Orientoiva ohjattu harjoittelu KTKP030 - Psykologia

Laajuus: 3op

Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä

 

Opiskelija reflektoi omia opetus- ja oppimiskokemuksiaan sekä pohtii oman

tieteenalan opintojen ja kouluopetuksen suhdetta. Opiskelija tutustuu oman

aineensa keskeisiin pedagogisiin kysymyksiin ja saa omakohtaista kokemusta

opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

 

Aineryhmäkohtaista opintopiirityöskentelyä vähintään 15 h, oppituntien

ohjattua havainnointia vähintään 10 h ja opiskelijan omaa opetusta vähintään

5 opetuskertaa, joista ainakin yksi on itsenäisesti pidettävä kokonainen

oppitunti.

 

1. Osion aloitus- ja päätöstilaisuus

2. Tuntien seuraamisosion aloitus- ja päätöstilaisuudet ja itse tuntien

     seuraaminen (omatoimisesti)

3. Opintopiirejä 5 kpl (a 2h)

4. Viiden opetuskerran suunnittelu, toteutus ja arviointi

 

Toteutus

A) Aloitustilaisuus: Esitellään opintojakson sisältö

B) Ainekohtaiset opintopiirit

1. Oppiaineen luonne perusopetuksessa ja lukiossa

2. Oppisisältöjen pedagoginen tarkastelu

3. Psykologian oppimateriaalit ja opetusvälineet

4. Työtavat ja oppimisympäristöt;

5. Työturvallisuus

 

C) Ainekohtaista teematyöskentelyä: opetuksen suunnittelu, osallistuminen oppitunneille ja analysointi 

  1. opetuksen suunnittelu ja tuntisuunnitelman laatiminen
  2. opetustuokiot ( 5kpl) ja niihin liittyvät ohjaustilanteet, palautekeskustelut sekä pohja- ja jälkitunnit
  3. tuntien kuuntelua ja aktiivista osallistumista
  4. observointitehtäviä
  5. tehtävien purku pienryhmissä