OPEA510 ainekohtainen osuus - Filosofia

Tämä opetussuunnitelma koskee filosofian pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat ohjatun perusharjoittelun (OPEA510) lukuvuonna 2013 - 2014.

A. Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä. Ainekohtaista työskentelyä 16 h. (1 op)

1. Opetusharjoittelu alkaa opetusharjoittelijoiden ja ohjaajien yhteisellä tilaisuudella, jossa käydään yhdessä läpi jakson opetussuunnitelma ja sen toteutus.

2. Tutustutaan Jyväskylän normaalikoululla käytössä olevaan OPIT-järjestelmään  sekä filosofian opiskelussa käyttökelpoisiin tietokoneohjelmiin.

3. Tutustutaan pienryhmissä Normaalikoulun erilaisiin oppimisympäristöihin

  • Normaalikoulun kirjastoon tutustuminen
  • Erilaiset ainekohtaiset oppimisympäristöt ja projektit
    • Normaalikoulun projekteihin tutustuminen
    • Tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin tunneilla

B. Pedagoginen suunnittelu ja käytäntö. Opetussuunnitelmat, työtavat ja oppimateriaalit oman opetuksen tukena. Ohjausryhmätyöskentelyä 10 t ja omaa opetusta 7 opetuskertaa. (2 op)

Ohjausryhmätyöskentelyn aiheita ovat:

1. Koulun opetussuunnitelmaan perehtyminen

2. Oppimateriaalianalyysi

3. Tuntien suunnittelu oman pedagogisen näkemyksen pohjalta

Opintojakson aikana suunnitellaan 7 opetuskertaa. Jokaisesta opetuskerrasta tehdään ohjaavalle opettajalle suunnitelma, jonka pohjalta käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa kasvatustieteellisen teorian pohjalta. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen. Tuntien seuraamista varten ohjaaja antaa harjoittelijalle seurantatehtäviä. Kuuntelutunneilla pidetään kuuntelupäiväkirjaa.

C. Pedagoginen käytäntö ja arviointi. Oppimisen arvioinnin periaatteet ja oppimiskäsitykset sekä oman toiminnan arviointi. Ohjausryhmä ja opintopiirityöskentelyä 10 h ja omaa opetusta 7 opetuskertaa. (2 op)

Työskentelyn keskeisiä teemoja ovat:

1. Oppilasarviointi

a. arviointi perusopetuksen ja lukion lainsäädännössä
b. keskimmäisen arvosanan kriteerit perusopetuksessa
c. lukion arviointi

2. Arviointimenetelmät ja niiden soveltaminen

a. Tutustuminen eri arviointitapoihin
b. Kokeen suunnittelu ja korjaus

3. Itsearviointi, oman opettajuuden kehittyminen

Opintojakson aikana suunnitellaan 7 opetuskertaa. Jokaisesta opetuskerrasta tehdään ohjaavalle opettajalle suunnitelma, jonka pohjalta käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa kasvatustieteellisen teorian pohjalta. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen.