Visio

Visio tilanteesta vuonna 2004

Koulussamme toimii luotettava ja teknisesti ajan tasalla oleva lähiverkko. Samaa verkkoa käytetään opetukseen ja koulun hallintoon. Verkon tietoturva pidetään niin hyvällä tasolla, että virukset ja hakkerointi eivät pääse haittaamaan monipuolista verkon käyttöä. Verkon työasemien ja palveluiden määrä ja käytettävissä oleva mikrotuki ovat tasapainossa. Tietokoneiden saatavuus vastaa käyttötarpeita ja toisaalta mikrotukea voidaan resurssoida niin, että kaikki hankitut työasemat, oheislaitteet ja ohjelmistot voidaan pitää niin hyvässä kunnossa, että käyttäjät voivat luottaa tarjolla oleviin palveluihin. 

Lähtötilanteessakin runsas tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa lisääntyy edelleen ja käyttö on pedagogisesti järkevää ja tuloksellista. Esimerkiksi tietokoneita ja AV-tekniikkaa käytetään kaikilla kouluasteilla ja kaikkien aineiden opiskelussa sellaisissa tilanteissa, joissa koneen käytöstä on selvästi hyötyä. Laitteistojen hankinnassa ja sijoittelussa ja ohjelmien hankinnassa pedagogiset perusteet ovat etusijalla. Näin pyritään vastaamaan käytön lisääntymisestä johtuvaan suurempaan tietokoneajan kysyntään. 

Opettajien ja muun henkilökunnan osaaminen on korkealla tasolla. Opettajat hallitsevat ohjelmien ja laitteiden käyttöä niin hyvin, että he osaavat käyttää TVT:n tarjoamia työvälineitä silloin, kun se on pedagogisesti järkevää. Tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksia esitellään laajasti opetusharjoittelijoille ja heitä rohkaistaan ja ohjataan käyttämään sitä harjoitustunneillaan. Jatkuvalla ja riittävällä opettajien koulutuksella pidetään tiedot ja taidot ajan tasalla ja taloon vuosittain tulevat uudet opettajat perehdytetään heti alussa koulun TVT:n resursseihin. 

Tilajärjestelyillä, koneiden järkevällä sijoittelulla ja joustavalla tietokonepohjaisella resurssien varausjärjestelmällä tietokoneiden varaaminen opetuskäyttöön on mahdollisimman joustavaa ja helppoa. Resurssien varaaminen onnistuu myös kotoa Internetin kautta. Olemassa olevien resurssien käyttöaste on erittäin korkea ja siten järjestelmän hyötysuhde mahdollisimman hyvä. 

Oppilaiden osaamisen taso turvataan kaikille oppilaille annettavalla peruskoulutuksella. Lisäksi oppilaat voivat suorittaa valinnaisia kursseja perusopetuksessa luokilla 8-9 ja lukiossa. Tämän koulutuksen tuloksena opettajat voivat luottaa siihen, että esimerkiksi tietokone, videokamera tai digitaalikamera on oppilaille toimiva työväline ja se voidaan luottavaisin mielin ottaa opetustilanteissa käyttöön ilman, että laitteen käyttöä tarvitsee tässä yhteydessä opiskella. Näin voidaan keskittyä oppimiseen (kone on vain väline). Opettajat uskaltavat luottaa varttuneempien oppilaiden asiantuntemukseen ja he teettävät oppilailla myös sellaisia tekniikkaa hyödyntäviä töitä, joita eivät välttämättä itse edes osaisi tehdä. Tämä oppilaiden aito asiantuntijuus tunnustetaan ja sitä arvostetaan.

Koululla on käytössä riittävästi ajanmukaisia videokameroita, digitaalikameroita, audiotekniikkaa sekä videoeditointilaitteet, jotka mahdollistavat erilaisten työtapojen ja projektien hyödyntämisen opiskelussa. AV-tekniikkaa hoitaa siihen erikseen palkattu henkilöstö, joka kouluttautuu säännöllisesti ja pysyy näin yhä kehittyvän tekniikan vauhdissa.

Koulun lähiverkko ja ohjelmistot ovat yhteisiä koko perusopetukselle ja lukiolle. Näin ollen suuri osa ikäluokasta viipyy saman järjestelmän käyttäjänä eppu-luokalta abiturientiksi. Tätä koulumme vahvuutta hyödynnetään siten, että oppilaamme kouliintuvat todella päteviksi lähiverkon ja Internetin käyttäjiksi ja he osaavat luontevasti käyttää tietokoneita opiskeluvälineenä myös itsenäisesti. 

Oppilaita rohkaistaan ja tuetaan käyttämään koulun tietokoneita opiskelussaan oppitunneilla ja vapaa-ajalla. Erilaisin oppilaiden vastuuta korostavin järjestelyin perusasteen 7-9 oppilaat ja lukion opiskelijat voivat työskennellä ma-to klo 8-19 ja pe klo 8-16 koulun työasemilla, jos ne eivät ole opetuskäytössä. Oppilaat kokevat heidän käytössään olevat tietokoneet omikseen ja kantavat itse vastuuta niiden toiminnasta. Oppilaiden työasemat ovat lähes jatkuvassa käytössä. Tehokkaalla käyttöasteella kompensoidaan sitä, että työasemia on vähän suhteessa käyttäjämäärään.

Opettajilla ja henkilökunnalla on riittävästi ajanmukaisia työasemia käytössään. Kaikissa opettajien työtiloissa on vähintään yksi verkkotyöasema opetuksen valmistelua ja muuta työskentelyä varten. Koulun verkkoa voidaan käyttää helposti myös kotoa Internetin, modeemi- tai ISDN yhteyksien kautta verkossa toimivan etäpalvelimen avulla. Näin verkon resurssit ovat käytössä myös koulun ollessa suljettuna. Etäkäyttömahdollisuus helpottaa oleellisesti opettajien ja opetusharjoittelijoiden tuntien valmistelua ja koulun ohjelmien käytön opiskelua, sillä merkittävä osa opettajien työstä tehdään edelleen kotona. 

Koko henkilökunta ja kaikki opettajat käyttävät aktiivisesti sähköpostia ja ovat sen kautta helposti tavoitettavissa. Yhteydet oppilaisiin, vanhempiin, opetusharjoittelijoihin ja muihin sidosryhmiin toimivat joustavasti sähköpostin välityksellä. Koulun oma www-palvelin toimii keskeisenä sisäisen viestinnän välineenä ja tarjoaa samalla hyvän mahdollisuuden vanhemmille ja opetusharjoittelijoille seurata koulun informaatiota. Valtaosa yhteisistä asioista ilmoitetaan suoraan ja ainoastaan www-sivuilla tai sähköpostissa. Koulun www-sivut pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja useat opettajat , muun henkilökunnan jäsenet, opetusharjoittelijat ja oppilaat osallistuvat www-julkaisuun. Koulun www-sivut ovat myös tärkein ulkopuolisille tarkoitettujen julkaisujen esityspaikka. 

Tietotekniikan käyttö muuttaa opetusta, opiskelua ja opetusharjoittelua. Opiskelu ja opetusharjoittelu muuttuu monimuotoisemmaksi ja myös etäopiskelusta tulee osa koulun normaalia toimintaa. Koulumme verkostoituu useiden eri koulujen kanssa ja etenkin muiden normaalikoulujen kanssa eNorssin puitteissa. Tietotekniikkaa hyödynnetään entistä kiinteämpänä verkottumisena oman yliopiston sisällä opetusharjoittelua toteutettaessa. Kaikki oleellinen opetusharjoittelua koskeva informaatio löytyy koulun ja muiden laitosten www-sivuilta joustavasti linkitettynä ja opetusharjoittelun kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu sekä opetusharjoittelijoille, että heidän ohjaajilleen. 

Koulun mikrotukea kehitetään ja resursoidaan kasvavaa tietotekniikan käyttöä vastaavaksi. Työasemien ja muiden palveluiden määrä mitoitetaan sellaiseksi, että käytettävissä oleva mikrotuki kykenee pitämään ne hyvässä ja luotettavassa kunnossa. Järjestelmän laajuus rajataan sellaiseksi, että sitä voidaan uusia ja kehittää olemassa olevilla taloudellisilla resursseilla. 

Päivitetty 22.05.2001 PPe / MLe