OPEA515 Ainekohtainen osuus - Historia ja yhteiskuntaoppi

LUKUVUOSI 2016-2017

Tämä opetussuunnitelma koskee pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat aineopintojen perusharjoittelun (OPEA515) lukuvuonna 2016-2017.

Laajuus : 5 op

Osaamistavoitteet  :

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot

- osaa yksilöidä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta

- osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella

- tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä

- osaa hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä

- harjaantuu oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa

 

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti oppitunteja. Opiskelija oppii

hyödyntämään pääaineopintojen tuomaa asiantuntijuutta omassa

opetuksessaan. Hän havainnoi oppilaita yksilöllisinä erilaisina oppijoina

ja ryhmän jäseninä. Opiskelija tutustuu erilaisiin oppimisympäristöihin ja

harjaantuu tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön.

 

Toteutus:

 •  Yhteinen aloitustilaisuus 6.9.2016
 • Vähintään 10 tuntia opintopiirityötä omassa pienryhmässä (esim. vuorovaikutus, työtavat, arviointi)
  • Työskentely kahden ohjaavan opettajan ohjauksessa (vaihto lokakuussa)
 • Omaa opetusta 14-16 oppituntia
  • ennen omaa tuntia ryhmään tutustuminen ja pohjatuntien kuuntelu
  • kirjallinen tuntisuunnitelma jätetään hyvissä ajoin Dropboxiin ja käydään läpi ohjaavan opettajan kanssa
 • Tuntien seuraaminen
  • kannustamme seuraamaan pohjatuntien lisäksi mahdollisimman monipuolisesti muita tunteja, kuitenkin vähintään kahdeksan
  • tukena tehtäviä ja kuunteluteemoja
  • kaksi ohjattua ryhmäkuuntelua keskusteluineen
 • Yläkoulun kokeen laadinta, korjaus ja palautus
 •  Päätöstilaisuus (pikkujoulu)