OPEA 515 ainekohtainen osuus - Englanti

Lukuvuosi 2016-2017
Tämä opetussuunnitelma koskee englannin pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat ohjatun perusharjoittelun (OPEA515) lukuvuonna 2016-2017

 

LUKUVUOSI 2016-2017

SYKSY 2016

OPEA515 OHJATTU PERUSHARJOITTELU 5op

 

 

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-       osaa yksilöidä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta

-       osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen

perustaidot

-       osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella

-       tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä

-       osaa hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä

-       harjaantuu oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana

 

SISÄLTÖ:

1. Aloitusinfo 6.9.2016 klo 15.15- 16.45, Normaalikoulu, lk 3016, 3.krs

2. Intensiivijakso 1, englanti /ainekohtainen kontaktiopetus/opintopiirityöskentely

- Tunnin rakenne ja tuntisuunnitelma

- Tekstin käsittely ja  sanaston opettaminen

- Rakenteiden opettaminen

- Erilaiset oppimisympäristöt

-Formatiivinen arviointi

 (tarkat ajat ja sisällöt tarkentuvat elokuussa 2016)

3. Intensiivipäivä to 22.9.2016

kello 8-12, pajatyöskentelyä sekä aineryhmäkohtaista työskentelyä

 

4. Aloitustilaisuus ohjaajan kanssa

 

5.  harjoitustunnin suunnittelu, toteutus ja ohjauskeskustelut

 

Ohjauksessa keskitytään seuraaviin seikkoihin:

 

1. ohjaaja, ensimmäiset 7-8 harjoitustuntia:

tuntisuunnitelman laadinta

tavoitteiden ja sisältöjen yksilöinti suunnitelmassa

oppimaan ohjaamisen perustaidot

 

2. ohjaaja, seuraavat 7-8 harjoitustuntia:

erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen

opetusteknologian hyödyntäminen

arvioinnin perusteiden hallinta, mm. sanakokeen laadinta

 

5. Oppituntien seuraamista ja havainnointia, 2 pohjatuntia ennen omaa opetusta

 

6.  2 ohjattua ryhmäkuuntelua

Kielten ainepedagogiikan lehtori koordinoi ja ohjaa ryhmäkuunteluja 

 

7.  Lopputilaisuus ohjaajan kanssa