Filosofian opettajaharjoittelun OPS

Orientoiva ohjattu harjoittelu (OPEP510)

FILOSOFIA Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä (2 op)

Tämä opetussuunnitelma koskee filosofian orientoivaa ohjattua harjoittelua lukuvuonna 2013 - 2014.

Tavoitteiden kuvaus
Opiskelija saa tukea ammatinvalinnalleen. Hän jäsentää omia käsityksiään koulun, opettajan ja luokan toiminnasta. Hän oppii havainnoimaan luokkayhteisön toimintaa, opiskeluympäristöä ja oppilaiden moninaisuutta sekä opetuksen että oppimisen näkökulmista. Opiskelija kehittää opettajuuttaan ja asettaa itselleen kasvattajana ja opettajana kehittymisen tavoitteita

Sisällön kuvaus

Reflektoidaan omia opetus- ja oppimiskokemuksia sekä pohditaan oman tieteenalan opintojen ja kouluopetuksen suhdetta. Ainekohtaista kontaktiopetusta enintään 24 t, joista opintopiirityöskentelyä vähintään 10 t. Opintojakso sisältää opiskelijan omaa opetusta 3 opetuskertaa.

a) Aloitustilaisuus ja päätöstilaisuus

b) Ainekohtaisia opintopiirejä (5 * 2h)

Oppiaineen luonne lukiossa ja perusopetuksessa

 • Painotukset lukiossa (opetussuunnitelmat)
 • Näkökulma filosofian asemaan ja mahdollisuuteen perusopetuksessa
 • Opetusmenetelmät i. Ongelmalähtöisyys ii. Opettajan esitys, dialogi, draama

Oppisisältöjen pedagoginen tarkastelu

 • Filosofian oppimisen tasot i. Asiasisällöt ii. Asennekasvatus iii. Toimintapätevyys
 • Filosofian ainesisällöt ja oppijan ikä i. Ainesisällöt ja käsitteistön ongelma

Filosofian opetuksen oppimateriaalit ja opetusvälineet

 • Oppikirja-analyysi
 • Opettajan materiaalit, muu aineisto
 • Erilaiset opetustilat ja opetustilojen havaintovälineet

Työtavat ja turvallinen oppimisympäristö

 • Yhteistoiminnalliset työtavat ja turvallinen oppimisympäristö
 • Vierailukohteet

Muut ainekohtaiset pedagogiset teemat

 • Projektit
 • Opetuksen integrointi
 • Opintomatkat ja -retket

c) Tuntien kuuntelu ja analysointi (1h + 10 h + 2h)

Kuunnellaan perusopetuksen ja lukion tunteja yhteensä 10 kpl.  Tunneilla tehdään havaintoja erityisesti etukäteen (aloitustilaisuudessa) valittuihin teemoihin liittyen. Osion päätteeksi kokoonnutaan yhteiseen keskustelutilaisuuteen, jossa keskustellaan tunneilla tehdyistä havainnoista ja näiden havaintojen herättämistä ajatuksista.

d) Ainekohtaista teematyöskentelyä: opetuksen suunnittelu, osallistuminen oppitunnille ja analysointi

Suunnitellaan, toteutetaan ja analysoidaan opiskelijaa kohti yhteensä 3 opetustuokiota. Tunteihin liittyvissä ohjaustilaisuuksissa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

Opetussuunnitelman merkitys opetustyön ohjaajana

 • Opetussuunnitelman ohjaava luonne
 • Tutustuminen filosofian opetussuunnitelmaan lukiossa
 • Näkökulmien avaus filosofian asemaan ja paikkaan peruskoulussa.

Erilaiset työtavat ja vuorovaikutus

 • Erilaisten työtapojen vaikutus opetustapahtuman vuorovaikutustilanteisiin, yhteistoiminnalliset työtavat ja esittävä opetus
 • Erilaisten opetusvälineiden valinta ja tarkoituksenmukainen käyttö eri oppimistilanteissa

Erilaiset oppijat ja tavoitteellinen toiminta

 • Kiinnostuksen herättäminen, ennakkokäsitykset, kiinnostuksen ylläpitäminen
 • Eriyttäminen, harrastuneisuus ja oppimisvaikeudet filosofiassa.

Valmisteltavat tehtävät annetaan edeltävällä kokoontumiskerralla.