OPEA520 ops äidinkieli ja kirjallisuus

text/html ops_opea520_aidinkieli_s_2010.html — 4 KB

Tiedoston sisältö

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaharjoittelu, Jyväskylän normaalikoulu</title>
</head>

<body>
<p><strong>OPEA520 Syventävä ohjattu harjoittelu</strong>                                                                     <strong>30.11.2010</strong><br />
 <br />
 <strong>Äidinkieli ja kirjallisuus</strong><br />
 <br />
 <strong>Laajuus</strong>             7 op<br />
 2 op kokonaisuudesta on mahdollisuus suorittaa sivuaineessa, josta opiskelijalla on vähintään 25 op suorituksia. <br />
 <br />
<strong>Tavoite</strong>             <br />
Opiskelijan itsenäinen ote työhön syvenee ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat. Opiskelija toimii oman työnsä tutkijana. Hän syventää oppilasarvioinnin taitojaan, harjaantuu oman toimintansa monipuoliseen arviointiin ja tulee tietoiseksi opettajan työn eettisestä ja yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta. </p>
<p><strong>Tutkiva ote opettajan työssä (1 op)</strong></p>
<ul>
 <li>Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opetuskokeilun omassa opetuksessaan. Opetuskokeilut esitellään äidinkielen ja kirjallisuuden koko harjoittelijaryhmälle huhtikuun alussa. </li>
 <li>Kokonaisuus integroituu opintojaksoon OPEA610. </li>
</ul>
<p><strong>Muu ainekohtainen harjoittelu (6 op)</strong></p>
<ul>
 <li>Yhteinen aloitustilaisuus (<strong>kontaktia 1 t)</strong></li>
 <li>Kohti omaa opettajuutta –luennot / Norssi (<strong>kontaktia 6 t</strong>)</li>
 <li>Pienryhmän työn suunnitteleminen, opetussuunnitelmiin, kouluun, mahdollisiin koulukirjastoon, palo- ja pelastussuunnitelmaan ym. tutustuminen (<strong>kontaktia 9 t</strong>) </li>
</ul>
<p><strong>1.   OPPITUNTIEN SUUNNITTELU, PITÄMINEN JA HAVAINNOINTI</strong></p>
<ul>
 <li>Opetusryhmään tutustuminen ennen omia tunteja</li>
 <li>Tuntisuunnitelmien pohdinta ohjaajan kanssa</li>
 <li>Omien oppituntien (18) pitäminen</li>
 <li>Oman opetuksen reflektointi palautekeskusteluissa</li>
</ul>
<p><strong>       (yhteensä kontaktia 42 t, itsenäistä 52 t)</strong></p>
<ul>
 <li>Pienryhmän (tai muiden ryhmien) muiden opiskelijoiden pitämien tuntien seuraaminen ja palautekeskusteluihin osallistuminen <strong>(kontaktia 18 t)</strong></li>
</ul>
<p><strong>2.TEKSTIEN ARVIOIMINEN</strong></p>
<ul>
 <li>Oppilaiden/opiskelijoiden tekstien arvioiminen ja kommentoiminen <strong>(kontaktia 2 t, itsenäistä 8 t)</strong></li>
</ul>
<p><strong>3.OPINTOPIIRIT OMASSA PIENRYHMÄSSÄ</strong></p>
<ul>
 <li>Oppilasarviointi: kurssiarviointi, päättöarviointi <strong>(kontaktia 2</strong> <strong>t, itsenäistä 2 t)</strong></li>
 <li>Kurssisuunnitelman laatiminen <strong>(kontaktia 2 t)</strong></li>
</ul>
<p><strong>4. OPINTOPIIRIT ½ SUURRYHMISSÄ</strong></p>
<ul>
 <li>Yo-koe: opettajan tehtävät ennen koetta, kokeessa ja kokeen jälkeen, tekstien tekninen arviointi <strong>(kontaktia 2 t)</strong></li>
 <li>Erilaisen oppijan kohtaaminen, kiusaamiseen puuttuminen <strong>(kontaktia 3 + 2 t)</strong></li>
 <li>Opettajan työn kokonaiskuva, kodin ja koulun yhteistyö <strong>(kontaktia 3 t)</strong></li>
</ul>
<p><strong>   5. OPINTOPIIRI SUURRYHMÄSSÄ:</strong> SmartBoardin pedagoginen käyttö<strong> (kontaktia 2 t)</strong></p>
<p><strong>    6. PIENRYHMÄN LOPPUPALAVERI</strong> <strong>(kontaktia 2 t)</strong></p>
<p>Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus osallistua opettajainkokouksiin, vanhempainiltoihin, valvontoihin ym. opettajan ns. muuhun työhön. </p>
<p><strong>Opintopiiri</strong><br />
 Oppiaineen pedagogiikkaa ja didaktiikkaa käsittelevä tapaaminen</p>
<p><strong>½ suurryhmä</strong><br />
 Puolet koko äidinkielen ja kirjallisuuden harjoittelijaryhmästä</p>
<p><strong>Pienryhmä</strong><br />
 Ohjaajan ja hänen ohjauksessaan olevien opiskelijoiden muodostama ryhmä</p>
</body>
</html>