OPEA525 ainekohtainen osuus - Biologia

Tämä opetussuunnitelma koskee biologian pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat aineopintojen syventävän ohjatun harjoittelun (OPEA525) lukuvuonna 2017-2018. Alla vain tämän opintojakson ainekohtainen osuus.

Tutkiva ote opettajan työssä.  (1 op)

 • Opiskelija suunnittelee ohjaavan opettajan ja OKL:n lehtorin kanssa biologian opetukseen liittyvän opetuskokeilun. Opetuskokeiluun liittyy pienimuotoinen tutkimus, joka toteutetaan omassa opetuksessa sekä sen raportointi. Opetuskokeilu esitellään ohjausryhmässä yhteisessä tilaisuudessa, joissa myös OKL:n lehtori on mukana. Opiskelija hyödyntää OPEA610 Tutkimusmetodiikka ja -viestintä kurssin tietoa opetuskokeilunsa tutkimisessa. Kokeilun aihe sovitaan syventävän harjoittelun ohjaajan ja OKL:n lehtorin kanssa. OKL:n lehtorit antavat opetuskokeilulle teoriatukea.
 • Opetuskokeilu toteutuu syventävän harjoittelun aikana suunniteltavien ja pidettävien opetuskokonaisuuksien aikana (esim. Erilaisen oppijan kohtaaminen tai Oppimisen ja opetuksen arvioinnin syventäminen).
 • Vieraan aineen kuuntelu. opiskelija valitsee yhden aineen, joka ei ole oma pääaine, ja osallistuu oppiaineen aloitustilaisuuteen (1h), jossa opiskelijat saavat ohjeet kuuntelua varten. Kuuntelut puretaan erillisessä tilaisuudessa. (yht. 1h ohjeistus, 1h kuuntelu+ 2h koonti.) Vieraan aineen kuuntelu suoritetaan jo syksyllä 2017.

 

 

 

Erilaisen oppijan kohtaaminen (2 op).

Opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja raportointi. Ohjausryhmätyöskentelyä 9 t ja opetuskokonaisuuden suunnittelu, josta omaa opetusta 6 opetuskertaa.

 • Opiskelijat tekevät harjoittelujakson aikana vähintään kaksi kurssisuunnitelmaa jostakin biologian kurssista ja siihen liittyvän opetuskokonaisuuden, jonka toteuttavat.
 • Oma opetus toteutetaan opiskelijan suunnittelemalla kurssilla (6 opetuskertaa), oman suunnitelman mukaisesti. Samalla pyritään kehittymään erilaisten oppijoiden kohtaamisessa ja oppimisvaikeuksien tunnistamisessa.
 • Ohjausryhmässä käydään läpi kurssisuunnitelman tekemisen periaatteet. Opiskelijoiden laatimat kurssisuunnitelmat käydään yhteisesti läpi ohjausryhmässä.
 • Opetuskokonaisuuden jälkeen opiskelijat ja ohjaaja käyvät palautekeskustelun opetuskokonaisuuden toteutuksesta.

 

Oppimisen ja opetuksen arvioinnin syventäminen (2 op).

Ohjausryhmätyöskentelyä sekä omaa opetusta 6 opetuskertaa.

 • Syventävän harjoittelun aikana opiskelijat tutustuvat biologian vastausten arviointiin ylioppilaskirjoituksissa. Lisäksi opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen liittyviin asioihin.
 • Harjoittelujakson aikana opiskelijat tutustuvat oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden opetuksen tukitoimiin käytännön oppimistilanteissa.
 • Opintojakson aikana suunnitellaan ja arvioidaan kurssikoe. Lisäksi perehdytään kokonaisen kurssin arviointiin. Opiskelijat harjoittelevat rakentavan palautteen antamista erilaisille oppijoille käytännön opetustilanteissa. Palautteen antamista käsitellään ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä käsitellään myös erilaisia palautteen keräämismenetelmiä omasta opetuksesta.
 • Harjoittelujakson aikana opiskelijat arvioivat omaa ja muiden opetusharjoittelijoiden toimintaa oppimisen ohjaajina. Opiskelijoita ohjataan analysoimaan omaa opetustaan ja arvioimaan omaa toimintaansa tulevassa työssään.

 

Oman opetus- ja kasvatustyön eettinen pohja ja yhteiskunnallinen vastuu. Ohjausryhmätyöskentelyä ja opetuskokonaisuus sivu- tai pääaineessa, josta omaa opetusta 8 opetuskertaa. (2 op)

 • Sivuaineharjoittelussa noudatetaan sivuaineen opintosuunnitelmaa.
 • Opetusharjoittelija tekee opetusharjoittelun sivuaineessaan esimerkiksi maantieteessä tai kemiassa. Ohjausryhmätyöskentely tehdään sivuaineharjoitteluaineen ohjaajien ohjauksessa.
 • Harjoittelujakson aikana pohditaan opettajan vastuuta kasvattajana. Ohjausryhmätyöskentelyssä pohditaan ja eritellään oman kasvatusfilosofian toimivuutta käytännön opetustilanteissa harjoittelun opetuskertojen kokemusten perusteella. Ohjausryhmän keskusteluissa analysoidaan opetuskertojen ristiriitatilanteita ja pohditaan mahdollisia toimintatapoja niiden ratkaisemiseksi.

 

Opintojakson päätteeksi opiskelijat analysoivat oman ammatti-identiteettinsä/opettajuutensa kehittymistä harjoittelun aikana. Harjoittelujakson lopuksi opiskelijoilta kerätään palaute aineopintoharjoittelusta Normaalikoulussa.