OPEA525 Ainekohtainen osuus 7op - Fysiikka ja Kemia

Tämä opetussuunnitelma koskee fysiikan ja kemian pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat syventävän ohjatun harjoittelun (OPEA525) lukuvuonna 2016 - 2017.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisen ja oman aineen teoriatiedon
yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia
- osaa ohjata yksilöllistä oppimista
- osaa asettaa tavoitteita omalle ja oppilaan kasvulle ja oppimiselle
- osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppilaiden toimintaa
- ymmärtää opettajan työn moninaisuuden
- pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä
- tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuurin vakiintuneita käytänteitä
- soveltaa tutkimustietoa oman opettajuutensa kehittämiseen
- pystyy toimimaan opettajana itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa

 

Opetuskokeilu (1 op)

Opiskelija suunnittelee ohjaavan opettajan ja didaktiikan lehtorin kanssa opetuskokeilun, johon liittyy pienimuotoinen tutkimus ja sen raportointi. Opetuskokeilu esitellään ohjausryhmässä yhteisessä tilaisuudessa, joissa myös didaktikko on mukana. Opiskelija hyödyntää mm. OPEA615 Tutkimusmetodiikka ja -viestintä kurssin tietoa opetuskokeilunsa tutkimisessa. Kokeilun aihe sovitaan ohjaajan ja didaktikon kanssa. Didaktikko antaa opetuskokeilulle teoriatukea.

  • Opetuskokeilu toteutuu syventävän harjoittelun aikana suunniteltavien ja pidettävien opetuskokonaisuuksien aikana (esim. Erilaisen oppijan kohtaaminen tai Oppimisen ja opetuksen arvioinnin syventäminen).


Opintopiiri 1.
Yhteinen aloituspalaveri 30.11.2016 klo 16.00-17.30 E226 TNE 

Tilaisuudessa avataan kehittämisprojektin idea sekä syventävän harjoittelun sisältö. Tilaisuudessa kerrotaan kehittämisprojektin ohjaaja. Aihe tulee olla annettu ohjaajalle viimeistään 23.1.2017.

Opintopiiri 2. Esitellään kokeilujen/tutkimusten sisällöt 24.3.2017 klo 14-16 TNE

A. Erilaisen oppijan kohtaaminen. Opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja raportointi. Ohjausryhmätyöskentelyä 9 t ja opetuskokonaisuus 12 t, josta omaa opetusta 6 opetuskertaa. (2 op)

Opiskelijat tekevät harjoittelujakson aikana yhden kurssisuunnitelman jostakin fysiikan tai kemian kurssista ja siihen liittyvän opetuskokonaisuuden, jonka osaksi toteuttavat. Pohditaan erilaisten pedagogisten ratkaisujen käyttämistä omien opetustuntien osalta.
Opetuskokonaisuus pitää sisällään 6h omaa opetusta sekä 6h observointia teeman (oppilaan kohtaaminen) pohjalta. Kuuntelujen tuntien jälkeen harjoittelijat antavat vertaispalautetta palautekeskusteluna.

1. Ohjausryhmä 2h: Ohjausryhmässä käydään läpi kurssisuunnitelman tekemisen periaatteet. Opiskelijoiden laatimat kurssisuunnitelmat käydään yhteisesti läpi ohjausryhmässä.

Opintopiiri 3. Oppilaan kohtaaminen ja ilmenneiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen. HAM 14.12.2016 klo 12-14

2. Ohjausryhmä 2h+1h(oppilaan oppimisen tukemista): Harjoittelujakson aikana opiskelijat tutustuvat ohjausryhmissä sekä seurattavilla tunneilla oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja oppimisvaikeuksista kärsivien oppijoiden opetuksen tukitoimiin.Tutustutaan erityisopetukseen.

3. Ohjausryhmä 2h: Opetuskokonaisuuden jälkeen opiskelijat ja ohjaaja käyvät ohjausryhmissä palautekeskustelun opetuskokonaisuuden toteutuksesta.

B. Oppimisen ja opetuksen arvioinnin syventäminen. Ohjausryhmätyöskentelyä 9 t ja opetuskokonaisuus 12 t, josta omaa opetusta 6 opetuskertaa. (2 op)

Opintojakson aikana harjoittelija tekee yhden kurssisuunnitelman. Opetuskokonaisuus pitää sisällään 6h omaa opetusta sekä 6h observointia teeman (ryhmän kurssiarviointi) pohjalta. Kuuntelujen tuntien jälkeen harjoittelijat antavat vertaispalautetta palautekeskusteluna. Harjoittelijan pitämistä tunneista yksi videoidaan.

Opintopiiri 4. Tutustutaan yo-kirjoitusten arviointiin. Etukäteen on tutustuttava fysiikan ja kemian ainereaalin mallikokeeseen. Opiskelijat tutustuvat fysiikan ja kemian vastausten arviointiin ylioppilaskirjoituksissa. Lisäksi opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen liittyviin asioihin. Kemia 31.3.2017 klo 10.00-11.30 (TKO, HMU) ja Fysiikka 22.3.2017 klo 8.15-9.45 (TNE, IWE).

1. Ohjausryhmä 2h: Opintojakson aikana suunnitellaan ja arvioidaan kurssikoe. Lisäksi perehdytään kokonaisen kurssin arviointiin. Opiskelijat harjoittelevat rakentavan palautteen antamista erilaisille oppijoille käytännön opetustilanteissa. Palautteen antamista käsitellään ohjausryhmässä.

2. Ohjausryhmä 2h: Harjoittelujakson aikana opiskelijat arvioivat omaa ja muiden opetusharjoittelijoiden toimintaa oppimisen ohjaajina. Opiskelijoita ohjataan analysoimaan omaa opetustaan ja arvioimaan omaa toimintaansa tulevassa työssään.

3. Ohjausryhmä 1h: Kokonaisuuden jälkeen pidetään yhteinen palautetilaisuus.

 

C. Oman opetus- ja kasvatustyön eettinen pohja ja yhteiskunnallinen vastuu. Ohjausryhmätyöskentelyä 9 t ja opetuskokonaisuus sivu- tai pääaineessa 12 t, josta omaa opetusta 8 opetuskertaa. (2 op)

KATSO SISÄLTÖ OMAN SIVUAINEHARJOITTELUSI (OPEA525) KOHDALTA.
Aloitustilaisuus (fysiikka tai kemia sivuaineena) on 17.1.2017 klo 15.00-16.30 TNE

Harjoittelujakson lopuksi opiskelijoilta kerätään palaute aineopintoharjoittelusta Normaalikoulussa Palautettujen analyysien pohjalta keskustellaan opettajuuden kehittymisestä.