Norssin opettajien ajankohtaisia julkaisuja

vuosilta 2014-2020

>>> Opettajien vanhempia julkaisuja 1992-2013

 

Ahtola, A., Turunen, T., Björn, P., Poikonen, P.-L., Kontoniemi, M., Lerkkanen, M.-K. & Nurmi, J.-E. (2015). The Concordance between Teachers´and Parents´ Perceptions of School Transition Practices: A Solid Base for the Future. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-14. http://www.tandfonline.com/eprint/7wknqdFHJpUm6jydIddn/full DOI:10.1080/00313831.2014.996598

Appel, M., Johansson, K., Lötjönen, A., Määttä, O., Nordman, L., Salo, O-P. & Wallinheimo, K. (2016) Hallonbåt 1–2. Helsinki: Sanoma Pro.

Appel, M., Lötjönen, A., Määttä, O., Nordman, L., Salo, O-P. & Wallinheimo, K. (2017) Hallonbåt 3–4. Helsinki: Sanoma Pro.

Appel, M., Lötjönen, A., Määttä, O., Nordman, L., Salo, O-P. & Wallinheimo, K. (2018) Hallonbåt 5–6. Helsinki: Sanoma Pro.

Appel, M., Lötjönen, A., Määttä, O., Salo, O-P. & Wallinheimo, K. (2019) Kombo. Helsinki: Sanoma Pro.

Dufva, H., & Salo, O.-P. (2015). Kielten äärellä : kielitietoisuus oppimisen tukena. Teoksessa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (toim.), Kohti uutta: 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 211-226.

Eskelä-Haapanen, S., Hannula, M., & Lepola, M. (2015). Puhe pulppuamaan!: oppimista tukeva keskustelu. Jyväskylä: PS-kustannus.

Eskelä-Haapanen, S. & Hannula, M. 2015. Oppimista tukeva keskustelu.Teoksessa O-P. Salo & M. Kontoniemi (toim.) Kohti uutta. 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. 227-244.

Halvari, A. & Salo, O.-P. (2017) Kielten taitotasot oppimisen arvioinnin tukena. Teoksessa E. Kauppinen & E. Vitikka (toim.) Arviointia toteuttamassa. Näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin. Oppaat ja käsikirjat 2017: 4. Helsinki: Opetushallitus, 55-70.

Hannula, M., & Törmä, E. (2018). ”Meijän piti jutella siitä kuvasta ja kehittää se tarina”: yhteistoiminnallinen kirjoittaminen aloittelevia kirjoittajia tukemassa. Teoksessa A. Mäntynen, & J. Riikonen (toim.), Kirjoittamisen käänteitä. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 125-144.

Hildén, R., Härmälä, M., Kantelinen, R., Salo, O.-P., Nyman, T., Viita-Leskelä, U., & Salonen, T. (2015). Hyvästä paremmaksi : kehittämisideoita kielten oppimistulosten arviointien osoittamiin haasteisiin. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Koulutuksen seurantaraportit, 6. Retrieved from http://karvi.fi/app/uploads/2015/03/KARVI_0615.pdf

Huhtiniemi, M., Salin, K., & Lindeman, M. (2017). Tieto- ja viestintäteknologia osana liikunnan opetusta ja oppimista. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen, & A. Sääkslahti (toim.), Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 388-407.

Huovila, R., Hintsa, T., Säilä, J., & Rautio, R. (2018). Kirja käsityöstä: luokkien 1-7 käsityönopetus. Jyväskylä: PS-kustannus.

Ilola, M. (2018). Oppilaiden käsityksiä englannin suullisesta kielitaidosta, sen oppimisesta ja arvioinnista. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 15. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7548-7 Open access

Ilola, M. (2018). Puhuminen on tietoa, taitoa ja tunteita. Tempus, 53 (6), 24-25.

Ilola, M. (2020). Oppilaiden käsityksiä englannin suullisesta kielitaidosta - suuntaviivoja suullisen kielitaidon opetukseen ja arviointiin. Teoksessa R. Hildén & K. Hahl (toim.)  Kielididaktiikan katse tulevaisuuteen: Haasteita, mahdollisuuksia ja uusia avauksia kielten opettamiseen. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 17, 129-152. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/312321/Ainedidaktisia_tutkimuksia_17_Kielididaktiikan%20katse%20tulevaisuuteen.pdf?sequence=1&isAllowed=y Open access

Kalaja, S., & Koponen, J. (2017). Opetussuunnitelmat käytännön opetustyön näkökulmasta. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen, & A. Sääkslahti (toim.), Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 552-563.

Kallio, A. (2019). Espanja. Teoksessa E. Tergujeff & M. Kautonen (toim.) Suullinen kielitaito: Opi, opeta, arvioi.Helsinki: Otava, 172-173.

Kannas, L., & Välimaa, P. (2016). Virtaa: lukion terveystieto. Terveyden perusteet. Helsinki: Edukustannus.

Kauppinen, M., Järvelä, R.-L., & Kemppinen, M. (2018). "Päämääränä oppijan paras eikä oppiaineen etu" : opettajaopiskelijoiden kasvaminen kollegiaaliseen vastuuseen. In S. Saukkonen, & P. Moilanen (toim.), Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen (ss. 193-217). Kasvatusalan tutkimuksia, 76. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kauppinen, M., Kemppinen, M., & Järvelä, R.-L. (2015). Yhteisopettajuudesta tukea opettajaksi kasvuun : opettajankoulutusta uudistamassa. Teoksessa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (toim.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 325-343.

Kemppinen, M. (2016). Minulla olisi idea yhteistyöstä - lähdetkö mukaan?. Teoksessa T. Saloviita (toim.), Samanaikaisopetus : tuntisuunnitelmia ja työtapoja . Jyväskylä: PS-kustannus, 121-133.

Kimonen, E. & Nevalainen, R. (toim.) 2016. Reforming Teaching and Teacher Education: Bright Prospects for Active Schools. Rotterdam: Sense.

Kimonen, E. & Nevalainen, R. (2014). Aktiivinen oppiminen ja muuttuva koulukulttuuri: Tapaustutkimus oppilaiden ja opettajien aktiivisesta oppimisesta maaseudun pienessä koulussa. Teoksessa Tikkanen, P. & Törmä, E. (toim.) Lahja yhteiseksi hyväksi. Journal of Teacher Researcher. Jyväskylä: Tutkiva opettaja, 121-137.

Kimonen, E., Nevalainen, R. & Schoen, L. (2016). Active Learning for Educational Change. Teoksessa E. Kimonen & R. Nevalainen (toim.) Reforming Teaching and Teacher Education: Bright Prospects for Active Schools. Rotterdam: Sense.

Kimonen, E. Rao, C., Nevalainen, R. & Chen, X. (2016). Empowering Teachers and Students for Active Schools: In Search of a Pedagogy for the Twenty-First Century. Teoksessa E. Kimonen & R. Nevalainen (toim.) Reforming Teaching and Teacher Education: Bright Prospects for Active Schools. Rotterdam: Sense.

Korhonen, K. (2015). "Kuvista? Joo" : improvisaation metodit kuvataidekasvatuksessa. Teoksessa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (toim.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa . Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 261-276.

Kontoniemi, M. & Mouhu, H. (2015). Hyvinvointioppiminen perusopetuksen haasteena. Teoksessa O-P. Salo & M. Kontoniemi (toim.) Kohti uutta. 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto 133 - 154.

Kulmala, J., & Moilanen, H. (2017). Oppilaan terveysdata osana monialaista opetusta. Liito: Liikunnan ja terveystiedon opettaja, 2017 (4), 33-36.

Kuosmanen, M. (2019). Tablet-avusteinen perusopetus : riski vai rikkaus. Teoksessa T. Tossavainen & M. Löytönen (toim.) Sähköistyvä koulu: Oppiminen ja oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry, 117-128. https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/julkaisut/verkkoon_sahkoistyva_koulu_2019_final_.pdf

Kähkönen, A.-L., Lindell, A., Nevanpää, T., & Viiri, J. (2014). A Nanoscience Course for Upper Secondary Students. Teoksessa W. Kaminski, & M. Michelini (toim.), Proceedings of selected papers of the GIREP - ICPE - MPTL International Conference. Teaching and Learning Physics today: Challenges? Benefits? (pp. 325-334). Udine: Università degli Studi di Udine. Retrieved from http://www.fisica.uniud.it/URDF/libri/pdf/Proceeding%20GIREP-ICPE-MPTL...

Lerkkanen, M.-K., Tarnanen, M., Salo, O.-P., & Ratinen, I. (2015). Opetussuunnitelmaperusteiden oppimiskäsityksen mukainen opetus : esimerkkejä kielistä, maantiedosta ja ympäristöopista. Teoksesa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (toim.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa . Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 115-132.

Luukkonen, E. 2015. Säteileekö koulussa jo liikaa? Luokanopettaja-lehti 2015 (3), 22-23.

Luukkonen, E. 2015. Säteileekö koulussa jo liikaa? LIITO, Liikunnan ja terveystiedon opettaja 2, 14-15.

Mikkonen, I., Koski, K., Lundström, A., & Mäkelä, T. (2015). Lukiolaiset luonnontieteen oppimistiloja suunnittelemassa. Teoksessa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (toim.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 97-113.

Moilanen, H. (2015). Tablettien avulla kohti liikkuvampaa lukion tiedeopetusta. Teoksessa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (toim.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 155-174.

Moilanen, H. & Salakka, H. (2016) Aivot liikkeelle! Tehosta oppimista yläkoulussa ja toisella asteella. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Moilanen, H., Jauhiainen, S., Äyrämö, S., & Lempinen, A. (2017). Predicting school success from student's wellbeing data. Teoksessa S. Äyrämö, & P. Neittaanmäki (toim.), Koneoppimispohjaiset tekoälyratkaisut hyvinvointi- ja terveyssovelluksissa. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja / Jyväskylän yliopisto, 2017, 42. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 30-33.

Moilanen, H., Kankaanranta, M., & Äyrämö, S. (2017). Detecting pupils' preferred learning styles and different types of personalities by unsupervised machine learning. Teoksessa S. Äyrämö, & P. Neittaanmäki (toim.), Koneoppimispohjaiset tekoälyratkaisut hyvinvointi- ja terveyssovelluksissa . Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja / Jyväskylän yliopisto, 2017, 42. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 24-29.

Moilanen, H., Äyrämö, S., & Kankaanranta, M. (2019). Fysiikkaa liikkuen : 7-luokkalaisten oppilaiden ja opettajien kokemuksia kehollisesta opetuksesta fysiikassa. Teoksessa M. Rautiainen, & M. Tarnanen (toim.), Tutkimuksesta luokkahuoneisiin (pp. 299-324). Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry; Jyväskylän yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/298542

Moilanen, H., Äyrämö, S., Jauhiainen, S., & Kankaanranta, M. (2018). Collecting and Using Students’ Digital Well-Being Data in Multidisciplinary Teaching. Education Research International, 2018, 3012079. doi:10.1155/2018/3012079 Open access

Moilanen, H., Äyrämö, S., & Kankaanranta, M. (2019). Fysiikkaa liikkuen : 7-luokkalaisten oppilaiden ja opettajien kokemuksia kehollisesta opetuksesta fysiikassa. Teoksessa M. Rautiainen, & M. Tarnanen (toim.), Tutkimuksesta luokkahuoneisiin (pp. 299-324). Ainedidaktisia tutkimuksia, 15. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry; Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/298542 Open access

Moilanen, H., Äyrämö, S. & Kankaanranta, M. (2018). “Detecting pupils’ opinions on learning physics bodily by unsupervised machine learning.” In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 27–38). Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/primary/p/184946/

Mouhu, H. 2014. eNorssi supervisor training supports professional growth and strenghens the supervisor’s identity. Teoksessa  P. Atjonen, H. Happonen, J. Korkki , T. Lehikoinen-Suviranta, R. Patrikainen &. (toim.) Ohjausta, harjoittelua ja oppimista. Teoria ja käytäntö ohjatussa harjoittelussa. Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2014.

Mouhu, H. 2014. eNorssin ohjaajakoulutus tukee ammatillista aksvua ja vahvistaa ohjaajan identiteettiä. Teoksessa  P. Atjonen, H. Happonen, J. Korkki , T. Lehikoinen-Suviranta, R. Patrikainen &. (toim.) Ohjausta, harjoittelua ja oppimista. Teoria ja käytäntö ohjatussa harjoittelussa. Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2014.

Mouhu, H. & Rämä, M. 2014. Using free iPad applications on refresher course in religion and a course in cognitive psychology in upper secondary school. Teoksessa H. Juuso, A. Lindh, M. Hasari, K. Kumpulainen, K-P. Lapinoja, P. Pirilä, S. Raappana & O. Tiainen (toim.) Research-based school and teacher education. Publication of Finnish teacher training schools 2014.

Nevalainen, R. & Kimonen, E. 2015. Opetussuunnitelman muutoksen implikaatioita koulukulttuurin eri ulottuvuuksiin - Muuttuvat käsitykset ja käytänteet peruskoulumme opetussuunnitelmissa.  Teoksessa O-P. Salo & M. Kontoniemi (toim.) Kohti uutta. 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa, 61-96.

Nevalainen, R. & Kimonen, E. 2014. Making Changes in School Policies and Practices: Curriculum Change and Its Effect on School Culture in One Small Rural School in Finland. Teoksessa Tikkanen, P. & Törmä, E. (toim.) Lahja yhteiseksi hyväksi. Journal of Teacher Researcher. Jyväskylä: Tutkiva opettaja, 149-178.

Nevalainen, R., & Kimonen, E. 2016. The implications of curriculum reform for the dimensions of school culture. Teoksessa O.-P. Salo & M. Kontoniemi (toim.), Towards New Learning: University of Jyväskylä Teacher Training School. 150 years of developing school. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä Teacher Training School, 57–87.

Nevalainen, R., Kimonen, E. & Alsbury, T. 2016. Educational Change and School Culture. Teoksessa E. Kimonen & R. Nevalainen (toim.) Reforming Teaching and Teacher Education: Bright Prospects for Active Schools. Rotterdam: Sense.

Nieminen, P., & Antola, M. (2015). Tutkimuksesta tukea ja työvälineitä opetussuunnitelmatyöhön ja sen toteutukseen. Teoksessa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (toim.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 315-323.

Näveri, L., Laine, A., Ahtee, M., Pehkonen, E. & Tikkanen, P. 2014. Kolmasluokkalaisten matematiikan oppituntipiirrosten yhteys laskutaitoon. Teoksessa P. Tikkanen & E. Törmä (toim.) Lahja yhteiseksi hyväksi. Professori Eira Korpiselle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 1. Journal of Teacher Researcher 1. Jyväskylä: TUOPE ry, 200-213.

Paavilainen, M. (2015). Inlärning och behärskning av svenskans verb- och adjektivböjning samt negationens placering hos finska grundskoleelever. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 260. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6295-1 Open access

Pihko, R., Vaaherkumpu, K., Paavilainen, M., & Salo, O.-P. (2014). Ohjauskeskustelun kehittäminen ruotsin kielen opetusharjoittelussa. Teoksessa P. Atjonen, H. Happonen, J. Korkki, T. Lehikoinen-Suviranta, R. Patrikainen, & E. Vähä (toim.), Ohjausta, harjoittelua ja oppimista : teoria ja käytäntö ohjatussa harjoittelussa. Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2014 . Joensuu: Joensuun normaalikoulu, Itä-Suomen yliopisto, 52-71. Retrieved from http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1591-7/urn_isbn_97...

Pollari, P. (2020). "Mitä pitäisi kehittää ja miten?" Lukiolaisten kokemuksia arvioinnista ja sen menetelmistä englannin opinnoissa. Teoksessa R. Hildén & K. Hahl (toim.)  Kielididaktiikan katse tulevaisuuteen: Haasteita, mahdollisuuksia ja uusia avauksia kielten opettamiseen. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 17, 153-172. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/312321/Ainedidaktisia_tutkimuksia_17_Kielididaktiikan%20katse%20tulevaisuuteen.pdf?sequence=1&isAllowed=y Open access

Pollari, P. (2017). (Dis)empowering assessment: assessment as experinced by students in their upper secondary school EFL studies. Jyväskylä, Finland: University of Finland. Jyväskylä studies in humanities, 329.

Pollari, P. (2017). To feed back or to feed forward? : Students' experiences of and responses to feedback in a Finnish EFL classroom. Apples : Journal of Applied Language Studies, 11 (4), 11-33. doi:10.17011/apples/urn.201708073429 Open access

Pollari, P. (2017). The power of assessment : What (dis)empowers students in their EFL assessment in a Finnish upper secondary school?. Apples: Journal of Applied Language Studies, 11 (2), 147-175. Retrieved from doi:10.17011/apples/urn.201708233543

Pollari, P. (2016). Daunting, reliable, important or “trivial nitpicking?” : Upper secondary students’ expectations and experiences of the English test in the Matriculation Examination. Teoksessa A. Huhta, & R. Hildén (toim.) Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa (pp. 184-211). AFinLA-e: soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 9. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. Retrieved from http://journal.fi/afinla/article/view/60854 Open access

Pollari, P. (2015). Arvioinnin tehtävä on edistää oppimista. Teoksessa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (toim.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 297-313.

Pollari, P. (2015). Can a cheat sheet in an EFL test engage and empower students?. Teoksessa T. Jakonen, J. Jalkanen, T. Paakkinen, & M. Suni (toim.), Kielen oppimisen virtauksia. Flows of langugage learning. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja, 73. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 208-225. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/48630

Pollari, P. (2014). Voiko lunttilappu auttaa oppimaan? : lunttilappukoe osana lukion englannin kurssiarviointia. Teoksessa P. Atjonen, H. Happonen, J. Korkki, T. Lehikoinen-Suviranta, R. Patrikainen, & E. Vähä (toim.), Ohjausta, harjoittelua ja oppimista : teoria ja käytäntö ohjatussa harjoittelussa. Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2014. Joensuu: Joensuun normaalikoulu, Itä-Suomen yliopisto, 126-138. Retrieved from http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1591-7/urn_isbn_97...

Pollari, P., Salo, O.-P., & Koski, K. (2018). In Teachers We Trust – the Finnish Way to Teach and Learn. i.e.: inquiry in education: Vol. 10: Iss. 1, Article 4.
Retrieved from: https://digitalcommons.nl.edu/ie/vol10/iss1/4

Rantala, J., & Veijola, A. (2018). Suomalaisnuorten näkemykset turvapaikanhakijakeskustelussa esitettyihin historiallisiin rinnastuksiin. Yhteiskuntapolitiikka, 83 (2), 147-158. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804196719 Open access

Rantala, J., & Veijola, A. (2016). Historiallisen tiedonmuodostuksen periaatteet hukassa: tapaustutkimus nuorten historian tekstitaidoista. Historiallinen aikakauskirja, 114 (3), 267-277.

Rautiainen, M., Räikkönen, E., Veijola, A. & Mikkonen, S. (2019). History teaching in Finnish general upper secondary schools: Objectives and practices. History Education Research Journal, 16 (2), 291-305. DOI: 10.18546/HERJ.16.2.09

Rautiainen, M. & Veijola, A. (2019). Draaman kaarella: opetusmenetelmällisiä jännitteitä historian opetukseen. Kielikukko, 38 (4), 25-29.

Rautiainen, M., Veijola, A., & Mikkonen, S. (2019). Tutkimalla kiinnostavaa historian opetusta. Rihveli, 2019 (1), 30-35. https://hoay.fi/tiedotus/rihveli/

Rautiainen, M., Veijola, A., & Parkkinen, J. (toim.). (2016). Tutkiva oppiminen historian ja katsomusaineiden opiskelussa I. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6686-7 Open access

Rautiainen, M., Mikkonen, S., & Veijola, A. (2016). Kapina norssilla. Historiallinen aikakauskirja, 114 (3), 329-331.

Reinikka, O., Sääkslahti, A. & Luukkonen, E. (2015). Motorista kehitystä tukevaan kerhoon osallistuneiden oppilaiden oppimistuloksia ja opiskelustrategioita matematiikassa ja äidinkielessä. Kielikukko 3/2015, 20-31.

Reinikka, O., Sääkslahti, A. & Luukkonen, E. (2014). Ensimmäisellä luokalla motorista lisätukea saaneiden oppilaiden menestys koululiikunnassa sekä kokemuksia oppimisesta ja liikunnasta. Liikunta ja Tiede. Tutkimusartikkelit, osa I, 41-48.

Rekiö-Viinikainen, N. (2015). Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen tukeminen. Teoksessa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (Eds.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 187-209.

Roos, S., Hannula, M., Törmä, E. & Lerkkanen, M-K. 2015. Äidinkieli ja kirjallisuus alkuopetuksessa: esimerkki kertomusten yhteistoiminnallisesta kirjoittamisesta. Teoksessa O-P. Salo & M. Kontoniemi (toim.) Kohti uutta. 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto 245 - 259.

Ruuskanen, P. (2015). Rehtori Anni Oksanen : yhteiskoulun kehittäjä. Teoksessa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (toim.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa . Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 13-38.

Salminen, S., & Ruodemäki, R.-J. (2016). Tableteilla virtaa musiikinopetukseen : kokemuksia mobiiliteknologian käytöstä musiikin aineenopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa. Musiikkikasvatus - Finnish Journal of Music Education, 19 (1), 68-73.

Salminen, S., Ruodemäki, R.-J., Mikkonen, H., & Hankama, S. (2016). Tulevia musiikinopettajia ohjaamassa. Unisono, 15.12.2016. Retrieved from http://www.unisonolehti.fi/artikkelit/1299/ Open access

Salminen, S., Toivanen, P., Virkkala, J., Hankama, S., & Vahermaa, J. (2017). Reflections on North-South collaboration in music education. Teoksessa E. Lehtomäki, H. Janhonen-Abruquah, & G. Kahangwa (toim.), Culturally Responsive Education: Reflections from the Global South and North. London: Routledge, 131-142.

Salo, O.-P. & Mäntylä, K. (2020). Yksittäisistä sanoista sanaketjuihin - näkökulmia sanaston oppimiseen, opiskeluun ja arviointiin. Teoksessa R. Hildén & K. Hahl (toim.)  Kielididaktiikan katse tulevaisuuteen: Haasteita, mahdollisuuksia ja uusia avauksia kielten opettamiseen. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 17, 59-76. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/312321/Ainedidaktisia_tutkimuksia_17_Kielididaktiikan%20katse%20tulevaisuuteen.pdf?sequence=1&isAllowed=y Open access

Salo, O.-P. (2018). Tutkimuksella on väliä!. Tempus, 53 (6), 26-27.

Salo, O.-P. (2017). Tajuutsä kieltä?. Tempus, 52 (1), 18-19.

Salo, O.-P. (2016). Uusi ops kaikilla mausteilla: Reseptit opsin käyttöön -kirja tarjoaa tervetullutta tukea opettajille. Tempus, 51 (5), 22.

Salo, O.-P. (2016). Kirjoituksia puhuttelusta. Tempus, 51 (1), 22-23.

Salo, O.-P. (2015). Harjoittelukoulujen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta. Teoksessa S. Isopahkala (toim.) Yhdessä kohti tulevaa: eNorssi-verkoston juhlakirja: eNorssi 2000-2015. eNorssi-verkosto, 49-57. Retrieved from http://www.enorssi.fi/enorssi-verkosto/asiakirjoja-1/2015-2016/tutkoke...

Salo, O-P. (toim.) (2015). LUTO - Tulevaisuuden lukion avoin toimintakulttuuri. Normaalikoulujen lukioiden opettajat kehittämässä omaa työtään. Turun normaalikoulu.

Salo, O.-P. (2014). Miten tehdä hyvästä kielenopetuksesta entistä parempaa?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11.11.2014 (Marraskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/kielitaitotavoitteet-saavutettiin-...

Salo, O-P., Isopahkala, S. & Ruuska, H. (toim.) (2017). Harjoittelukoulut opettajankoulutusta kehittämässä: Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2017.  Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, eNorssi-verkosto.

Salo, O.-P., & Kontoniemi, M. (toim.). (2015). Kohti uutta: 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto.

Sääkslahti, A., Reinikka, O. & Luukkonen, E. 2014. Early support for motor skill development helps pupils toward physically active lifestyle. FIEP World Congress 2014, Promoting Wellbeing in School Environment. August 5-8, Vierumäki, Finland.

Tergujeff, E., Heinonen, H., Ilola, M., Salo, O.-P., Kara, H. (2019). Suullisen kielitaidon opetus käytännössä. Teoksessa E. Tergujeff & M. Kautonen  (toim.) Suullinen kielitaito: Opi, opeta, arvioi. Helsinki: Otava, 96-117.

Tikkanen, P. & Törmä, E. (toim.) 2014. Lahja yhteiseksi hyväksi. Professori Eira Korpiselle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 1. Journal of Teacher Researcher 1. Jyväskylä: TUOPE ry.

Vaaherkumpu, K., Pihko, R., Salo, O.-P., & Paavilainen, M. (2015). Reflektio opetusharjoittelun ohjaamisessa : heijastuksia omasta opettajuudesta. Teoksessa O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (toim.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto, 345-366.

Veijola, A. (2017). Miten historiaa luetaan?. Kielikukko, 36 (2), 2-7.

Veijola, A. (2016). Nuoret ja historian tekstitaidot: tiedon vastaanottamisesta käsittelyyn ja käyttämiseen. Nuorisotutkimus 34 (3), 3-18.

Veijola, A. (2016). Historiatietoisuus, historiallinen ajattelu ja historian tekstitaidot: Uuden opetussuunnitelman moninaiset lähtökohdat. Kasvatus ja aika, 10 (2), 6-18.

Veijola, A. (2015). "Tulevaisuus alkoi jo aikaa sitten". Kleio, 2015 (2), 70.

Veijola, A. (2015). Historianopetusta kalifornialaisittain. Kleio, 2015 (3), 32-35.

Veijola, A. & Mikkonen, S. (2019). Lähteillä: historian taitoja oppitunneille. Helsinki: Edita.

Veijola, A. & Mikkonen, S.  (2016). Mitä historia on: aloittavien historianopiskelijoiden historiakäsitykset. Kasvatus & Aika 10 (3), 6-21. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/a1_2010160850.pdf

Veijola, A., & Mikkonen, S. (2016). Historical literacy and contradictory evidence in Finnish high school setting : The Bronzen Soldier of Tallinn. Historical Encounters, 3 (1), 1-16.

Veijola, A., & Mikkonen, S. (2015). Historianopetuksen jatkumo esikoulusta yliopistoon – kansainvälistä tutkimusta ja käytäntöjä. Kasvatus ja aika, 9 (2), 62-78.

Veijola, A., & Mikkonen, S. (2015). Miten menneestä tehtyä historiaa tulkitaan? : Tutkiva oppiminen ja monilukutaito lukion historian opetuksessa. In M. Kauppinen, M. Rautiainen, & M. Tarnanen (Eds.), Rajaton tulevaisuus : kohti kokonaisvaltaista oppimista. Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014 (pp. 155-169). Ainedidaktisia tutkimuksia, 8. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry.

Veijola, A., Mikkonen, S., & Rautiainen, M. (2017). Mysteerihuoneita ja murhatutkimuksia : historian opetus murroksessa. Ruusupuiston uutiset. Retrieved from https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2017/1-mysteerihuoneit... Open access

Veijola, A., & Rantala, J. (2016). Kalifornialaisnuorten historian tekstitaidot arvioinnin kohteena. Kasvatus, 47 (4), 327-341.

Veijola, A. & Rautiainen, M. (2019). ”Tämä ulkopoliittinen linja saattoi olla ratkaiseva niitti” : Historiallinen perusteleminen lukiolaisten teksteissä. Teoksessa M. Kallio, H. Krzywacki & S. Poulter (toim.) Arvot ja arviointi, Ainedidaktisia tutkimuksia, 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, 165-185. Veijola, Anna; Rautiainen, Matti (2019). ”Tämä ulkopoliittinen linja saattoi olla ratkaiseva niitti” : Historiallinen perusteleminen lukiolaisten teksteissä. In Kallio, Manne; Krzywacki, Heidi; Poulter, Saila (Eds.) Arvot ja arviointi, Ainedidaktisia tutkimuksia, 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, 165-185. http://hdl.handle.net/10138/308813

Veijola, A., & Rautiainen, M. (2018). Laukaus Kultarannassa : kuka yritti murhata presidentti Urho Kekkosen juhannuksena 1957?. Teoksessa A. Veijola, M. Rautiainen, S. Kupiainen, & S. Mikkonen (Eds.), Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa (pp. 61-79). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://opettajat.hislit.fi/wp-content/uploads/2018/11/61_Laukaus_Kulta... Open access

Veijola, A. & Rautiainen, M. (2016). Arviointi ja historiakäsitykset tutkivan oppimisen verkkokurssilla. Teoksessa H-M. Pakula, E. Kouki, H. Silfverberg & E. Yli-Panula (toim.) Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos. Ainedidaktisia tutkimuksia 11, 137-156.

Veijola, A., Rautiainen, M., Kupiainen, S., & Mikkonen, S. (toim.). (2018). Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Open access

Veijola, A., Rautiainen, M., & Mikkonen, S. (toim.). (2019). Kylmän sodan historiaa: Lukion soveltava kurssi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Open access

Veijola, A., Rautiainen, M., & Mikkonen, S. (2016, 10.10.2016). Miksi historiaa opiskellaan?. Politiikasta.fi. Saatavilla: http://politiikasta.fi/miksi-historiaa-opiskellaan/ Open access

Veijola, A., Rautiainen, M., & Mikkonen, S. (2016). Muutos ja merkitykset historian oppimisessa ja opetuksessa. Historiallinen aikakauskirja, 114 (3), 251-253.

Veijola, A., Rautiainen, M., Mikkonen, S., & Niiranen, S. (2018). Tutki ja tulkitse : Alakoulun historia 1. Kuusankoski: Aarni.

Veijola, A., Sulkunen, S., & Rautiainen, M. (2019). Historiallisen tiedon luonne ja historian tekstikäytänteet lukiolaisten kuvaamana. Kasvatus ja aika, 13 (2), 53-67. doi:10.33350/k&a.75134

Välisaari, J., Haimi, J., Koliseva, A., Koski, K., & Ratinen, I. (2015). Aineenopettajankoulutus LUMA-aineissa Jyväskylän yliopistossa. Lumat, 3 (6), 721-728. Saatavilla: http://www.luma.fi/lumat/4100