OPEA 525 Syventävä ohjattu harjoittelu - Englanti

Tämä opetussuunnitelma koskee englannin pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat syventävän ohjatun harjoittelun (OPEA525) lukuvuonna 2016-2017.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-       osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisen ja oman aineen teoriatiedon

yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia

-       osaa ohjata yksilöllistä oppimista

-       osaa asettaa tavoitteita omalle ja oppilaan kasvulle ja oppimiselle

-       osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppilaiden toimintaa

-       ymmärtää opettajan työn moninaisuuden

-       pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä

-       tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuurin vakiintuneita käytänteitä

-       soveltaa tutkimustietoa oman opettajuutensa kehittämiseen

-       pystyy toimimaan opettajana itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa

 

KEVÄT 2017

Aloitusinfo marraskuussa 2016 (Korppi) 

1. opintopiirityöskentely

- Kurssisuunnitelma (aloitusinfon yhteydessä)

- Erilainen oppija 

- Suullinen kielitaito ja arviointi

- Summatiivinen arviointi

(tarkat ajat ja sisällöt Korpissa)

-Lisäksi tarjotaan vapaaehtoisia pajoja, toteutuminen jos tarpeeksi ilmoittautuneita

 

2. Aloitustilaisuus ohjaajan kanssa

3. 18 (3 x 6h) harjoitustunnin suunnittelu, toteutus ja ohjauskeskustelut

4. Oppituntien seuraaminen ja havainnointi

5. Opetuskokonaisuuden suunnittelu

6. Sivuaineharjoittelu

Osa opintojaksosta (2op) on mahdollista suorittaa sivuaineessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Sivuaineharjoittelujen aloitustilaisuuksien ajankohdat ja paikat näkyvät Korpissa.)

7. Lopputilaisuus ja palautteenanto

Harjoittelujakson päätteeksi opiskelijoilta kerätään palaute pedagogisten aineopintojen opettajaharjoittelusta.