OPEA525 ainekohtainen osuus 7op - Tietotekniikka

Tämä opetussuunnitelma koskee tietotekniikan pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat syventävän ohjatun harjoittelun (OPEA525) lukuvuonna 2015 - 2016.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa luoda pedagogiseen teoriatietoon perustuvia ja oman aineen erityispiirteet huomioivia oppimiskokonaisuuksia
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kurssin
  • osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppilaiden toimintaa
  • pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä
  • tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuurin vakiintuneita käytänteitä ja niiden suhdetta oppimiseen
  • soveltaa tutkimustietoa oman työnsä kehittämiseen
  • pystyy itsenäiseen opettajan työhön


Tutkiva ote opettajan työssä. Kehittämisprojekti koulukontekstissa (1 op)

Opiskelija suunnittelee teoreettisiin lähtökohtiin perustuvan oman työnsä kehittämisprojektin ja toteuttaa sen tämän opintojakson aikana. Kehittämisprojekti dokumentoidaan, raportoidaan ja reflektoidaan yhdessä opiskelijoiden, ohjaavan opettajan ja OKL:n lehtorin kanssa. Projekti esitellään opintopiirissä yhteisessä tilaisuudessa. Mikäli tutkiva ote (1 op) toteutuu muun opintojakson yhteydessä, niin tähän jaksoon sisältyy vastaavasti dokumentoitava opetuskokeilu (1 op).

Projekti toteutuu syventävän harjoittelun aikana suunniteltavien ja pidettävien opetuskokonaisuuksien aikana (esim. Erilaisen oppijan kohtaaminen tai Oppimisen ja opetuksen arvioinnin syventäminen).

Opintopiiri 1. Yhteinen aloituspalaveri, missä esitellään opintokokonaisuus ja suunnitellaan kehittämisprojektin aiheita ohjaajien kanssa. 28.10.2015 klo 14.30-16.00 luokka 4007

  • Ohjausryhmissä käydään läpi opetuskokeilut yhteistyössä didaktikon kanssa.

Opintopiiri 2. Esitellään kehittämisprojektit. (Kaikki + didaktikko + ohjaajat)

Vieraan aineen kuuntelu: Korpissa ilmoittaudutaan vieraan aineen (ei pääaine) ryhmään. Osio sisältää 1h aloitustilaisuus, 1h kuuntelu ja 2h koontitilaisuus.

A. Erilaisen oppijan kohtaaminen. Opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi. Ohjausryhmätyöskentelyä 9 t ja opetuskokonaisuus 12 t, josta omaa opetusta 6 opetuskertaa. (2 op)

Opiskelijat tekevät harjoittelujakson aikana yhden kurssisuunnitelman jostakin tietotekniikan kurssista ja siihen liittyvän opetuskokonaisuuden, jonka toteuttavat. Ohjausryhmässä käydään läpi kurssisuunnitelman tekemisen periaatteet. Opiskelijoiden laatimat kurssisuunnitelmat käydään yhteisesti läpi ohjausryhmässä.

Tietotekniikan aineenopettajaopiskelijat toimivat osana omaa opetusharjoitteluaan äidinkielen opetusharjoittelijoiden tieto- ja viestintätekniikan pedagogisena tukena. Toiminnan tavoitteena on kaikilla opiskelijoilla opettajien välisen yhteistyön oppiminen. Tietotekniikan opiskelijoiden tavoitteena on tutustua muiden aineiden opettajien pedagogisena tukena toimimiseen ja äidinkielessä tavoitteena on oppia käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa luonnollisena osana opetusta.

Opintopiiri 3. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja erilaisen oppijan kohtaaminen. 17.11.2015 klo 14.35-16.05 luokka 3041

Harjoittelujakson aikana opiskelijat tutustuvat ohjausryhmissä sekä seurattavilla tunneilla oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja oppimisvaikeuksista kärsivien oppijoiden opetuksen tukitoimiin.

Opetuskokonaisuuden jälkeen opiskelijat ja ohjaaja käyvät ohjausryhmissä palautekeskustelun opetuskokonaisuuden toteutuksesta.

B. Oppimisen ja opetuksen arvioinnin syventäminen. Ohjausryhmätyöskentelyä 9 t ja opetuskokonaisuus 12 t, josta omaa opetusta 6 opetuskertaa. (2 op)

Opintojakson aikana harjoittelija tekee yhden kurssisuunnitelman.

Opintojakson aikana osallistutaan omaa opetusta sisältävän kurssin osan arviointiin. Lisäksi perehdytään kokonaisen kurssin arviointiin. Opiskelijat harjoittelevat rakentavan palautteen antamista erilaisille oppijoille käytännön opetustilanteissa. Palautteen antamista käsitellään ohjausryhmässä.

Ohjausryhmässä käsitellään myös erilaisia palautteen keräämismenetelmiä omasta opetuksesta. Harjoittelujakson aikana opiskelijat arvioivat omaa ja muiden opetusharjoittelijoiden toimintaa oppimisen ohjaajina. Opiskelijoita ohjataan analysoimaan omaa opetustaan ja arvioimaan omaa toimintaansa tulevassa työssään.

Kokonaisuuden jälkeen pidetään yhteinen palautetilaisuus.

C. Oman opetus- ja kasvatustyön eettinen pohja ja yhteiskunnallinen vastuu. Ohjausryhmätyöskentelyä 9 t ja opetuskokonaisuus sivu- tai pääaineessa 12 t, josta omaa opetusta 6 opetuskertaa. (2 op)

Opetusharjoittelija tekee opetusharjoittelun sivuaineessaan. Ohjausryhmätyöskentely tehdään sivuaineharjoitteluaineen ohjaajien ohjauksessa. Opintokokonaisuuden aikana harjoittelija osallistuu kuuteen opetuskertaan.

Harjoittelujakson aikana pohditaan opettajan vastuuta kasvattajana. Ohjausryhmätyöskentelyssä pohditaan ja eritellään oman kasvatusfilosofian toimivuutta käytännön opetustilanteissa harjoittelun opetuskertojen kokemusten perusteella. Ohjausryhmän keskusteluissa analysoidaan opetuskertojen ristiriitatilanteita ja pohditaan mahdollisia toimintatapoja niiden ratkaisemiseksi.

Opintopiiri 5. Kurssin suunnittelu ja arviointi opetussuunnitelman pohjalta 

Opintopiiri 6. Tietotekniikan opettamiseen liittyvät erityispiirteet sekä opetusmenetelmät 

Opintopiiri 7. Tietoturva ja koulun TVT resurssien ylläpito ja kehittäminen, opettajan muu työ (valvonnat, kokoukset ym.) 

 

Harjoittelujakson lopuksi opiskelijoilta kerätään palaute aineopintoharjoittelusta Normaalikoulussa palautettujen analyysien pohjalta keskustellaan opettajuuden kehittymisestä.