OPEA525 Ainekohtainen osuus - Historia ja yhteiskuntaoppi

LUKUVUOSI 2016-2017

Tämä opetussuunnitelma koskee historian pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat aineopintojen syventävän ohjatun harjoittelun (OPEA525) lukuvuonna 2016-2017.

 

Laajuus : 7 op 

Tavoite

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisen ja oman aineenteoriatiedon yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia

- osaa ohjata yksilöllistä oppimista

- osaa asettaa tavoitteita omalle ja oppilaan kasvulle ja oppimiselle

- osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppilaiden toimintaa

- ymmärtää opettajan työn moninaisuuden

 

- pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä

- tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuurin vakiintuneita käytänteitä

- soveltaa tutkimustietoa oman opettajuutensa kehittämiseen

- pystyy toimimaan opettajana itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa

 

Sisältö

Opiskelija osallistuu vähintään kahden opetuskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija oppii kohtaamaan opetuksessaan erilaisia oppijoita ja tunnistamaan oppimisvaikeuksia. Hän syventää oppimisen arviointitaitojaan ja harjoittelee arviointipalautteen antamista. Opiskelija pohtii ja tutkii oman opetus- ja kasvatustyönsä teoreettisia, filosofisia ja eettisiä periaatteita. Hän suunnittelee teoreettisiin lähtökohtiin perustuvan opetuskokeilun ja toteuttaa sen tämän opintojakson aikana. Opetuskokeilu dokumentoidaan, raportoidaan ja reflektoidaan yhdessä opiskelijoiden, ohjaavan opettajan ja OKL:n lehtorin kanssa.

 

Suoritustapa

Opetuskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja arviointi. Omaa opetusta 18 -20 opetustuntia, luentoja 6 h, ainekohtaisia opintopiirejä vähintään 10 h ja vähintään yksi muun kuin oman opetettavan aineen ryhmäkuuntelu. Osa (2 op) opintojaksosta on suositeltavaa tehdä sivuaineessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

KURSSISUUNNITELMAN LAADINTA JA TOTEUTTAMINEN

Jakson aikana opettajaharjoittelijat toteuttavat pienryhmissä opetuskokonaisuuden, johon kuuluu kokonaisen lukiokurssin suunnittelu ja toteuttaminen kevään viimeisen jakson aikana. Kurssin suunnittelu aloitetaan yhteistyössä OKL:n didaktiikon ja normaalikoulun ohjaavien opettajien kanssa jo syksyllä.