KTKP030 Ainekohtainen osuus - Biologia

Tämä opetussuunnitelma koskee biologian pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat orientoivan ohjatun harjoittelun (KTKP030) lukuvuonna 2016-2017. Alla vain tämän opintojakson ainekohtainen osuus.

Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä (2 op)

A. Ainekohtaisia opintopiirejä

1. Oppiaineen luonne perusopetuksessa ja lukiossa

 • Painotukset perusopetuksessa ja lukiossa (OPS). Tutustutaan opetussuunnitelman painottamiin asioihin.
 1. Ympäristökasvatus, luonnon kunnioittaminen.
 2. Ihmisen biologia
 3. Bioteknologia
 4. Tiedon hankkiminen, käsittely ja kriittinen tietolähteiden tarkastelu.

 • Opetusmenetelmät, käydään läpi biologialle tyypillisiä opetusmenetelmiä ja asioita, joita opettajan huomioitava niitä käytettäessä. Mietitään, mitä huomioitava tuntien suunnittelussa ja oppimateriaalin valinnassa.
 1. Ongelmalähtöisyys
 2. Kokeellisuus, laboratoriotyöskentely
 3. Maasto-opetus

2. Oppisisältöjen pedagoginen tarkastelu

  • Biologian oppimisen tasot
 1. Asiasisällöt
 2. Asennekasvatus
 3. Toimintapätevyys

 

 • Biologian ainesisällöt ja oppijan ikä
  1. Ainesisällöt,
  2. Käsitteistö

3. A. Perusopetuksen oppimateriaalit ja opetusvälineet. Perehdytään erilaisiin materiaaleihin, joita voi tekijänoikeuksien puitteissa käyttää opetuksessa. Mietitään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa opetusta.

 • Opettajan materiaalit
 • Laboratoriovälineet mm. mikroskoopit
 • Maastotyöskentelyvälineet
 • Siirtoheitin, videotykki
 • Tietokone, iPad

B. Työtavat ja oppimisympäristöt; työturvallisuus. Perehdytään eri työtapoihin ja asioihin, joita opettajan huomioitava erilaisissa oppimisympäristöissä.

 • Turvallinen oppimisympäristö laboratoriotöissä
 • Työturvallisuusohjeet laboratoriotyöskentelyssä
 • Työturvallisuus maasto-opetuksessa
 • Yhteistoiminnalliset työtavat ja turvallinen oppimisympäristö

4. Opettajan muu työ, oikeudet ja velvollisuudet. Opintopiirissä tutustataan opettajan työnkuvaan ja opettajan työn oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

 • lainsäädäntö
 • järjestyssäännöt
 • valvonnat
 • vanhempainillat
 • opettajankokoukset
 • leirikoulut
 • luokan- /ryhmänohjaajan työ
 • täydennyskoulutus

 

B. Ainekohtaista teematyöskentelyä: opetuksen suunnittelu, osallistuminen oppitunnille ja analysointi.

Opiskelija osallistuu Konneveden kenttätyöjaksolle, jossa ohjaa maastotyöskentelyä tai opiskelija pitää viisi opetustuokiota, joista yksi on maasto-opetusta .Opintojakson aikana vähintään yksi tunti on itsenäistä opetusta. 

Kuunneltavia tunteja vähintään 10 kpl.

 

1. Opetussuunnitelman merkitys opetustyön ohjaajana. Perehdytään biologian opetussuunnitelman sisältöihin ja hyvän osaamisen kriteereihin.

 • Opetussuunnitelman ohjaava vaikutus
 • Biologian opetussuunnitelman toteuttaminen perusopetuksessa ja lukiossa

2. Erilaiset työtavat ja vuorovaikutus.

 • Biologialle tyypillisten työtapojen esittely
 • Työtavan vaikutus opetustapahtuman vuorovaikutustilanteisiin
 1. Yhteistoiminnalliset työtavat, kuten pistetyöskentely ja yhteistoiminnallinen oppiminen.
 2. Esittävä opetus. Millä tavalla vuorovaikutus on osa esittävää opetusta.
 3. Maastotyöskentelyyn  osallistuminen maastotyöskentelyn suunnitteluun ja toteutukseen ohjaajien kanssa, mielellään Konnevedellä 8. luokan kenttätyöjaksolla.

3. Opetusvälineiden valinta ja käyttö eri oppimistilanteissa. Perehdytään eri opetusvälineisiin ja tekijöihin, joita huomioitava tuntia suunniteltaessa.

 • Opetusvälineiden valinta ja käyttö eri oppimistilanteissa.
 • Opetustilanteeseen tarkoituksenmukaisen opetusvälineen valinta
 • Useiden eri opetusvälineiden käyttö oppitunnin aikana
 • Opetusvälineiden käytössä huomioitavat tekijät

 

4. Erilaiset oppijat ja tavoitteellinen toiminta. Perehdytään eriyttämiseen opetuksessa käytännön esimerkkien kautta. perehdytään motivoinnin merkitykseen.

 • Kiinnostuksen herättäminen
 • Eriyttäminen
 1. Lahjakkuudet, biologiaa harrastavat oppilaat
 2. Oppimisvaikeudet

Teematyöskentelyyn kuuluu tehtäviä, jotka annetaan opetuskertojen yhteydessä ja palautetaan työskentelyn vetäjälle yhdessä sovittuun ajankohtaan mennessä.