Ruotsi KTKP030

(kevät 2017)

KTKP035 OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUS: ORIENTOIVA OHJATTU HARJOITTELU

Laajuus:

3 op

Osaamistavoitteet:

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • havainnoida ja analysoida luokkayhteisön toimintaa,oppimisympäristöä ja oppilaiden moninaisuutta sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista
  • reflektoida kokemuksiaan ja tunnistaa omia havainnointi- ja toimintatapojaan
  • tunnistaa oman oppiaineensa oppimisen pedagogisia erityispiirteitä
  • suunnitella ja toteuttaa  oppimistilanteita
  • asettaa itselleen kasvattajana ja opettajana kehittymisen tavoitteita

Sisältö:

Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä

 

Opiskelija reflektoi omia opetus- ja oppimiskokemuksiaan sekä pohtii oman tieteenalan opintojen ja kouluopetuksen suhdetta. Opiskelija tutustuu oman aineensa keskeisiin pedagogisiin kysymyksiin ja saa omakohtaista kokemusta opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Opetustavat:

Aineryhmäkohtaista opintopiirityöskentelyä vähintään 15 h, oppituntien ohjattua havainnointia vähintään 10 h ja opiskelijan omaa opetusta vähintään 5 opetuskertaa, joista ainakin yksi on itsenäisesti pidettävä kokonainen oppitunti.