KTKP3009 ORIENTOIVA OHJATTU HARJOITTELU

Orientoivan ohjatun harjoittelun ainekohtainen osuus matematiikan pääaineopiskelijoille.

 

Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä.

 

Tavoitteiden kuvaus
Opiskelija saa tukea ammatinvalinnalleen. Hän jäsentää omia käsityksiään koulun, opettajan ja luokan toiminnasta. Hän oppii havainnoimaan luokkayhteisön toimintaa, oppimisympäristöä ja oppilaiden moninaisuutta sekä opetuksen että oppimisen näkökulmista. Opiskelija kehittää opettajuuttaan ja asettaa itselleen kasvattajana ja opettajana kehittymisen tavoitteita

 

Sisältö:

Reflektoidaan omia opetus- ja oppimiskokemuksia sekä pohditaan oman tieteenalan opintojen ja kouluopetuksen suhdetta. Tutustutaan oman aineen keskeisiin pedagogisiin kysymyksiin ja saadaan omakohtaista kokemusta opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Suoritustapa:

Opintopiirityöskentelyä 15 h, oppituntien observointia 10 h ja opiskelijan omaa opetusta vähintään 5 opetuskertaa, joista ainakin yksi on itsenäisesti pidettävä kokonainen oppitunti.

a) Aloitustilaisuus: esitellään opintojakson sisältö ja kerrotaan, mitä kurssin suorittamiseen kuuluu

b) Opintopiirit (opintopiireihin voi kuulua ennakkotehtäviä tai jälkitehtäviä)

1. a. Optiman käyttö ohjatussa harjoittelussa

- observointien raportointi, opetustuokioiden suunnitelmien, ennakko- ja jälkitehtävien tallentaminen

b. Tutustuminen opetustilojen opetusteknologiaan

- dokumenttikamera, tietokoneet, älytaulu

2. Oppiaineen luonne opetuksessa

- asema opetussuunnitelmassa

- tuntisuunnitelma

- ajattelun kehittämien

- opiskelutekniikka

- eriyttäminen: oppimisvaikeudet, lahjakkaat

3. Oppisisältöjen pedagoginen tarkastelu I

- ymmärtäminen

- laskutekniikka

- kirjainlaskennan problematiikkaa

4. Oppisisältöjen pedagoginen tarkastelu II

- ymmärtämistä edistävä pedagogiikka

- esimerkiksi prosentit ja verrannollisuus

5. Perusopetuksen oppimateriaalit

- oppikirjat

- opettajan materiaalit

c) Tuntien observointia 10 h seuraavista teemoista, ohjeistus Optimassa

- ainepedagogin ohjauksessa luettu artikkeli, tutkimuskysymys

- erilaiset oppijat ja tavoitteellinen toiminta, 1 h erityisopetuksessa

 

d) Oppituntien observointien purku

- kuuntelupäiväkirjat  valmiina Optimassa 5 vrk ennen päätöstilaisuutta, lopussa tiivistelmä tärkeimmistä  
havainnoista ja kommentoinnit

- päätöstilaisuus integroituu opintojakson päätöstilaisuuteen

e) Opetustuokiot 5 kpl ja niihin liittyvät ohjaustilaisuudet sekä kuunneltavat pohja- ja jälkitunnit, vähintään yksi opetustuokio on pituudeltaan koko oppitunti

f) Päätöstilaisuus:

- palautteenanto opintojaksosta

- raporttien palautus etukäteen (viimeistään 5 vrk ennen) Optimaan omaan palautuskansioon

Raportissa (noin 3 sivua, tallennus Optimaan) opiskelija kertoo

- huomioita opetustuokioiden pidosta

- millaisia tavoitteita on asettanut itselleen opettajana ja kasvattajana

- voi liittää portfolioon