Erityisopettajaharjoittelu

ERIA269  Harjoittelu: Yksilöllisen oppimisen ohjaaminen

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet: Opetusharjoittelun suoritettuaan opiskelija
- suunnitella ja toteuttaa erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin perustuvaa pitkäaikaista tukea, jossa huomioidaan oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja erityisopetukselliset tuen tarpeet
- käyttää arviointimenetelmiä ja hyödyntää niiden tuloksia oppimisen ohjaamisessa
- toimia opettajien välisessä yhteistyössä ja työparina toisen opiskelijan kanssa
- tunnistaa moniammatillisen yhteistyön osana koulun toimintaa

Vastuuhenkilöt: Norssin erityisopettajat