OPEA510 ops aidinkieli

text/html ops_opea510_aidinkieli_s_2013.html — 4 KB

Tiedoston sisältö

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaharjoittelu, Jvyäskylän normaalikoulu</title>
</head>

<body>
<p><strong>OPEA510       OHJATTU PERUSHARJOITTELU</strong>                                   2.9.2013                               <strong></strong><br />
Äidinkieli ja kirjallisuus                                                                                   <strong></strong></p>
<p><strong>Laajuus</strong>          5 op</p>
<p><strong>Tavoite</strong>           Opiskelija <br />
 <strong>-</strong>osaa yksilöidä opetuksensa tavoitteet sekä sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta<br />
 <strong>-</strong>osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot <br />
 <strong>-</strong>osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella<br />
 <strong>-</strong> tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä<br />
 <strong>-</strong> ymmärtää oppimisympäristöjen moninaisuuden<br />
 <strong>-</strong> on harjaantunut oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana.  </p>
<p><strong>                            </strong></p>
<p><strong><u>Sisällöt ja opintojen eteneminen / Äidinkieli ja kirjallisuus</u></strong></p>
<p><strong>1.</strong>. Yhteinen aloitustilaisuus ti 3.9.2013 klo 16–17 (Normaalikoulu, luokka 4016) (kontaktia 1 t)</p>
<p><strong>2.</strong> Pienryhmän työn suunnittelu ja oppilaitokseen, koulukirjastoon ja palo- ja pelastussuunnitelmaan <br />
 tutustuminen oppilaitoksen opetussuunnitelmiin tutustuminen (kontaktia 7 t)</p>
<p><strong>3. </strong>Ryhmäkuuntelut pienryhmissä (kontaktia 6 t)</p>
<p><strong>4. </strong>Oppilaiden tekstien arviointi itsenäisesti (kontaktia 2 t, itsenäistä 10 t)<br />
 - oppilaiden tai opiskelijoiden tekstien arvioiminen ja kommentoiminen</p>
<p><strong>5.  </strong>Opintopiirit suurryhmissä <br />
 <br />
 - Työtavat ja -välineet tutuiksi (kontaktia 2 x 3 t)<br />
 - Tekstien arviointi: (kontaktia 2 t, itsenäistä 1 t)<br />
 - Oppilasarviointi: itsearviointi, jatkuva näyttö, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi <br />
 (kontaktia 2 t, itsenäistä 1 t)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>6.  </strong>Oppituntien suunnittelu, pitäminen ja havainnointi<br />
 - opetusryhmään tutustuminen ennen omia tunteja <br />
 - tuntisuunnitelmien pohdinta ohjaajan kanssa<br />
 - omien oppituntien pitäminen (14-16 t)<br />
 - oman opetuksen reflektointi palautekeskusteluissa<br />
 (kaikki yhteensä kontaktia 34 t, itsenäistä 44 t)</p>
<p>- oman (tai toisen) pienryhmän muiden opiskelijoiden pitämien tuntien seuraaminen<br />
 - oman (tai toisen) pienryhmän muiden opiskelijoiden pitämien tuntien palautekeskusteluihin osallistuminen<br />
 (yhteensä 13 t)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>7.  </strong>Pienryhmän loppupalaveri<br />
 (kontaktia 1 t)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Muistutukseksi:</strong></p>
<ol start="1" type="1">
 <li>Opiskelijalla    on mahdollisuus opintokokonaisuuden aikana osallistua koulun    vanhempainiltoihin ja </li>
</ol>
<p>       opettajainkokouksiin. Norssin kokouksista ja vanhempainilloista lähetetään tietoa sähköpostitse <br />
 ”harjoitteluinfossa”. Ohjaavan opettajan kanssa opiskelija voi myös tutustua esimerkiksi välitunti- ja <br />
 ruokalavalvontoihin. Opiskelijalla on myös mahdollisuus seurata erityisopetusta ja tukiopetusta.<strong></strong></p>
<ol start="2" type="1">
 <li>Opiskelija    liittää pedagogisten aineopintojen portfolioonsa valintansa mukaan    kahdesta neljään </li>
</ol>
<p>        työnäytettä Ohjattu perusharjoittelu -kokonaisuudesta. Työt voivat olla esimerkiksi omia oppitunteja<br />
 varten tai opintopiireissä tehtyjä materiaaleja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Opintopiiri </strong><br />
 Oppiaineen pedagogiikkaa ja didaktiikkaa käsittelevä tapaaminen</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>½suurryhmä</strong><br />
 Puolet koko äidinkielen ja kirjallisuuden harjoitteluryhmästä </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pienryhmä</strong><br />
 Ohjaajan ja hänen ohjauksessaan olevien opiskelijoiden muodostama ryhmä (3-5 opiskelijaa) </p>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>