Ruotsi OPEA515

OPEA515 ainekohtainen osuus – ruotsi (5 op)

Lukuvuosi 2016–2017 

Tämä opetussuunnitelma koskee ruotsin pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat ohjatun perusharjoittelun (OPEA515) lukuvuonna 2016–2017.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa yksilöidä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta
 • osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot
 • osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella
 • tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä
 • osaa hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
 • harjaantuu oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana

Sisältö:

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti oppitunteja. Opiskelija oppii hyödyntämään pääaineopintojen tuomaa asiantuntijuutta omassa opetuksessaan. Hän havainnoi oppilaita yksilöllisinä erilaisina oppijoina ja ryhmän jäseninä. Opiskelija tutustuu erilaisiin oppimisympäristöihin ja harjaantuu tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön.

Suoritustapa:

Omaa opetusta 16 opetustuntia, opintopiirityöskentelyä vähintään 10 h,  kaksi ohjattua ryhmäkuuntelua ja muuta aineryhmäkohtaista opiskelua.

Opintojakson toteutus:

 • OPEA515-opintojakso koostuu kahdesta osasta: Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä ja Pedagoginen suunnittelu, käytäntö ja arviointi. Opetusharjoittelu alkaa opetusharjoittelijoiden ja ohjaajien yhteisellä tilaisuudella ti 5.9.2016 klo 15.15 (luokassa 3041), jossa käydään läpi jakson opetussuunnitelma ja sen toteutus.

A) Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä (1 op)

  • Opetusharjoittelijat tutustuvat pienryhmissä Normaalikoulun erilaisiin oppimisympäristöihin.
   • Ainekohtaiset oppimisympäristöt:
    • kielistudio (oman ohjaajan johdolla)
    • Normaalikoulun kirjastoon tutustuminen (pienissä ryhmissä)
    • TVT (Abitti ja tvt:n käyttö omassa oppiaineessa)
   • Kaksi ohjattua ryhmäkuuntelua (pedagogiikan lehtorit organisoivat)

 

B) Pedagoginen suunnittelu, käytäntö ja arviointi (4 op)

Omaa opetusta 16 opetuskertaa (8h + 8h) sekä ainekohtaista kontaktiopetusta 40 h, josta opintopiirejä 12 h. Opintopiirien ajat ja paikat ilmoitetaan Korpissa OPEA515-opintojakson yhteydessä).

 • Tunnin rakenne ja tuntisuunnitelma
 • Tekstin ja sanaston opettaminen
 • Rakenteiden opettaminen
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Lisämateriaali
 • Formatiivinen arviointi

 

Lisäksi

 • Oppituntien seuraamista
 • Oppituntien suunnittelua, toteutusta ja arviointia
 • Opintojakson lopetustilaisuu (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

 

Syksyn ensimmäinen harjoitteluosio:

Opintojakson aikana suunnitellaan ja toteutetaan 8 opetuskertaa. Halutessaan opiskelijat voivat pitää ensimmäiset tunnit (1-2) pareittain. Jokaisesta opetuskerrasta tehdään ohjaavalle opettajalle suunnitelma, jonka pohjalta käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen (ns. pohjatunti). Harjoittelujakson jälkeen opiskelija ja ohjaaja käyvät loppukeskustelun, jossa arvioidaan jaksoa ja opiskelijan toimintaa.

 

Työskentelyn keskeisiä teemoja ovat

 • tuntien suunnittelu oman pedagogisen näkemyksen pohjalta
 • erilaiset työtavat ja niiden käyttö (tekstin käsittely; kieliopin opettaminen)

 

Syksyn toinen harjoitteluosio:

Opintojakson aikana suunnitellaan ja toteutetaan 8 opetuskertaa. Jokaisesta opetuskerrasta tehdään ohjaavalle opettajalle suunnitelma, jonka pohjalta käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa kasvatustieteellisen teorian pohjalta. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen (ns. pohjatunti). Harjoittelujakson jälkeen opiskelija ja ohjaaja käyvät loppukeskustelun, jossa arvioidaan jaksoa ja opiskelijan toimintaa.

Työskentelyn keskeisiä teemoja ovat:

 • oppilasarviointi
 • arviointimenetelmät
 • itsearviointi, oman opettajuuden kehittyminen

 

Opintojakson lopuksi pidetään yhteinen lopetustilaisuus, jonka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.