OPEA515 ainekohtainen osuus - Fysiikka ja kemia

Aineopintojen perusharjoittelu

Aloitus: Ohjattu perusharjoittelu alkaa opiskelijoiden ja ohjaajien yhteisellä tilaisuudella, jossa käydään yhdessä läpi jakson opetussuunnitelma ja sen toteutus. 

PAIKKA: Norssilla uudella puolella E 226
AIKA:     Tiistaina 5.9.2017 kello 15:15-16:45


* 21.9.2017 Ainekohtainen osuus klo 8.15-9.45 (E225) ja Abitti klo 10.00-11.30 (Auditoriossa)

Tämä opetussuunnitelma koskee fysiikan ja kemian pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat aineopintojen perusharjoittelun (OPEA515) lukuvuonna 2016 - 2017. Alla vain tämän opintojakson ainekohtainen osuus.

Harjoittelu tapahtuu ohjausryhmissä, jonka muodostavat ohjaavien opettajien pienryhmät ja opintopiireissä, jonka muodostavat kaikki fysiikan ja kemian harjoittelijat yhdessä.Osa ohjausryhmätyöskentelystä tapahtuu aineryhmissä yhteisinä opintopiireinä.

Opintopiireihin tai ohjausryhmätyöskentelyyn voi liittyä ennakkotehtäviä aiheena olevista pedagogisista aiheista.

Opintojaksoon kuuluu 10 oppitunnin seuranta, sekä 2 ohjattua ryhmäkuuntelua. 
Näitä käydään läpi B osan ohjausryhmä 3:ssä.

Tähän osioon kuuluu vieraan aineen kuunteluosio. Ilmoittautuminen tapahtuu korpissa. 

Tavoite OPEA 515 opetussuunitelman mukaan:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa yksilöidä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta
- osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot
- osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella
- tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä
- osaa hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- harjaantuu oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana

 

A. Pedagoginen suunnittelu ja käytäntö. Opetussuunnitelmat, työtavat ja oppimateriaalit oman opetuksen tukena.
 

Opintojakson aikana suunnitellaan 8 opetuskertaa, joista osa tunneista toteutetaan yhteistyössä toisten harjoittelijoiden kanssa (max. 4h). Jokaisesta opetuskerrasta tehdään ohjaavalle opettajalle suunnitelma, jonka pohjalta käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa kasvatustieteellisen teorian pohjalta. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen. Tuntien seuraamista varten ohjaaja pyrkii antamaan tunnin alussa harjoittelijalle seurantatehtäviä. Tarkoituksena on havainnoida luokkatilassa tapahtuvia asioita. Kuuntelutunneilla pidetään kuuntelupäiväkirjaa.

Ohjausryhmä- ja opintopiirityöskentelyä 8 h ja omaa opetusta 8 opetuskertaa.


Ohjausryhmätyöskentelyn ja opintopiirien aiheita ovat:

1. Opintopiiri: Kimmo Torkkola (KTO) E226
Tuntisuunnitelman tekemisen periaatteet. Opetussuunnitelman merkitys opetuksessa. Observointitehtävän (10 h) anto opintopiirin yhteydessä (kuittaus ohjaavalta opettajalta).

  • Tuntisuunnitelman tekemisen periaatteet
  • Opetussuunnitelma opetuksen pohjana
  • Esimerkkejä tuntisuunnitelmista Normaalikoulussa

1.Ohjausryhmä: Varastotyöskentely (vastuuviikkokäytäntö), resurssit, oppimateriaalit, tuntisuunnitelman tekeminen käytännössä.  


2. Opintopiiri: Tom Nevanpää E226
Ainekohtaiset oppimisympäristöt ja projektit: Opetustapojen havainnointia luonnontieteen opettamisessa luokkatilassa.

  • Esitellään fysiikan ja kemian projekteja, opintokäynnit, toimintapäivät/projektiviikot, kv-opiskelu, leirikoulut, oppiainevälinen ja kouluasteiden välinen yhteistyö
  • Normaalikoulun kirjastoon tutustuminen (sovitaan kirjaston kanssa)
  • Muut tehtävät ; Valvonnat (ruokala- ja käytävä) yms. Osallistuminen koulun arkeen oppituntien ulkopuolella. Wilma + koulun ja kodin välinen yhteistyö

3. Opintopiiri. Toni Pikkarainen (TPI) E223
Tutustutaan erilaisiin opetustapoihin.

 

B. Pedagoginen käytäntö ja arviointi. Oppimisen arvioinnin periaatteet ja oppimiskäsitykset sekä oman toiminnan arviointi.

Opintojakson aikana suunnitellaan 8 opetuskertaa. Jokaisesta opetuskerrasta tehdään ohjaavalle opettajalle suunnitelma, jonka pohjalta käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa kasvatustieteellisen teorian pohjalta. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen. Didaktikot osallistuvat opetuskertojen suunnitteluun ja reflektointiin.

 

Harjoittelujakson jälkeen opetusharjoittelijat ja ohjaajat käyvät palautekeskustelun harjoittelukokonaisuudesta.

Kokonaisuus pitää sisällään 2 ohjattua ryhmäkuuntelua

Opintopiiri ja ohjausryhmätyöskentelyä 8 h ja omaa opetusta 8 opetuskertaa.

 

Ohjausryhmätyöskentelyn ja opintopiirien aiheita ovat:

4. Opintopiiri: Helena Muilu (HMU) E225
Oppilasarviointi.

  • Arviointi perusopetuksen ja lukion lainsäädännössä
  • Fys/kem keskimmäisen arvosanan kriteerit perusopetuksessa
  • Fys/kem lukion arviointi

2. Ohjausryhmä: Arviointimenetelmät ja niiden soveltaminen (1h+1h)

  • Tutustuminen erilaisiin arviointitapoihin
  • Koetehtävien suunnittelua, arviointia ja korjausta

3. Ohjausryhmä: Itsearviointi, oman opettajuuden kehittyminen (vko 45  2h)

  • Analyysi oman opettajuuden kehittymisestä
  • Observointitehtävän käsittely

5. Opintopiiri: Yhteinen palautekeskustelu ja OPEA 525 aloitustilaisuus (Vko 48 KTO, HMU, TNE, HAM ja IWE).