Näin toimitaan

 

ORIENTOIVA OHJATTU HARJOITTELU (OPEP510) / PLU 2014

 

Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä -osuus alkaa ryhmäohjauksella (ohjaava opettaja + ohjausryhmä) ja/tai henkilökohtaisilla (ts. parikohtaisilla) ohjaustapaamisilla. Henkilökohtaisten ohjausten ajankohdat sovitaan aina henkilökohtaisesti.

Jakso sisältää 4 opetuskertaa sekä aktiivisen pohjatunnin (=omaa opetustuntia edeltävä tunti, tutustumistunti) ja mahdollisen jälkitunnin (=oman opetuksen jälkeinen tunti, jossa tutkaillaan oman työn tuloksia). Jos jälkitunti ei onnistu, se korvataan etukäteen seuraamalla jonkun toisen opiskelijan pitämä liikuntatunti päättöharjoittelussa luotua vertaispalautelomaketta käyttäen.

Opetus suunnitellaan ja toteutetaan pareittain (ks. harjoittelusuunnitelma)

 

Ohjaavalle opettajalle toimitetaan ensimmäisessä ryhmäohjauksessa:

- Pedagogisen päiväkirjan liite no 2: Itseä koskeva lähtötilanneanalyysi.

Tiivistä lähtötilanteesi pedafolion osioiden (SWOT-analyysi, kummikouluraportti ja tutkiva opettaja-raportin pohdintaosa) pohjalta noin kahden sivun laajuiseen, koneella kirjoitettuun raporttiin, josta ilmenee ainakin seuraavat asiat (kts. didaktikolta saamasi pedagogisen päiväkirjan lomake 2):

1. Vahvuutesi liikunnan opettajana
2. Tällä hetkellä kokemasi keskeisimmät kehityshaasteesi liikunnan opettajana
3. Mitä asioita (3-5 kpl) pidät tärkeimpänä liikunnan opetuksessa? Perustele.
4. Mitä uhkakuvia näet tulevaisuudessa liikunnan opetuksessa ja miten itse olisit valmis vastaamaan niihin?

Raportti toimitetaan ohjaavalle opettajalle viimeistään pohjatunnin yhteydessä.

Ohjaavalle opettajalle toimitetaan pohjatunnin jälkeen ennen ensimmäistä omaa opetusta:

- Pedagogisen päiväkirjan liite no 1: Oppilaita koskeva lähtötilanneanalyysi

 

1. Opettaminen ja siihen liittyvät tehtävät

- Opetettavaan ryhmään tutustutaan ennen omaa opetusta mahdollisimman monella seurantatunnilla. Kaikkien oppiaineiden tunteja voi seurata Norssissa (kuunteluohjesääntö). Liikunnan pohjatuntiseuranta on ryhmää opettamaan tuleville opettajille pakollinen. Ryhmien lukujärjestykset löytyvät paperiversioina yhdyskäytävältä (liite 1)

-  Mieti ryhmälle oppimista koskevat päätavoitteet (ops) sekä kasvatuksellinen päätavoite sen perusteella, millaisen luonnehdinnan ohjaava opettaja ryhmästä on antanut ja millaisen kuvan itse olet saanut seurattuasi omaa opetusryhmääsi. Seuraa tavoitteiden toteutumista opetusjakson aikana (liitteet 1 ja 3)

- Kirjallinen tuntisuunnitelma tehdään jokaiselle opetuskerralle. Jokaisen opetuskerran tiimoilta käydään aina etukäteen ohjauskeskustelu = tuntisuunnitelman tarkastelua.

Tuntisuunnitelma ("Terhin malli")

- tuodaan paperiversiona tai toimitetaan sähköpostitse jokaiseen yksittäisohjaukseen. Päivin e-mailosoite on paivi.lumiaho ät norssi.jyu.fi.

- koostuu seuraavista asioista:

 • kasvatuksellinen tavoite (sama koko jakson ajan)
 • tunnin lajitavoite: mitä oppilaan tulisi oppia ja tietää
 • harjoitteiden tavoitteet: psykomotoriset/sosiaalisaffektiiviset/kognitiiviset (mieti painotus)
 • sisällöt
 • organisointi
 • opetusmenetelmät
 • ajankäyttö
 • arviointi

 

- Jokaisen opetuskerran jälkeen käydään palautekeskustelu ohjaavan opettajan ja muiden tuntia seuranneiden kanssa. Palautekeskustelu käydään joko välittömästi tunnin jälkeen tai erikseen sovittuna aikana.

 • Poimi valmiiksi ne asiat, joita haluat keskustelussa käytävän läpi. Esimerkiksi: Mitkä olivat tunnin huippuhetket? Tekisitkö jotain toisin, jos pitäisit tunnin uudelleen? Toteutuivatko tunnille asettamasi tavoitteet? Mitä uutta opit tunnin pidosta, itsestäsi?

- Oman opetuksen jatkumon seuraaminen jälkitunnilla.

 

2. Jakson lopussa henkilö/parikohtainen loppupalaveri

- Loppupalaveri opetusjakson päätyttyä erikseen sovittuna aikana.

- Loppuraportti (=liitteet 3 ja 4) tulee toimittaa sähköpostitse tai paperiversiona ohjaavalle opettajalle viimeistään kaksi päivää ennen sovittua loppupalaverin ajankohtaa. Loppuraportti koostuu seuraavista asioista:

 • Omaa kehittymistä koskeva kokoava analyysi ajatellen opettajuuttasi ja opetustasi jakson aikana (lomake 4).
 • Oppilaiden oppimista koskeva kokoava analyysi (lomake 3). Tarkastele oppimis- ja kasvatustavoitteiden toteutumista. Liitä mukaan myös mahdolliset oppilassuoritukset.
 • Lisäksi lomakkeen 5 tiedot (pienryhmäkuuntelut ja liikunnan lehtoreiden luennot) tarkistetaan loppupalaverissa. Ohjaava opettaja antaa hyväksymismerkinnän kyseiseen lomakkeeseen.

 

LOPUKSI:

 • ohjausta saat aina tarvittaessa
 • valmistaudu ohjaukseen miettimällä kysymyksiä koskien tulevaa opetustuokiotasi
 • muistetaan aina tapaamisen yhteydessä sopia seuraava tapaamisajankohta!

 

  

ANTOISAA ENSIMMÄISTÄ HARJOITTELUJAKSOA Norssissa :)    

Tommi Tabermann:

"Tulla lujaksi,

pysyä pehmeänä.

Siinä on haavetta

kylliksi yhdelle

elämälle."