Harjoittelun aikana

Yleistä

 • Saat käyttöösi harjoittelujakson ajaksi avainkortin tarvitsemiisi tiloihin. Kuittaa se käyttöösi ohjaavalta opettajaltasi tai vahtimestarilta ja muista palauttaa sovitulla tavalla
 • Omat yliopiston verkkotunnuksesi käyvät myös koulumme tietojärjestelmään. Koulumme tietotekniikka on tarkoitettu kuitenkin ainoastaan opetus- ja suunnittelukäyttöön.
 • Valokopioita ja tulosteita saat ottaa tarpeen mukaan luokan opetuskäyttöön. Ohjaajasi kertovat, miten toimitaan esim. kopiolätkän kanssa.
 • Opetusvälineitä on lainattavissa koulumme erikoisluokista ja varastoista. Ne ovat yleensä varattavissa etukäteen ja ne on aina palautettava välittömästi käytön jälkeen paikoilleen.
 • Opiskelijoiden tila on käytössäsi koulupäivinä klo 17 saakka. Pidä omalta osaltasi huolta sen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Väli- ja ulko-ovet menevät lukkoon klo 15.30. Mikäli jäät koululle klo 15.30 jälkeen, sovi asiasta erikseen ohjaavan opettajasi kanssa. Klo 15.30 jälkeen jäävä huolehtii valojen sammuttamisesta sekä siitä, että kaikki ovet tulevat varmasti lukkoon. Ulko-ovista ei saa päästää ketään sisälle. Klo 15.30 jälkeen kulku ulos ainoastaan Pitkäkadun puoleisesta ovesta. Koululla on kameravalvonta ja automaattinen kulunseuranta.
 • Hissiä käyttävät vain liikuntarajoitteiset tai painavan tavaran kuljettajat.
 • Harjoitteluihin kuuluu myös välituntien ja ruokailun valvontaa. Samalla saat myös ruokailla veloituksetta oppilaiden kanssa joitakin kertoja. Ruoka otetaan oppilaiden linjastolta ja valvontaruokailu ruokaillaan yhdessä oppilaiden kanssa.
 • PROpea ja kokoavaa pohdiskeluasi varten kannattaa kirjoittaa harjoittelukokemuksia ylös päivittäin (harjoittelupäiväkirja).
 • Harjoittelutuntia ei voi korvata millään muulla opintosuoritteella. Jos joudut esim. sairauden takia jättämään omia opetustuntejasi väliin, pitää niiden korvaamisesta neuvotella ohjaajiesi kanssa.
 • Sairaana ei saa tulla luokkaan. Ilmoita ohjaajille aina mahdollisimman pian poissaolostasi.

Vastuu ja vaitiolovelvollisuus

 • Vastuu oppilaista kuuluu koko koulupäivän ajan luokan palkatulle opettajille. Opettaja vastaa myös opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta. Harjoittelija on kuitenkin aikuisena vastuussa kaikesta toiminnastaan sekä erityisesti oman opetuksensa laadusta.
 • Harjoittelun aikana saat ehkä selville monia asioita, jotka kuuluvat virkamiehen vaitiolovelvollisuuden piiriin. Tämä laki koskee myös harjoittelijaa. Perusopetuslain 7. luku 40§ salassapidosta: ”Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, johon kuuluvat myös opetusharjoittelua suorittavat, eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta”.

Harjoitteluluokka

 • Harjoittelun ajan olet pääsääntöisesti luokassa koulupäivän ajan. Osallistu aktiivisesti luokan toimintaan, vaikka et olisikaan opetusvuorossa. Voit esim. auttaa muita opettajia tarvittaessa, ohjata oppilaita käytävillä jne. Koulussa ollessasi olet koko ajan kasvattaja!
 • Huolehdi sinäkin omalta osaltasi luokan tiloista, siisteydestä, välineistä, yhteisistä sopimuksista ym. Laita myös oppilaiden tuotoksia näkyviin seinille ym. siihen tarkoitukseen varatuille paikoille.
 • Anna palautetta muille opiskelijoille heidän opetuksestaan ja toiminnastaan. Kollegiaalinen, keskusteleva ja pohdiskeleva ohjaaminen ei ole ainoastaan henkilökunnan tehtävä.
 • Hoida suunnittelu-/valmisteluasiasi luokissa välituntien aikaan (tai silloin kuin luokka on vapaa). Toisten opettajien opetuksen keskeyttäminen tai häiritseminen on ehdottomasti kielletty.

Ohjaus

 • Kaikkien ohjaustilanteiden tulisi olla hengeltään myönteisesti rakentavia ja keskustelevia. Ohjauksessa painottuvat kunkin harjoittelun erilliset tavoitteet. Opiskelijan yksilölliset tarpeet on kuitenkin otettava huomioon.
 • Ohjauskeskusteluja käydään ennen opiskelijan opetusta (mm. opetuksen suunnittelu), opetuksen aikana (mm. keskustelua opettajan / luokan toiminnasta ja esiin nousevista laajemmista teemoista) sekä opetusjakson jälkeen (loppuarviointi/-koonti).
 • Eri harjoittelujaksoissa ohjaus keskittyy hieman eri asioihin harjoittelun tavoitteiden mukaisesti.
 • Ohjaajien yksilö- ja ryhmäohjaukset tapahtuvat yleensä päivittäin oppituntien jälkeen tai ohjaajien mahdollisilla vapaatunneilla. Ohjauksen ajankohdista sovitaan ohjaajiesi kanssa harjoittelun alussa.
 • Yksilöohjauksessa keskitytään kunkin opiskelijan omaan tilanteeseen. Palautetta voivat antaa kaikki paikalla olevat ohjaajat ja muut opettajaopiskelijat. OKL:n ohjaaja johtaa keskustelua ollessaan paikalla. Ohjaus pyritään järjestämään mahdollisimman pian opetustilanteen jälkeen. Kahdenkeskistä yksilöohjausta annetaan osapuolille sopivina ajankohtina ja niissä voidaan keskittyä yksilöllisemmin opiskelijan ajankohtaisiin asioihin.
 • Ryhmäohjauksessa Norssin tai OKL:n ohjaaja (tai molemmat) ohjaa yhtä aikaa useampia opiskelijoita. Ryhmät muodostuvat harjoittelujen erilaisesta luonteesta johtuen eri tavoin. Ryhmäohjaus voi olla mm. ryhmälle annettavaa opetusta (jolloin pohditaan oppimiseen, oppilaisiin, opetukseen tai opettajan työhön liittyviä asioita), tulevan toiminnan yhteistä suunnittelemista tai keskustelua esim. yhdessä seuratusta opetustilanteesta.

<<< Takaisin aloitussivulle