Opettajan käyttötieto

Opettajan käyttötieto

Käyttötiedon sisältö

Tieto opettajasta itsestään

 • uskomukset, arvot ja tarkoitukset
 • mielikuva itsestä opettajana ja ammattilaisena, roolimalli opettajana, henkilökohtaiset ominaisuudet
 • käsitys omasta auktoriteetista, velvollisuuksista, asemasta luokassa ja koulussa, asenteesta

Tieto opetuksen ympäristöstä

 • ympäristöä koskevat uskomukset, rajoitukset ja mahdollisuudet (esim. koulun sosiaalinen ja kulttuurinen tausta, oppilaiden perheet, kollegoiden asenteet, työyhteisön ilmapiiri ja vuorovaikutussuhteiden laatu, muiden asettamat odotukset ja sosiaaliset paineet, koulun sisäiset uskomukset ja ideologiset näkemykset, itsestään selvyytenä pidetyt toimintatavat ja traditiot...

Oppiainetta koskeva tieto

 • käsitys omasta erikoisalasta tieteenä, käsitys tieteenalasta oppiaineena...

Oppilaita koskeva tieto

 • mielikuvat oppilaista ryhmänä (esim. ryhmän taso, työskentelytavat, kiinnostukset, käyttäytyminen, opiskelutausta, motivaatio) ja oppilaista yksilönä (esim. perhetausta, asenteet, kyvyt ja saavutukset, harrastukset, persoonallisuuspiirteet, käyttäytyminen opetustilanteissa)

Opetussuunnitelma- ja päämäärätieto

 • käsitys opetuksen yleisistä päämääristä ja periaatteista
 • käsitys opetussuunnitelmasta ja sen rakenteeseen vaikuttavista periaatteista

Opettamista koskeva tieto

 • oppimisteoreettiset näkemykset, uskomukset opettamisesta, opettamismallit, henkilökohtaiset opetustyylit...

Pedagoginen sisältötieto

Opetettavaan muotoon muokattu sisältötieto

 • aiheen keskeiset käsitteet ja niiden esittämistavat, aiheen esittämistä havainnollistavat opetusesimerkit, aiheen liittäminen aiempaan tietoon (konstruointi)

Oppilaita koskeva tieto

 • oppimista arvioivan tiedon hankkiminen, oppilaiden havainnointi, oppilastiedon hyödyntäminen tietyn aiheen suunnittelussa
 • oppilaiden ymmärrystä koskeva tieto (sisällön keskeisten käsitteiden ymmärtäminen, tyypilliset virheet, helpot tai vaikeat sisällöt, ennakkotiedot)

Opetusmenetelmiä koskeva tieto

 • opiskeluympäristön suunnittelu, aiheen opettamiseen sopivat opetusmenetelmät, oppilaiden ohjaaminen, opetuksen organisointi

Opetussuunnitelmatieto

 • aiheen opetuksen tavoitteet ja käytettävissä olevat opetusmateriaalit ja -resurssi