Ohjaus ja ohjaajien roolit

OH1 - KTKP3019

Harjoittelun osaamistavoitteet (OPS 2017-2020):

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- havainnoida systemaattisesti oppimisympäristöjä, koulun toimintakulttuuria ja oppijoiden moninaisuutta
- reflektoida kokemuksiaan ja tunnistaa omia havainnointi- ja toimintatapojaan
- tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden rakentajana
- tunnistaa ja arvioida koulun toimintakulttuurin käytänteitä ja yhteyttä oppimiseen.

OKL:n ohjaaja ohjaa opiskelijaa aktiivisesti pohtimaan harjoittelun tavoitteita ja toimimaan johdonmukaisesti niiden suuntaisesti. Työskentelytapoina ovat ryhmäohjaukset koulutyön seuraamisen yhteydessä, sekä kotiryhmätyöskentely.

Normaalikoulun ohjaaja ohjaa opiskelijaa aktiivisesti pohtimaan harjoittelun tavoitteita ja toimimaan johdonmukaisesti niiden suuntaisesti. Erityisesti ohjataan suunnittelemaan ja toteuttamaan lyhyitä oppimistilanteita. Työskentelytapoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaukset koulutyön yhteydessä.

 

OH2 - OKLA3029

Harjoittelun osaamistavoitteet (OPS 2017-2020):

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnittella, toteuttaa ja arvioida yksittäisiä oppimistilanteita, laajempia kokonaisuuksia sekä itsenäisesti että työryhmässä.
- ymmärtää opetuksen suunnittelun prosessina jossa tarkastellaan ja tulkitaan opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita eri näkökulmista.
- osaa huomioida opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaiden oppimisedellytykset, kokemukset että intressit
- hahmottaa opetukselle erilaisia tavoite- ja toteutusvaihtoehtoja sekä
- kykenee tekemään näistä vaihtoehdoista perustellun valinnan

OKL:n ohjaaja ohjaa opiskelijaa aktiivisesti pohtimaan harjoittelun tavoitteita ja toimimaan johdonmukaisesti niiden suuntaisesti. Työskentelytapoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaukset, sekä opiskelijan opetustyön seuraaminen ja palautekeskustelut.

Normaalikoulun ohjaaja ohjaa opiskelijaa aktiivisesti pohtimaan harjoittelun tavoitteita ja toimimaan johdonmukaisesti niiden suuntaisesti. Erityisesti ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksittäisiä oppimistilanteita laajempia kokonaisuuksia. Työskentelytapoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaukset, sekä opiskelijan opetustyön seuraaminen ja palautekeskustelut.

 

OH3 - OKLS3139

Harjoittelun osaamistavoitteet (OPS 2017-2020):

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida laajoja ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia
- osaa ohjata ja tukea erilaisia oppimisprosesseja sekä arvioida että antaa palautetta tarkoituksenmukaisesti sen eri vaiheissa
- osaa havainnoida ja eritellä koulun toimintakulttuurin erilaisia piirteitä

OKL:n ohjaaja ohjaa opiskelijaa aktiivisesti pohtimaan harjoittelun tavoitteita ja toimimaan johdonmukaisesti niiden suuntaisesti. Työskentelytapoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaukset, sekä opiskelijan opetustyön seuraaminen ja palautekeskustelut.

Normaalikoulun ohjaaja ohjaa opiskelijaa aktiivisesti pohtimaan harjoittelun tavoitteita ja toimimaan johdonmukaisesti niiden suuntaisesti. Erityisesti ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan laajoja oppimiskokonaisuuksia. Työskentelytapoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaukset, sekä opiskelijan opetustyön seuraaminen ja palautekeskustelut.

 

OH4 - OKLS3049 / OKLS3149

Harjoittelun osaamistavoitteet

OKLS3049 (OPS 2014-2016):

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää opettajan ammatin vapauksia ja vastuita suhteessa kouluyhteisöön ja yhteiskuntaan
- osaa toimia ammatillisesti työyhteisössä, koulun ja kodin vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisessa yhteistyössä,
- osaa työskennellä opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti,
- osaa perustella toimintaansa opettajana kasvatusta ja opetusta koskevan teoreettisen tiedon näkökulmasta,
- omaa valmiudet luokanopettajan työn kokonaisvastuun kantamiseen.

OKLS3149 (OPS 2017-2020):

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää opettajan ammatin vapauksia ja vastuita suhteessa kouluyhteisöön ja yhteiskuntaan
- osaa toimia ammatillisesti työyhteisössä, koulun ja kodin vuorovaikutuksessa sekä monialaisessa yhteistyössä
- osaa työskennellä opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa perustella pedagogiset valintansa, arviointikäytänteensä sekä toimintansa opettajana kasvatusta ja opetusta koskevan teoreettisen tiedon näkökulmasta
- osaa kohdata oppilaiden moninaisuuden
- omaa valmiudet luokanopettajan työhön

OKL:n ohjaaja ohjaa opiskelijaa aktiivisesti pohtimaan harjoittelun tavoitteita ja toimimaan johdonmukaisesti niiden suuntaisesti. Työskentelytapoina ovat erilaiset ryhmäohjaukset, sekä opiskelijan opetustyön seuraaminen ja palautekeskustelut.

Normaalikoulun ohjaaja ohjaa opiskelijaa aktiivisesti pohtimaan harjoittelun tavoitteita ja toimimaan johdonmukaisesti niiden suuntaisesti. Erityisesti ohjataan toimimaan ammatillisesti työyhteisössä, koulun ja kodin vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Työskentelytapoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaukset, sekä opiskelijan opetustyön seuraaminen ja palautekeskustelut.

 

Vastuuhenkilöt

Kaikissa harjoittelujaksoissa on nimetyt vastuuhenkilöt (OKL+Norssi), jotka laativat toteutusohjeistuksen jaksoille OPS:n mukaisesti. Ohjeistus sisältää myös ohjeet kirjallisesta raportoinnista. Opiskelijoiden ja ohjaajien tulee perehtyä ohjeistukseen huolella, jotta kaikilla olisi toivottavasti sama ajatus harjoittelun toteutuksen kulusta ja vaatimuksista – näin vältetään jo etukäteen useampi ongelmatilanne.

Kaikista harjoittelujaksoista ovat kokonaisvastuussa OKL:n varajohtaja ja Norssin alakoulun rehtori.

<<< Takaisin aloitussivulle