OPS_OPEA510_Aidinkieli_ja_kirjallisuus.html

text/html OPS_OPEA510_Aidinkieli_ja_kirjallisuus.html — 3 KB

Tiedoston sisältö

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Jyväskylän normaalikoulu aineenopettajaharjoittelu</title>
</head>

<body>
<p>OPEA510    OHJATTU PERUSHARJOITTELU			4.9.2012<br />
 <br />
Äidinkieli ja kirjallisuus</p>
<p>Laajuus	5 op</p>
<p>Tavoite	Opiskelija <br />
 - osaa yksilöidä opetuksensa tavoitteet sekä sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta<br />
 - osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot <br />
 - osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella<br />
 - tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä<br />
 - ymmärtää oppimisympäristöjen moninaisuuden<br />
 - on harjaantunut oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana. </p>
<p>Sisältö ja suoritustapa / Edeltävät opinnot /Integrointi/Arviointi / Vastuuyksikkö ( ks.yleisops)<br />
 <br />
 Sisällöt ja opintojen eteneminen / Äidinkieli ja kirjallisuus</p>
<p>1. Yhteinen aloitustilaisuus: (kontaktia 1 t)</p>
<p>2. Pienryhmän työn suunnittelu ja oppilaitokseen, koulukirjastoon ja palo- ja pelastussuunnitelmaan <br />
 tutustuminen oppilaitoksen opetussuunnitelmiin tutustuminen (kontaktia 6 t)</p>
<p>3. Ryhmäkuuntelut pienryhmissä (kontaktia 6 t)</p>
<p>4. Oppilaiden tekstien arviointi itsenäisesti (kontaktia 2 t, itsenäistä 10 t)<br />
 - oppilaiden tai opiskelijoiden tekstien arvioiminen ja kommentoiminen</p>
<p>5. Opintopiirit suurryhmissä <br />
 - Tekstien arviointi I (kontaktia 2 t, itsenäistä 1 t) <br />
 - Tekstien arviointi II (kontaktia 2 t, itsenäistä 1 t)<br />
 - Oppilasarviointi: itsearviointi, jatkuva näyttö, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi <br />
 (kontaktia 2 t, itsenäistä 1 t)<br />
 - Työtapavinkkejä (kontaktia 3 t)</p>
<p>6. Oppituntien suunnittelu, pitäminen ja havainnointi<br />
 - opetusryhmään tutustuminen ennen omia tunteja <br />
 - tuntisuunnitelmien pohdinta ohjaajan kanssa<br />
 - omien oppituntien pitäminen (14-16 t)<br />
 - oman opetuksen reflektointi palautekeskusteluissa<br />
 (yhteensä kontaktia 34 t, itsenäistä 45 t)</p>
<p>- oman (tai toisen) pienryhmän muiden opiskelijoiden pitämien tuntien seuraaminen<br />
 - oman (tai toisen) pienryhmän muiden opiskelijoiden pitämien tuntien palautekeskusteluihin osallistuminen<br />
 (yhteensä 13 t)<br />
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7. Pienryhmän loppupalaveri<br />
 (kontaktia 1 t)<br />
</p>
<p>Muistutukseksi:<br />
</p>
<p>1.	Opiskelijalla on mahdollisuus opintokokonaisuuden aikana osallistua koulun vanhempainiltoihin ja <br />
 opettajainkokouksiin. Norssin kokouksista ja vanhempainilloista lähetetään tietoa sähköpostitse <br />
 ”harjoitteluinfossa”. Ohjaavan opettajan kanssa opiskelija voi myös tutustua esimerkiksi välitunti- ja <br />
 ruokalavalvontoihin. Opiskelijalla on myös mahdollisuus seurata erityisopetusta ja tukiopetusta.</p>
<p>2.	Opiskelija liittää pedagogisten aineopintojen portfolioonsa valintansa mukaan kahdesta neljään <br />
 työnäytettä Ohjattu perusharjoittelu -kokonaisuudesta. Työt voivat olla esimerkiksi omia oppitunteja<br />
 varten tai opintopiireissä tehtyjä materiaaleja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Opintopiiri <br />
 Oppiaineen pedagogiikkaa ja didaktiikkaa käsittelevä tapaaminen<br />
</p>
<p>Suurryhmä<br />
 Puolet koko äidinkielen ja kirjallisuuden harjoitteluryhmästä ( 12/13 opiskelijaa/opintopiiri)<br />
</p>
<p>Pienryhmä<br />
 Ohjaajan ja hänen ohjauksessaan olevien opiskelijoiden muodostama ryhmä (3-5 opiskelijaa)<br />
</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>