OPEA515 Ainekohtainen osuus - Biologia

Tämä opetussuunnitelma koskee biologian pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat aineopintojen perusharjoittelun (OPEA515) lukuvuonna 2017-2018. Alla vain tämän opintojakson ainekohtainen osuus.

Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä. Ainekohtaista työskentelyä  (1 op)

1. Opetusharjoittelu alkaa opetusharjoittelijoiden ja ohjaajien yhteisellä tilaisuudella, jossa käydään yhdessä läpi jakson opetussuunnitelma ja sen toteutus.

Harjoittelujakson aikana opiskelijat työskentelevät ohjausryhmässä omassa aineessaan

2. Harjoittelijat tutustuvat Jyväskylän normaalikoulun atk-järjestelmään ja sen käyttöön. Koulutus sisältää myös tutustumista oman aineen tietokonesovelluksiin.

 • Tieto- ja viestintäteknologia koulussa (intensiivipäivä)
 • Ohjattua kuuntelua ja tuntien seuraamista atk-sovelluksien käytöstä

3. Opetusharjoittelijat tutustuvat pienryhmissä Normaalikoulun erilaisiin oppimisympäristöihin

 • Normaalikoulun kirjastoon tutustuminen
 • Ainekohtaiset oppimisympäristöt ja projektit
  • oppimateriaalit
  • projektityöskentely
  • kenttätyöjaksot, leirikoulut
  • museot, esim. tutustuminen luontomuseoon
 • Ohjattu ryhmäkuuntelu pedogogiikan lehtorin johdolla. Sekä tuntien seuraaminen erilaisten oppimisympäristöjen käyttämisestä opetuksessa.
 • 4. intensiivipäivä

 

Pedagoginen suunnittelu, käytäntö ja arviointi.

Ohjausryhmätyöskentelyä  ja omaa opetusta 16 opetuskertaa. (4op) Ohjausryhmätyöskentely tapahtuu aineryhmissä opintopiireinä. Opintopiireihin voi liittyä ennakkotehtäviä aiheena olevista pedagogisista aiheista.Kaksi ohjattua ryhmäkuuntelua. Ohjausryhmätyöskentelyn aiheita ovat:

 • Tuntien suunnittelu oman pedagogisen näkemyksen pohjalta
  • Tuntisuunnitelman tekemisen periaatteet. Opiskelijoiden kanssa käydään läpi mikä tuntisuunnitelma on, miksi se laaditaan ja kuinka se laaditaan.
  • koulun opetussuunnitelmaan perehtyminen

 

  • Oppilasarviointi 
   • arviointi perusopetuksen ja lukion lainsäädännössä.
   • biologian keskimmäisen arvosanan kriteerit perusopetuksessa
   • biologian lukion arviointi
  • Arviointimenetelmät ja niiden soveltaminen. Käytännön esimerkkejä arvioinnin tueksi.  
   • laadulliset
   • määrälliset
   • sähköinen ylioppilastutkinto
  • Itsearviointi, oman opettajuuden kehittyminen. Opiskelijat pohtivat oman opettajuuden kehittymistä, omia vahvuuksia ja kehittämistavoitteita. 
   • raportti oman opettajuuden kehittymisestä
   • yhteinen palautetilaisuus, jossa raportit puretaan.

 

  • Opintojakson aikana suunnitellaan 16 opetuskertaa. Jokaisesta opetuskerrasta tehdään ohjaavalle opettajalle suunnitelma, jonka pohjalta käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa kasvatustieteellisen teorian pohjalta. Didaktikot osallistuvat opetuskertojen suunnitteluun ja reflektointiin. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen. Tuntien seuraamista varten ohjaaja antaa harjoittelijalle seurantatehtäviä. Kuuntelutunneilla pidetään kuuntelupäiväkirjaa. Tunteja kuunnellaan vähintään 10, joista 4 muuta kuin omaa pääainetta. Tunneista yksi on ATK-sovelluksiin liittyvä tunti. Tunteja voidaan seurata valitun teeman pohjalta esim. työrauha, vuorovaikutus, työtavat, työturvallisuus.
 • Harjoittelujakson jälkeen opetusharjoittelijat ja ohjaajat käyvät palautekeskustelun harjoittelukokonaisuudesta