KTKP030 Ainekohtainen osuus 3op - Fysiikka ja kemia

Orientoiva ohjattu harjoittelu

Tämä opetussuunnitelma koskee fysiikan ja kemian pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat orientoivan ohjatun harjoittelun (KTKP030) lukuvuonna 2016 - 2017. Kokonaisuuteen sisältyy oppituntien havainnointia vähintään 10 h ja opiskelijan omaa opetusta vähintään 5 opetuskertaa, joista yksi on itsenäisesti pidettävä kokonainen tunti. Alla vain tämän opintojakson ainekohtainen osuus. 

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
- havainnoida ja analysoida luokkayhteisön toimintaa, oppimisympäristöä ja   
   oppilaiden moninaisuutta sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista
- reflektoida kokemuksiaan ja tunnistaa omia havainnointi- ja toimintatapojaan
- tunnistaa oman oppiaineensa oppimisen pedagogisia erityispiirteitä   
- suunnitella ja toteuttaa oppimistilanteita
- asettaa itselleen kasvattajana ja opettajana kehittymisen tavoitteita

A. Ainekohtaisia opintopiirejä

1A. Oppiaineen luonne perusopetuksessa (OPS)

i. Luonnon ilmiöiden mallintaminen kokeellisuuden avulla
ii. Kestävä kehitys
iii. Perusluonnontieteen soveltamismahdollisuudet
iv. Ihminen ja teknologia
v. Mallintaminen
vi. Kokeellisuus

2A. Oppisisältöjen pedagoginen tarkastelu

i. Fysiikan/kemian oppimisen tasot
ii. Asia- ja ainesisällöt
iii. Käsitteistö
iv. Asennekasvatus
v. Oppikirjat ja muut oppimisvälineet 
vi. Opettajan materiaalit

3A. Perusopetuksen oppimateriaalit ja opetusvälineet

i. Demonstraatio- ja oppilastyövälineistö
ii.  Tabletit ja mobiililaitteet
iii. Siirtoheitin, videotykki, tietokone

4A. Työtavat ja oppimisympäristöt; työturvallisuus

i. Turvallinen oppimisympäristö laboratoriotöissä
ii. Työturvallisuusohjeet laboratoriotyöskentelyssä
iii. Yhteistoiminnalliset työtavat ja turvallinen oppimisympäristö

5A. Muu aiheeseen liittyvä teematyöskentely

i. Varastotyöskentely
ii. Laboratoriovälineet; varastoon tutustuminen
iii. Välineiden hankinta ja ylläpito
iv. Luokkien kunnossapito

B. Ainekohtaista teematyöskentelyä: opetuksen suunnittelua, havainnointia ja mahdollisuus osallistua oppimisen ohjaamiseen sekä opetustyön analysointia. Opiskelija reflektoi omia opetus- ja oppimiskokemuksiaan sekä pohtii oman tieteenalan opintojen ja kouluopetuksen suhdetta.

1B. Opetussuunnitelman merkitys opetustyön ohjaajana

i. Opetussuunnitelman ohjaava vaikutus oppituntien suunnitteluun
ii. Tutustuminen fysiikan/kemian opetussuunnitelmaan perusopetuksessa ja lukiossa
iii. Oppijoiden erilaiset ennakkokäsitykset

2B. Erilaiset työtavat ja vuorovaikutus

a) Fysiikalle ja kemialle tyypillisten työtapojen esittely
b) Työtavan vaikutus opetustapahtuman vuorovaikutustilanteisiin

i. Yhteistoiminnalliset työtavat
ii. Esittävä opetus
iii. Aktivoivat opetustavat

3B. Opetusvälineiden valinta ja käyttö eri oppimistilanteissa

i. Opetustilanteeseen tarkoituksenmukaisen opetusvälineen valinta
ii. Useiden eri opetusvälineiden käyttö oppitunnin aikana
iii. Opetusvälineiden käytössä huomioitavat tekijät

4B. Oppilas luokkatilassa

a) Kiinnostuksen herättäminen
b) Eriyttäminen

i. Osallistava kasvatus
ii. Lahjakkuudet, luonnontiedettä harrastavat oppilaat
iii. Oppimisvaikeudet

Valmisteltavat tehtävät annetaan edeltävällä kokoontumiskerralla. Suorittamisjärjestyksestä, ennakkotehtävistä ja teematyöskentelyn ryhmäjaoista saa lisätietoa verkosta sekä aineharjoittelua koordinoivilta henkilöiltä