KTKP030 Orientoiva ohjattu harjoittelu - Historia ja yhteiskuntaoppi

2016-2017

Laajuus : 2 op

Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä

 

Opiskelija reflektoi omia opetus- ja oppimiskokemuksiaan sekä pohtii oman

tieteenalan opintojen ja kouluopetuksen suhdetta. Opiskelija tutustuu oman

aineensa keskeisiin pedagogisiin kysymyksiin ja saa omakohtaista kokemusta

opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

 

Aineryhmäkohtaista opintopiirityöskentelyä vähintään 15 h, oppituntien

ohjattua havainnointia vähintään 10 h ja opiskelijan omaa opetusta vähintään

5 opetuskertaa, joista ainakin yksi on itsenäisesti pidettävä kokonainen

oppitunti.

 

1. Aloitustilaisuus 

2. Työskentely pienryhmässä ohjaavan opettajan johdolla (mm. observointitehtävien purku)

3. Opintopiirejä 5 kpl (a 2h)

4. Oppituntien observointia 10h

5. Viiden opetuskerran suunnittelu, toteutus ja arviointi

6. Päätöstilaisuus