Näin toimitaan

ORIENTOIVA OHJATTU HARJOITTELU (OPEP510) / PLU 2011

Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä -osuus alkaa ryhmäohjauksella (ohjaava opettaja + ohjausryhmä) ja henkilökohtaisilla ohjaustapaamisilla. Henkilökohtaisten ohjausten ajankohdat sovitaan aina henkilökohtaisesti.

Jakso sisältää 3 opetuskertaa sekä pohjatunnin (=omaa opetustuntia edeltävä tunti, tutustumistunti) ja jälkitunnin (=oman opetuksen jälkeinen tunti, jossa tutkaillaan oman työn tuloksia).

Ohjaavalle opettajalle toimitetaan ensimmäisessä ryhmäohjauksessa:

- Pedagogisen päiväkirjan liite no 2: Itseä koskeva lähtötilanneanalyysi, jossa avaat:

1. Vahvuutesi terveystiedon opettajana

2. Kehityshaasteesi terveystiedon opettajana

3. Mitä asioita (3-5 kpl) pidät tärkeimpänä terveystiedon opetuksessa?

4. Mitä uhkakuvia näet tulevaisuudessa terveystiedon opetuksessa?

Ohjaavalle opettajalle toimitetaan pohjatunnin jälkeen ennen ensimmäistä omaa opetusta:

- Pedagogisen päiväkirjan liite no 1: Oppilaita koskeva lähtötilanneanalyysi

 

1. Opettaminen ja siihen liittyvät tehtävät

- Opetettavaan ryhmään tutustutaan ennen omaa opetusta mahdollisimman monella seurantatunnilla. Kaikkien oppiaineiden tunteja voi seurata Norssissa (kuunteluohjesääntö). Terveytsiedon  pohjatuntiseuranta on ryhmää opettamaan tuleville opettajille pakollinen. Ryhmien lukujärjestykset löytyvät Opetus ja opiskelu-valikosta koulun nettisivuilta (htpp://www.norssi.jyu.fi) (liite 1)

-  Mieti ryhmälle oppimista koskevat päätavoitteet (ops) sekä kasvatuksellinen päätavoite sen perusteella, millaisen luonnehdinnan ohjaava opettaja ryhmästä on antanut ja millaisen kuvan itse olet saanut seurattuasi omaa opetusryhmääsi. Seuraa tavoitteiden toteutumista opetusjakson aikana (liitteet 1 ja 3)

- Kirjallinen tuntisuunnitelma tehdään jokaiselle opetuskerralle. Jokaisen opetuskerran tiimoilta käydään aina etukäteen ohjauskeskustelu = tuntisuunnitelman tarkastelua.

Tuntisuunnitelma

- tuodaan (tai lähetetään sähköpostissa) paperiversiona jokaiseen yksittäisohjaukseen. Päivin e-mailosoite on paivi.lumiaho ät norssi.jyu.fi.

- koostuu seuraavista asioista:

 • tunnin kasvatuksellinen tavoite (sama koko jakson ajan)
 • tunnin oppimista koskeva tavoite: mitä oppilaan tulisi oppia ja tietää
 • sisältökohtaiset tavoitteet
 • sisällöt
 • organisointi
 • opetusmenetelmät
 • ajankäyttö
 • arviointi

 

- Jokaisen opetuskerran jälkeen käydään palautekeskustelu ohjaavan opettajan ja muiden tuntia seuranneiden kanssa. Palautekeskustelu käydään joko välittömästi tunnin jälkeen tai erikseen sovittuna aikana.

 • Poimi valmiiksi ne asiat, joita haluat keskustelussa käytävän läpi. Esimerkiksi: Mitkä olivat tunnin huippuhetket? Tekisitkö jotain toisin, jos pitäisit tunnin uudelleen? Toteutuivatko tunnille asettamasi tavoitteet? Mitä uutta opit tunnin pidosta, itsestäsi?

- Oman opetuksen jatkumon seuraaminen jälkitunnilla.

 

2. Jakson lopussa henkilökohtainen loppupalaveri

- Loppupalaveri opetusjakson päätyttyä erikseen sovittuna aikana.

- Loppuraportti (=liitteet 3 ja 4) tulee toimittaa sähköpostitse tai paperiversiona ohjaavalle opettajalle viimeistään kaksi päivää ennen sovittua loppupalaverin ajankohtaa. Loppuraportti koostuu seuraavista asioista:

 • Omaa kehittymistä koskeva kokoava analyysi ajatellen opettajuuttasi ja opetustasi jakson aikana (lomake 4).
 • Oppilaiden oppimista koskeva kokoava analyysi (lomake 3). Tarkastele oppimis- ja kasvatustavoitteiden toteutumista.
 • Lisäksi lomakkeen 5 tiedot (pienryhmäkuuntelut ja terveystiedon lehtoreiden luennot) tarkistetaan loppupalaverissa. Ohjaava opettaja antaa hyväksymismerkinnän kyseiseen lomakkeeseen.

 

LOPUKSI:

 • ohjausta saat aina tarvittaessa
 • valmistaudu ohjaukseen miettimällä kysymyksiä koskien tulevaa opetustuokiotasi
 • muistetaan aina tapaamisen yhteydessä sopia seuraava tapaamisajankohta!

 

  

ANTOISAA ENSIMMÄISTÄ HARJOITTELUJAKSOA Norssissa :)    

Tommi Tabermann:

"Tulla lujaksi,

pysyä pehmeänä.

Siinä on haavetta

kylliksi yhdelle

elämälle."