OPEA525 SYVENTÄVÄ OHJATTU HARJOITTELU

Tämä opetussuunnitelma koskee matematiikan pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat syventävän ohjatun harjoittelun (OPEA525) lukuvuonna 2016 - 2017.

A. Tutkiva ote opettajan työssä. Harjoitustyö koulukontekstissa

Opiskelija suunnittelee ohjaavan opettajan ja pedagogiikan lehtorin kanssa opetuskokeilun, johon liittyy pienimuotoinen tutkimus ja sen raportointi. Opetuskokeilu esitellään ohjausryhmässä yhteisessä tilaisuudessa, joissa myös pedagogi on mukana. Opiskelija hyödyntää OPEA611 Aineenopettaja työnsä tutkijana kurssin tietoa opetuskokeilunsa tutkimisessa. Kokeilun aihe sovitaan ohjaajan ja pedagogin kanssa. Pedagogi antaa opetuskokeilulle teoriatukea. Osioon liittyy myös ainepedagogin ohjeistama ryhmäkuuntelu.

B. Erilaisen oppijan kohtaaminen. Kurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi. Kurssista omaa opetusta 6 opetuskertaa sekä muuta kontaktiopetusta.

Opiskelijat tekevät harjoittelujakson aikana  kurssisuunnitelman ja siihen liittyvän opetuskokonaisuuden, jonka toteuttavat ja arvioivat. Kurssisuunnitelmat käydään läpi ohjausryhmässä. Harjoittelujakson aikana opiskelijat tutustuvat myös oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja oppimisvaikeuksista kärsivien oppijoiden opetuksen tukitoimiin. Opetuskokonaisuuden jälkeen opiskelijat ja ohjaaja käyvät palautekeskustelun opetuskokonaisuuden toteutuksesta.

C. Oppimisen ja opetuksen arvioinnin syventäminen. Kurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi. Kurssista omaa opetusta 6 opetuskertaa sekä muuta kontaktiopetusta.

Harjoittelussa opiskelijat tutustuvat ylioppilaskirjoitusten arviointiin. Lisäksi opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat sähköisen kokeen ja ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen. Muutamasta opiskelijasta ja ohjaavasta opettajasta muodostettu ryhmä suunnittelee kurssin, toteuttaa sen ja perehtyy kyseisen kurssin arviointiin.

Opiskelijat harjoittelevat rakentavan palautteen antamista erilaisille oppijoille käytännön opetustilanteissa. Palautteen antamista käsitellään ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä käsitellään myös erilaisia palautteen keräämismenetelmiä omasta opetuksesta. Harjoittelujakson aikana opiskelijat arvioivat omaa ja muiden opetusharjoittelijoiden toimintaa oppimisen ohjaajina. Opiskelijoita ohjataan analysoimaan omaa opetustaan ja arvioimaan omaa toimintaansa tulevassa työssään.

 

D. Oman opetus- ja kasvatustyön eettinen pohja ja yhteiskunnallinen vastuu.  Omaa opetusta 8 opetuskertaa sekä muuta kontaktiopetusta.

Opintojakso integroituu opintojakson OPEA611 kanssa. Harjoittelujakson aikana pohditaan opettajan vastuuta kasvattajana. Ohjausryhmätyöskentelyssä pohditaan ja eritellään oman kasvatusfilosofian toimivuutta käytännön opetustilanteissa harjoittelun opetuskertojen kokemusten perusteella. Ohjausryhmän keskusteluissa analysoidaan opetuskertojen ristiriitatilanteita ja pohditaan mahdollisia toimintatapoja niiden ratkaisemiseksi. Opintojakson päätteeksi opiskelijat analysoivat oman ammatti-identiteettinsä/opettajuutensa kehittymistä harjoittelun aikana.

 

E. Opintopiirit (liittyvät osioiden B, C ja D teemoihin)

Opintopiiri 1 - Kurssisuunnitelma, kurssin arviointi, opetussuunnitelma
Opintopiiri 2 - Erityinen tuki ja työrauha perusopetuksessa ja lukiossa
Opintopiiri 3 - Opettajan muu työ
Opintopiiri 4 - Yo-kirjoitukset, alustava arviointi, sähköinen koe (Abitti)

F. Muun kuin opetettavan aineen ryhmäkuuntelu

Ryhmiin ilmoittautuminen Korpissa
- aloitustilaisuus (orientaatio, 1 tunti)
- kuuntelu (1 tunti)
- koonti (2 tuntia)

 

Päätöstilaisuus - Palautteen keruu ja päätöskeskustelu

Osa opintojaksosta (2 op) on mahdollista suorittaa sivuaineessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Matematiikan sivuaineharjoittelu