Opiskelija-arviointi

kuva: opiskelija-arviointi

Arvioinnin tavoitteet

Arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio opiskelun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten.

Arvioinnin on pohjauduttava monipuolisesti annettuun näyttöön. Sen tulee olla luotettavaa ja oikeudenmukaista. Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin osa. Opiskelijaa ohjataan säännölliseen itsearviointiin, joka perustuu hänen asettamiinsa omiin tavoitteisiin ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Lukiokoulutuksen arviointikäytänteet

Arviointi  (LOPS2016)
Arviointi  (LOPS2021)

 

Kurssien/moduulien arviointijakson loppuun on varattu erillinen päättöviikko, jonka aikana on mahdollista järjestää summatiivinen koe tai muuta arviointiin tai opiskeluun liittyvää toimintaa opintojakson alussa yhteisesti laaditun ohjelman mukaisesti.

Päättöviikon käytänteet

Jyväskylän lukioiden kesken on sovittu yhteisistä päättöviikkokäytänteistä. Mahdollisista poikkeamista ilmoittaa jokainen lukio vuositiedotteessaan. Normaalikoulun päättöviikon palkkijärjestys päivittyy toimintakalenteriin jakson aikana.

 

Hyväksytyn kurssin/moduulin arvosanan korottaminen

Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa käymällä kurssi/moduuli uudelleen. Opiskelijan saama parempi arvosana jää voimaan.

 

Kurssin/moduulin suorittaminen itsenäisesti

Rehtori voi perustellusta syystä myöntää luvan kurssin/moduulin itsenäiseen suorittamiseen. Opiskelijalle annetaan itsenäistä opiskelua varten kirjalliset ohjeet, joista käyvät ilmi itsenäisen suorituksen vaatimukset. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta itsenäisen suoritukseen liittyvissä kysymyksissä. Itsenäisen suorittamisen aikataulu sovitaan erikseen opiskelijan kanssa.

 

Suoritukset muissa oppilaitoksissa

Lukion opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritettuja opintoja, jotka ovat tavoitteeltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia ja jotka on suoritettu lukioaikana. Muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tulee sopia ennakkoon rehtorin kanssa.

Päätös muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tehdään erillisestä hakemuksesta, jonka liitteenä tulee olla todistus suoritetuista opinnoista.

 

Oppiaineen oppimäärän arviointi

 

Päättöarviointi

 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Kahden kuukauden kuluessa arvioinnista opiskelijalla ja huoltajilla on mahdollisuus pyynnöstä saada arvioinnin perusteet kirjallisena mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Uudesta arvioinnista päättävät lukion rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Jos opiskelija on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.