OPEA515 OHJATTU PERUSHARJOITTELU

Tämä opetussuunnitelma koskee matematiikan pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat ohjatun perusharjoittelun (OPEA515) lukuvuonna 2016 - 2017.

A. Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä.

1. Opetusharjoittelu alkaa opetusharjoittelijoiden ja ohjaajien yhteisellä tilaisuudella, jossa käydään yhdessä läpi jakson opetussuunnitelma ja sen toteutus.

2. Tutustutaan Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintäteknologiaan sekä sen käyttöön

- integroituu B. osion opintopiireihin

3. Tutustutaan Normaalikoulun erilaisiin oppimisympäristöihin

  • Normaalikoulun kirjastoon tutustuminen (5-6 opiskelijan ryhmissä sopien kirjastonhoitajan kanssa ajankohdasta)
  • TVT ja ohjelmistot matematiikan opetuksessa (integroituu B. osion opintopiireihin)

4. Opintojakson päätöstilaisuus

B. Pedagoginen suunnittelu, käytäntö ja arviointi.  Omaa opetusta 8+8 opetuskertaa, oppituntien seuraamista sekä ainekohtaista kontaktiopetusta sisältäen opintopiirityöskentelyä.

1. Opintopiirit

1. Työskentely Optima-ympäristössä, tuntisuunnitelma,
itsearviointi ja palautekeskustelut, TVT info
2. Erilaiset oppimisympäristöt (4 opintopiiriä).
3. CAS-laskinkoulutus

2. Oppituntien observointia 10 oppituntia

1. Aloitustilaisuus (opintojakson aloitustilaisuuden yhteydessä). 
2. Tuntien kuuntelua 
3. Raportointi ja kommentointi Optimassa.

Sisältää kaksi ryhmäkuuntelua.

3. Oppituntien suunnittelu, toteutus ja arviointi

a)Pedagoginen suunnittelu ja käytäntö - omaa opetusta 8 opetuskertaa

Opintojakson aikana suunnitellaan ja toteutetaan 8 opetuskertaa. Jokaisesta opetuskerrasta tehdään suunnitelma, joka esitetään ohjaavalle opettajalle. Suunnitelman pohjalta käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa kasvatustieteellisen teorian pohjalta. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen. Vähintään kahteen opetuskertaan liittyy myös itsearvioinnin kirjoittaminen. Harjoittelujakson jälkeen opiskelija ja ohjaaja käyvät loppukeskustelun, jossa arvioidaan kokonaisuutena jaksoa ja opiskelijan toimintaa. Opiskelija kirjoittaa palautteen ja kehittymistavoitteiden keskeisimmistä sisällöistä koonnin (noin 150 sanaa) Optimaan ja esittää sen seuraavalle ohjaajalle aloituspalaverissa.

Työskentelyn keskeisiä teemoja ovat:

1. Opetussuunnitelma ja matematiikan rakenne opetusta 
ohjaavina tekijöinä

2. Erilaiset työtavat ja niiden käyttö

3. Tuntien suunnittelu oman pedagogisen näkemyksen pohjalta


b) Pedagoginen käytäntö ja arviointi - omaa opetusta 8 opetuskertaa.

Opintojakson aikana suunnitellaan 8 opetuskertaa. Jokaisesta opetuskerrasta tehdään ohjaavalle opettajalle suunnitelma, jonka yhteydessä käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa kasvatustieteellisen teorian pohjalta. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen. Vähintään kahteen opetuskertaan liittyy myös itsearvioinnin kirjoittaminen. Harjoittelujakson jälkeen opiskelija ja ohjaaja käyvät loppukeskustelun, jossa arvioidaan kokonaisuutena jaksoa ja opiskelijan toimintaa. Opiskelija kirjoittaa palautteen ja kehittymistavoitteiden keskeisimmistä sisällöistä koonnin (noin 150 sanaa) Optimaan ja esittää sen seuraavalle ohjaajalle aloituspalaverissa.

Työskentelyn keskeisiä teemoja ovat:

1. Oppilasarviointi

2. Arviointimenetelmät ja niiden soveltaminen

a. Tutustuminen eri arviointitapoihin 
b. Kokeen suunnittelu ja korjaus

3. Itsearviointi, oman opettajuuden kehittyminen

Opiskelija asettaa itselleen opettajana ja kasvattajana kehittymisen tavoitteita. Opiskelija kirjoittaa opintopiirissä 1. annettavan ohjeistuksen mukaisesti kirjallisen, kootun itsearvioinnin B3a osion opetuskerroista ja toisen kootun kirjallisen itsearvioinnin B3b osion opetuskerroista. Itsearvioinnit palautetaan Optima-kansioon mahdollisimman pian osioiden jälkeen. Lisäksi opiskelija kirjaa molemmissa osioissa ylös tärkeimmät huomiot saamastaan palautteesta ja esittää ne seuraavalle ohjaajalle.