Ranska OPEA 515 Ohjattu perusharjoittelu

Ranskan kieli lukuvuosi 2016-2017

OPEA515 OHJATTU PERUSHARJOITTELU

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa yksilöidä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta
 • osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot
 • osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella
 • tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä
 • osaa hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
 • harjaantuu oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana

Ainekohtainen osio

1. Aloitustilaisuus

2, Tutustuminen koulun erilaisiin oppimisympäristöihin:

 • koulukirjasto
 • kielistudio

3, Ainekohtaiset opintopiirit (10h) :

 (tarkat ajat ja sisällöt Korpissa)

Tunnin rakenne ja tuntisuunnitelma

tekstien käsittely

rakenteiden opettaminen

Ipad kielenopetuksessa

formatiivinen arviointi

sähköinen koe

 

4. 14-16 oman opetustunnin suunnittelu, toteutus ja ohjauskeskustelut

Ohjauksessa keskitytään seuraaviin seikkoihin:

1. ohjaaja, 7-8 harjoitustuntia:

 • tuntisuunnitelman laadinta
 • tavoitteiden ja sisältöjen yksilöinti suunnitelmassa
 • oppimateriaaleihin ja opetussuunnitelmiin tutustuminen
 • oppimaan ohjaamisen perustaidot

 

2. ohjaaja, 7-8 harjoitustuntia:

 • erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen
 • suullisen kielitaidon harjoittelu
 • tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa
 • arvioinnin perusteita käytännössä (esim. sanakoe, sanakokeen laadinta, suullisen työskentelyn arviointia, kirjoitelman korjausta)

 

Oppituntien seuraamista ja havainnointia, 2 pohjatuntia ennen omia tunteja

2 ohjattua ryhmäkuuntelua

Palautekyselyyn vastaaminen

Lopetustilaisuus ohjaajan kanssa