Harjoitteluraportti

Yleisohjeita harjoitteluraportin kirjoittamiseen.

Miten kirjoitan harjoitteluraportin?

Harjoitteluraportti on tietoteksti

Harjoitteluraportti on tietoteksti. Sen tavoitteena on tuottaa opettajan työssä hyödynnettävää käyttötietoa yhdistämällä opiskelemalla hankittu teoriatieto harjoittelukokemuksiin. Harjoitteluraportti ei siis ole kaunokirjallinen kertomus tai kuvaus harjoittelun kulusta, joka on itsestään selvää ja ilman muuta yhteistä sekä ohjaajille että harjoittelijalle.

Luettava tietoteksti on jäsentynyt, selkeästi otsikoitu kokonaisuus, joka välittää lukijalleen kirjoittajan perustellut ajatukset selvästi kirjoittajan persoonallista ilmaisutapaa hukkaamatta. Tietoteksti jäsentyy ja jaksottuu tiedollisten kokonaisuuksien mukaan, niin että lukijan on helppo jäsentää tietoa kirjoittajan jäsentämiksi luvuiksi ja kappaleiksi. Tietotekstin kappale koostuu vähintään kahdesta tai useammasta virkkeestä, ellei kirjoittaja yhden virkkeen kappaleella halua erityisesti korostaa jonkin tiedon arvoa. Otsikot ovat kattavia, kiinnostavia ja kohdistuvia.

Kohdistuva tietoteksti ottaa huomioon lukijansa: harjoitteluraporttia lukee paitsi kirjoittaja itse myös hänen ohjaajansa. Ohjaajan on löydettävä raportti opettajanpöydän paperipinoista helposti, tämän vuoksi raporttiin on syytä laatia selkeä kansilehti. Sisällysluettelo, joka otsikoidaan joko "Sisällys" tai "Sisältö", palvelee kokonaisuuden hahmottamista ja lukijan orientoimista kirjoittajan tiedonjäsentämiseen.

Tiedon alkuperä osoitetaan tekstissä normaaliin tapaan lähdeviittein. Lähdeluettelo laaditaan viestintäkurssilla saatujen ohjeiden mukaisesti ja otsikoidaan "Lähteet". Otsikko "Lähteet" edellyttää sitä, että jokainen tekstiviitteen lähde on luettelossa, muttei muuta.

Harjoitteluraportin tehtävät

Opettajaharjoittelujaksot on tavoitteistettu ensisijaisesti tukemaan opettajan ammatillista kehittymistä. Harjoitteluraportin tehtävänä onkin

  • opettajaksi kehittymisen lähtökohtien kirjaaminen,

  • kunkin harjoittelujakson tavoitteiden ilmaiseminen opettajaksi kehittymisen tiellä,

  • oman ja oppilaiden kehittymisen seuraaminen,

  • omien ammatillista kasvua tukevien vahvuuksien arvioiminen,

  • omien kehitystehtävien tunnistaminen sekä

  • omaan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsitykseen perustuvan perustellun käyttötiedon rakentaminen.

Kaikki tämä tapahtuu kirjallisuuteen ja tutkimukseen jatkuvasti peilaten (lähdeviitteet).

Lisäksi harjoitteluraporttiin liittyy kunkin harjoittelujakson tavoitteiden mukaisesti ohjaajien opastamana mm. opetuksen suunnitteluun ja oppimistulosten arviointiin liittyviä erityistehtäviä.

Harjoitteluraportti voi toimia paitsi ammatillisen kehittymisen reflektoinnin apuna, myös hakemuksiin liitettävän näyteportfolion pohjamateriaalina.

Harjoitteluraportin palautus

Harjoitteluraportti palautetaan ohjaajille (luokanopettajalle, didaktiikan lehtorille ja aineenopettajalle) yhteisesti sovittavana aikana luettavaksi. Harjoittelija saa harjoittelustaan ja kirjoittamastaan raportista palautetta ohjaajien mieluiten yhteisesti järjestämässä palautekeskustelussa.