin, että he heti alusta ovat vähintään Ope.fi I tasolla verkkomme käyttäjinä ja että he saavuttavat opettajille asetetut keskeiset tavoitteet. Tämän perehdyttämiskoulutuksen merkitys korostuu sitä mukaa, kuin talossa olevien opettajien osaamistaso nousee.

Opettajien työtilojen kiinteät verkkotyöasemat pidetään ajan tasalla siten, että niillä voi käyttää sujuvasti kaikkia niitä ohjelmia, joita kyseisen opettajien työtilan opettajat käyttävät opetuksessa. Lisäksi tarpeen mukaan hankitaan tämän kiinteän työaseman rinnalle kannettavia työasemia, joita voi käyttää työtilassa, luokissa ja kouluajan ulkopuolella tarvittaessa myös kotona.

Huolehditaan työasematilanne sellaiseksi, että kaikilla on helppo ja nopea pääsy omaan sähköpostiinsa ja koulun www-sivuille. Tarvittaessa lisätään infotyöasemia opettajainhuoneeseen ja myös opettajien työtiloihin. Näissä työasemissa on aina www-selain auki valmiiksi ja niistä www-sivujen lukeminen ja sähköpostin avaaminen sujuvat todella nopeasti esimerkiksi lyhyiden välituntien aikana.

Opettajia rohkaistaan ja tuetaan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan ja esim. julkaisemaan omia kotisivujaan ja ottamaan niitä myös opetuskäyttöön. Etäkäytön mahdollisuudet selvitetään kaikille ja järjestelmä viritetään niin helppokäyttöiseksi, että koulun resurssien käyttö kotoa onnistuu kaikilta sitä haluavilta opettajilta.

Toimenpiteet / muu henkilöstö

Henkilöstölle järjestetään jatkuvasti koulun sisäistä koulutusta, johon tarpeen mukaan palkataan myös koulun ulkopuolisia asiantuntijoita kouluttajiksi. Laitteisto- ja ohjelmistohankinnoin turvataan laadukas TVT:n työskentely-ympäristö. Henkilöstön mielipiteitä kuullaan tehtäessä hankintoja.

Toimenpiteet / opetusharjoittelijat

Opetusharjoittelun alussa kaikille harjoittelijoille tiedotetaan koulun TVT:n resursseista ja tiedotustilaisuuden yhteydessä heidän käyttöönsä annetaan harjoittelijoiden yhteiskäytössä olevat koulun verkon tunnukset. Opetusharjoittelijoille järjestetään tarvittaessa myös perehdyttämistä koulun ohjelmistojen ja verkon käyttöön tai vaihtoehtoisesti ohjaajat perehdyttävät omat ohjattavansa niin, että he voivat hyödyntää koulun TVT:n mahdollisuuksia opetusharjoittelussaan. Tässä perehdyttämisessä tehdään kiinteää yhteistyötä OKL:n kanssa.

Harjoittelijat opastetaan löytämään koulun www-sivut ja seuraamaan sieltä opetusharjoittelua ja muuta koulua koskevaa informaatiota. Koulun tiedotetta ja muuta vastaavaa kirjallista materiaalia ei jaeta, sillä kaikki tarpeellinen tieto löytyy ajantasaisena www-sivuilta. Ohjaavien opettajien sähköpostiosoitteet tiedotetaan tehokkaasti harjoittelijoille ja sähköpostin käyttöä suositellaan ensisijaiseksi yhteydenpitokeinoksi ohjaaviin opettajiin.

Toimenpiteet / oppilaiden huoltajat

Oppilaiden huoltajille tiedotetaan koulun www-sivuista. Sähköpostia markkinoidaan helpoimpana tapana tavoittaa opettajia ja sähköpostiosoitteet tiedotetaan huoltajille. Sähköpostin käyttöön halukkailta huoltajilta kerätään heidän sähköpostiosoitteitaan opettajien yhteydenottoja varten. Sähköposti ja www-sivut tarjotaan mahdollisuutena niiden käyttöä haluaville, kaikki tärkeä informaatio ja yhteydenpito hoidetaan myös ilman TVT:n käyttöä, jos huoltajat niin haluavat.

Toimenpiteet / täydennyskoulutukseen tulevat opettajat

Koulumme opettajien osaamista ja koulun TVT:n resursseja kehitetään niin, että TVT:n opetuskäyttö koulussamme kiinnostaa täydennyskoulutukseen tulevia opettajia. Koulun www-sivuja kehitetään siten, että koulustamme kiinnostuneet opettajat saavat monipuolisesti tietoja koulumme TVT:n opetuskäytöstä ja muutenkin koulustamme. Etäkäyttöjärjestelmämme mitoitetaan siten, että tarvittaessa täydennyskoulutukseen osallistuville voidaan myöntää määräaikainen etäkäyttömahdollisuus koulumme TVT:n resursseihin, jos se on koulutuksen kannalta hyödyllistä. Täydennyskoulutuksen sisältötarjontaa monipuolistetaan eNorssin toimintaan osallistumalla.

Toimenpiteet / koulun www-sivut

Koulun www-sivujen kehittämiseen ja ylläpitoon panostetaan voimakkaasti. Koulun www-sivujen kehittämistyöryhmä päättää sivujen rakenteesta ja vastaa sivujen sisällön kehittämisestä. Yhtenä painopistealueena kehitetään yhteistyössä OKL:n kanssa opetusharjoitteluun liittyvän tiedon julkaisemista www-sivuillamme.

Huolehditaan, että eri toimijaryhmillä on riittävän helppo päästä lukemaan www-sivujamme. Tavallisten työasemien lisäksi ylläpidetään opettajien huoneessa ja koulun käytävissä "Infokioskeja", valmiiksi koulun www-sivuille avattuja työasemia, joilta voi nopeasti lukea informaatiota.

Tietojen ajan tasalla pysymiseksi julkaisuvastuuta hajautetaan tehokkaasti. Pääperiaatteena on, että informaation ensisijainen synnyttäjä yleensä myös julkaisee sen sivuille ja ylläpitää julkaisemansa. Pyritään myös siihen, että informaatiota ei julkaista usealla eri medialla ja jos se julkaistaan myös muuten kuin www-sivuilla, niin ensisijainen julkaisupaikka on kuitenkin www-sivut. Tämä julkaisijakunnan laajentaminen edellyttää www-julkaisutaitojen kouluttamista ja valmiiden sivupohjien tarjoamista laajalle julkaisijajoukolle.

Hajauttamisen onnistuminen edellyttää, että muutama asiaan perehtynyt henkilö vastaa sivuston rakenteesta ja ulkoasusta. Tähän sivuston kokonaisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen palkataan tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ajankohtaisen tiedon seuraamisen tehostamiseksi koululle hankitaan järjestelmä, jolla ajankohtaisimpia ja tärkeimpiä koulun www-sivuja voidaan pyörittää infotelevision tapaisesti käytävien infokioskeissa ja kaikissa muissakin työasemissa näytönsäästäjänä. Keskeisen informaation esilläoloa helpotetaan kaikissa koulun työasemissa määrittelemällä selainten aloitussivuksi koulun omat sivut. Sivujen rakenteella pyritään käyttäjille keskeisen informaation helppoon löytymiseen.

Toimenpiteet / etäkäyttö

Koulun Citrix MetaFrame -etäpalvelinten farmia kehitetään edelleen. Kevään 2001 aikana sisään ajetun Domain Conrollerin ja sen kautta hallittavan palvelinten Load Balancing -kuormantasauspalvelun myötä etäkäytön resurssit saadaan todella tehokkaaseen käyttöön. Järjestelmä ohjaa aina palveluun kirjautuvan henkilön käyttämään sitä palvelinta, jolla on eniten vapaita resursseja kirjautumishetkellä. Tämä järjestelmä on helposti laajennettavissa ja kohtuullisella ylläpitotyöllä voidaan lisätä esimerkiksi yksi etäpalvelin eNorssin käyttöä varten, jos sellainen koetaan tarpeelliseksi eNorssissa.

Etäpalvelimen käyttöliittymä pyritän tekemään mahdollisimman helpoksi ja sellaiseksi, että etäkäyttäjien olisi mahdollisimman yksinkertaista asentaa tarvittava Client-ohjelma kotikoneilleen. Tähän haetaan ratkaisua Citrix Nfuse -sovellusportaaliratkaisusta, jolla voidaan tarjota käyttäjäkohtainen www-portaali niihin sovelluksiin, joihin kyseisellä käyttäjällä on etäkäyttöoikeudet. Yhdellä kirjautumisella etäkäyttäjä saa kaikki hänelle kuuluvat etäpalvelinten ja lähiverkkomme resurssit käyttöönsä ja siihen tarvitaan vain kone, jossa on toimiva www-selain ja internetyhteys.

Etäkäyttömahdollisuus tiedotetaan tehokkaasti koko henkilöstölle ja etäkäyttökoulutusta tarjotaan riittävästi kaikille henkilöstöön kuuluville. Etäkäytön mahdollisuudet ja sen ohjeet kirjataan koulun www-sivuille. Näin kukin voi arvioida tämän mahdollisuuden käyttökelpoisuuden itselleen ja kaikki halukkaat pääsevät mukaan etäkäyttöön.

Koulun henkilöstöä ohjataan hakemaan internetyhteydet kotiinsa yliopiston tai jonkin muun tasokkaan yhteydentarjoajan kautta. Koulun oma modeemipalvelu ajetaan 2001-2002 alas ja modeemi- ja ISDN-yhteydet rajataan mikrotuen käyttöön. Koko etäkäytön ajan juuri tämä soittomahdollisuuden ylläpito on tuottanut eniten ongelmia ja ylläpitoresurssimme eivät riitä laadukkaan soittopalvelun tuottamiseen yhä laajenevan etäkäytön tarpeisiin. Kun toisaalta edullisia ja laadukkaita yhteyksiä on helposti saatavilla, niin oma modeemi- ja ISDN-pankki ei ole järkevä.

Syksyn 2001 aikana kokeillaan yhden luokan osalta järjestelyä, jossa luokan koneisiin asennetaan pelkästään TCP/IP verkkoyhteys ja www-selain ja sovellukset ajetaan pelkästään etäpalvelinten kautta. Tämän kokeilun tulosten pohjalta harkitaan, toteutetaanko osa uuden perusopetuksen 1-6 rakennuksen työasemista tällä periaatteella. Näin toteutettuna luokan ylläpito helpottuu ja sen työasemien käyttöikä pitenee, kun etäkäyttö onnistuu huomattavasti vaatimattomammallakin työasemalla.

Oppilaille ja opetusharjoittelijoille myönnetään määräaikaisia etäkäyttöoikeuksia todellista opiskelutarvetta harkiten.

Toimenpiteet / koulun lähiverkko ja verkkoyhteydet

Koulun lähiverkon käyttöjärjestelmänä jatketaan Novell Netware -ohjelmiston käyttöä ja saman ohjelmistotalon GroupWise -sähköposti- ja ryhmätyöohjelmisto pidetään sähköpostijärjestelmänä. Novellin tuotteiden osalta olemme mukana yliopiston ALA-sopimuksessa, jossa vuoden 2001 hintatasolla noin 15000 mk vuosimaksulla saamme tarvittavat lisenssit ja päivitykset näiden tuotteiden osalta.

Palvelinten osalta käytämme edelleen hyvin toiminutta hajautettua järjestelmää, jossa jaetaan verkon kuormaa usealle pienehkölle palvelimelle. Tämä järjestelmä on antanut parhaan hinta/laatu-suhteen ja toisaalta se on vähemmän altis vikaantumiselle kuin vain yksi tai kaksi suurta palvelinta. Hajautetussa järjestelmässä yhden palvelimen hajoaminen ei estä verkon käyttöä kuin osittain; aina pääosa palveluista toimii yhden palvelimen vikaantumisesta huolimatta.

Palvelimia uusitaan siten, että ne korvataan uudella takuuajan (3v) umpeuduttua. Näin voidaan turvata niiden hyvä toimintavarmuus. Toinen syy näin tiheään vaihtamiseen on se, että kolmessa vuodessa palvelimen teho ja kapasiteetti käyvät riittämättömiksi. Nykyisellä palvelinkannalla tämä tarkoittaa keskimäärin kolmen palvelimen uusimista vuosittain eli n. 75000 mk kustannusta vuosittain. Palvelinten ja verkko-ohjelmiston asennuksesta ja ylläpidosta päävastuu on laitteisto- ja ohjelmistotoimittajilla, joilta palvelimet tilataan kokonaistoimituksena valmiiksi järjestelmäämme asennettuina.

Lähiverkkoa laajennetaan ja ylläpidetään yliopiston ATK-keskuksen asiantuntemuksella. Strategiakauden aikana pyritään tilanteeseen, jossa kaikilta työasemilta on käytössä vähintään 10 Mb/s yhteydet koulun runkoverkkoon, jossa toistimien ja pääkytkimen välinen liikennenopeus on 100 Mb/s. Palvelinten välinen liikenne on 100 Mb/s ja yhteys koululta yliopiston kautta Internetiin on 155 Mb/s. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan jo nopeampien verkkoyhteyksien käyttöönotto, mutta nopeutta lisätään maltillisesti, kohtuuhintaisesti ja varmaa yliopistolla testattua tekniikkaa käyttäen. Perusopetuksen 1-6 osalta verkko uusitaan kokonaan uudisrakennukseen siirryttäessä.

Toimenpiteet / tietoturva

Käyttäjien töiden talletus ohjataan verkon levyille. Henkilöstöllä ja oppilailla / opiskelijoilla on omat tiedostopalvelimensa, joilla käyttäjien kotihakemistot sijaitsevat. Näin oppilaat eivät näe verkossa lainkaan henkilöstön levyjä, mikä lisää tietoturvaa. Kotihakemistojen levytila pidetään riittävänä ja toisaalta oppilaiden levyn käyttöä rajataan tilanteen hallitsemiseksi kiintiöllä, jota voidaan tarpeen mukaan kasvattaa kaikissa tilanteissa opiskelukäyttöön riittäväksi. Yhteisiä töitä ja projekteja varten käytössä on levyosioita, jotka näkyvät kaikille käyttäjäryhmille. Nämä levyt sijaitsevat kaikkien käyttämässä NORSSI -palvelimessa.

Verkon levyt varmuuskopioidaan niin tiheästi, että levyn vikaantumisen tai muun teknisen vian sattuessa tehtyä työtä ei menetetä yhden työpäivän työtä enempää. Kaikki käyttäjien tallettamat tiedostot varmuuskopioidaan joka yö nauhalle siten, että vähintään muuttuneet tiedostot varmuuskopioidaan. Koulun www-palvelin ja sähköpostit varmuuskopiodaan kerran viikossa ja muut palvelimet kokonaisuudessaan kerran kolmessa viikossa. Varmuuskopionauhat säilytetään paloturvallisessa ja varkaudelta suojatussa paikassa, joka ei sijaitse palvelinhuoneessa. Tiedoista säilytetään useita eri-ikäisiä varmuuskopioita. Varmuuskopioille suunnitellaan evakuointi koko koulua uhkaavan palovaaran varalle.

Työasemissa ja palvelimissa tehdään kaikki voitava, jotta virusten leviäminen verkkoomme estyisi. Kaikiin työasemiin asennetaan ajan tasalla oleva virustentorjuntaohjelma, joka automaattisesti käynnistyy konetta käynnistettäessä ja joka valvoo levykkeiltä ja verkosta käytettyjen tiedostojen puhtautta. Lisäksi palvelimissa ajetaan virustentorjuntaohjelmaa, joka pysäyttää työaseman suojauksen ohittaneet virukset. Lisäksi virusvaaraa torjutaan käyttäjille suunnatulla tiedottamisella, koulutuksella ja verkon käyttösäännöillä. Käyttösääntöihin perehtyminen ja niiden noudattaminen edellytetään jokaiselta, jolle verkon tunnus annetaan.

Etäkäytön vuoksi järjestelmämme on suhteellisen avoin. Etäkäyttöön liittyviin tietoturvariskeihin pyritään löytämään mahdollisimman hyvät riskejä minimoivat ratkaisut. Ei toivottuja käyttäjiä vastaan suojaudutaan tiukalla salasanapolitiikalla ja tunkeutumisyritysten seurannalla ja tunkeutumisyritysten hankaloittamisella. Käyttäjät eivät voi vaihtaa itse salasanojaan. Mikrotuki vaihtaa salasanat riittävän usein ja huolehtii, että salasanat ovat riittävän pitkiä ja monimutkaisia, jotta hakkerointi olisi erittäin vaikeaa. Käyttäjiä koulutetaan huolehtimaan salasanoistaan ja tarvittaessa vaihdattamaan salasanansa mikrotuella.

Kaikkia tietoturvaan liittyviä ratkaisuja ei voida esittää tällaisessa julkisessa strategiassa. Koulun tietoturvasta laaditaan salainen, vain mikrotuen ja koulun johdon käytössä oleva tietoturvasuunnitelma, jota laadittaessa otetaan huomioon kouluun soveltuvin osin Valtion tietoturvallisuuden johtoryhmä nykyinen tietoturvallisuusohjeistus

Toimenpiteet / Työasemat ja tilat

Koulun työasemat pyritään hankkimaan keskitetysti kerran vuodessa tehtävänä hankintana, jolla pyritään mahdollisimman yhtenäiseen laitekantaan ja edulliseen hankintahintaan. Kaikki työasemat hankitaan kolmen vuoden takuulla. Pyritään siihen, että henkilöstön työ- ja opetuskäytössä ei ole yli neljän vuoden ikäisiä työasemia. Infokioskeina ja vastaavina rajoitettuun käyttöön tarkoitettuina työasemina sekä pelkästään etäpalvelimen käyttöön tukeutuvina työasemina voidaan käyttää vanhempiakin työasemia. Vuoden 2001 tilanteessa n. 180 työaseman laitekannalla uusimistarve on vuosittain n. 45 työasemaa, 2001 hintatasolla noin 280000 mk. Työasemien hankinnassa harkitaan myös leasing -sopimusten käyttöä.

Työasemien kokonaismäärää ei voida kasvattaa nykyresursseilla enää huomattavasti. Lisäämistä rajoittaa käytössä olevien työasemien uusimiseen tarvittava rahamäärä ja lähtötilanteessa vielä voimakkaammin työasemista huolehtivan mikrotuen riittämättömyys. Kasvavaan käyttötarpeeseen pyritään vastaamaan ensisijaisesti työasemien käyttöasteen kasvattamisella. Koska kaikkia opetustiloja ei kyetä varustamaan työasemilla, pyritään tilanteeseen, jossa erityyppisiin tiloihin järkevästi opetuskäyttöä ajatellen sijoitettuja koneita pyritään käyttämään mahdollisimman suurella käyttöasteella. Eri kouluasteilla ja eri aineissa tarpeet vaihtelevat, joten tarvitaan erilaisia, mahdollisimman hyvin kaikkien tarpeet tyydyttäviä tilaratkaisuja. Tiloihin sijoitettujen työasemien käyttöastetta seurataan ja sijoittelua arvioidaan ja vaihdellaan parasta tehoa etsien ja tätä kehittämistyötä tekevät ensisijaisesti tietotekniikan suunnitteluryhmät, joissa on kattava edustus eri käyttäjäryhmistä. Tilojen käytön suunnittelua helpotetaan verkossa toimivalla tietokonepohjaisella varausjärjestelmällä, jota voidaan käyttää myös käyttöasteen seurantaan. Yläasteen ja lukion tiloissa useita työasemia sisältävien luokkien osalta järjestelmä on ollut jo käytössä ja sen varauskannasta voi päätellä, että keväällä 2001 näiden luokkien työasemien käyttöaste on alle 30%, joten tehostamisen varaa on runsaasti.

Toimenpiteet / ohjelmisto

Koulun verkkokäyttöjärjestelmänä käytetään edelleen Novell Netware -ohjelmistoa, jonka versiota päivitetään harkitusti. Samasta ohjelmistotalosta on hankittu myös sähköposti- ja ryhmätyöohjelmisto GroupWise. Näissä Novellin tuotteissa olemme mukana yliopiston ALA-sopimuksessa, jolla saamme käyttää ja vapaasti päivittää ohjelmat 15000 mk vuosimaksulla v. 2001 hintatasolla.

Perustyövälineohjelmistona on strategiakauden alussa Corel Office, jota saamme käyttää yliopiston kampuslisenssin puitteissa. Ympäristön paine, yhä kasvava käyttäjien halu ja Corelin ohjelmiston kehityksen lopettaminen ovat ajaneet meidät tilanteeseen, jossa v. 2002 alusta alamme siirtyä Microsoftin Office ohjelmistoon. Corelin tuotteet säilyvät vielä koko strategiakauden käytettävissä, mutta niitä ei enää Office 2000 tasolta päivitetä uudempaan. Vähitellen ohjataan ja koulutetaan käyttäjät MS Officen käyttäjiksi ja liitytään vuoden 2002 alusta yliopiston Campus Agreement -sopimukseen.

Pyrimme ohjelmistovalinnoissa jatkuvuuteen ja samojen ohjelmien käyttöön kaikilla kouluasteilla ja koko henkilöstön käytössä. Grafiikkaohjelmistona jatkamme CorelDraw -ohjelmiston käyttöä, kuvankäsittelyn perustyökaluna jatkaa PaintShop Pro ja sivuntaitto-ohjelmana PageMaker. Käytämme www-julkaisun perustyövälineenä DreamWeaver-editointiohjelmaa ja ohjelmointiympäristönä MS Visual Basicia. Lisäksi eri toimijaryhmillä on käytössään joukko erityistarpeisiin tarkoitettuja työvälineohjelmia.

Opetuksen tarpeisiin ylläpidetään ja hankitaan laaja valikoima opetusohjelmia ja digitaalista oppimateriaalia. Ohjelmien kehitystä seurataan jatkuvasti. Ohjelmia päivitetään ja uusitaan tarpeen mukaan harkitusti ja pitkäjänteisesti suunnitellen. Ohjelmien päivittämistä tehdään maltillisesti, jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman tehokasta ja jotta käyttäjiä voitaisiin kouluttaa riittävästi käytössä olevien ohjelmien osalta. Eri käyttäjäryhmät seuraavat oman alansa kehitystä ja tekevät esityksiä oman alansa ohjelmien hankkimiseksi.

Toimenpiteet / mikrotuki

Mikrotuen henkilöresursseja pyritään kasvattamaan nykyisestä sellaiseksi, että koulussamme on kaksi päätoimista mikrotukihenkilöä siten, että toinen työskentelee pääosin perusopetuksen 7-9 ja lukion tiloissa ja toinen perusopetuksen 1-6 tiloissa. Lisäksi kummassakin koulurakennuksessa on kaksi opettajaa, jotka osallistuvat mikrotukeen siten, että heille korvataan vuosiviikkotunteina heidän tekemänsä mikrotukityö. Tällä järjestelyllä koulussamme on yhteensä 6 mikrotukihenkilöä ja näin vastuuta ja töitä voidaan jakaa laajassa järjestelmässämme.

Opettajatukihenkilöiden kohdalla yksi tärkein tavoite on mikrotuen jatkuvuus ja voimakas linkittäminen opetukseen. Tukihenkilöiksi valitaan opettajia, jotka todennäköisesti pysyvät talossa pitkään ja näin takaavat osaltaan mikrotuen jatkuvuutta. Myös päätoimisten tukihenkilöiden kohdalla keskeinen tavoite on pitkäaikainen työskentely koulussamme. Järjestelmämme kehittäminen ja ylläpito vaativat niin laajaa perehtyneisyyttä, että mikrotuen vaihtuvuus on paha uhka järjestelmän toimivuudelle. Tästäkin näkökulmasta kahden päätoimisen henkilön järjestelmä olisi järkevä ja turvallisempi kuin nykyinen.

Mikrotuen tarvetta pyritään minimoimaan järjestelmän yhtenäistämisellä. Hankitaan ja ylläpidetään mahdollisimman yhtenäistä laite - ja ohjelmistokantaa. Oppilaskäytössä olevia työasemia suojataan teknisin ratkaisuin ja työasemien varmuuskopiointi ja monistaminen hoidetaan tehokkaasti. Kaikkiin oppilastyöasemiin asennetaan Reborn-kortit, jotka palauttavat asetukset entiselleen aina työasemaa käynnistettäessä. Myös etäpalvelinten avulla helpotetaan ohjelmien ja työasemien ylläpitoa.

Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita ja aputyövoimaa. Verkon kehittäminen ja ylläpito hoidetaan yliopiston ATK -keskuksen toimesta, palvelinten ja verkko-ohjelmiston asennus- ja päivitystyöt ostetaan laitetoimittajalta, joka vastaa myös pääosin järjestelmän ongelmatilanteiden selvittämisestä.

Päivitetty 22.05.2001 PPe / MLe