Opetussuunnitelma

Normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelma löytyy osoitteesta peda.net/jyu/normaalikoulu/ops

Opetussuunnitelman sisältö

1. Opetussuunnitelmaa ohjaavat periaatteet ja lukuvuosisuunnitelma
2. Arvoperusta ja oppimiskäsitys
3. Perusopetuksen tehtävä, tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen
4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri
5. Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen koulutyön järjestämisessä
6. Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi
7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
8. Opiskeluhuolto
9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä
10. Valinnaisuus perusopetuksessa
11. Oppiaineet vuosiluokilla 1-2
12. Oppiaineet vuosiluokilla 3-6
13. Oppiaineet vuosiluokilla 7-9
14. Opetussuunnitelmaan liittyvät suunnitelmat
* Järjestyssäännöt
* Kasvatuskeskustelu, kurinpitotoimet ja rangaistukset
* Kriisivalmiussuunnitelma
* Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
* Oppilaanohjauksen suunnitelma
* Opiskeluhuoltosuunnitelma
* Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta,     kiusaamiselta ja häirinnältä
* Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategia
* Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Punatulkut.jpeg