Poissaolot

pulpetti.JPGOpetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Koulu toivoo, että huoltajat seuraisivat oppilaan koulunkäynnin säännöllisyyttä. 

On tärkeää, että koti ja koulu yhdessä pyrkivät ehkäisemään oppilaiden aiheettomia poissaoloja, jos niitä kaikesta huolimatta ilmaantuu. Koulun puolelta yhteistyökumppaneita ovat lähinnä alakoulun luokanopettaja, yläkoulun luokanohjaaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori tai koulupsykologi. Jos aihetta on, oppilasta joudutaan ojentamaan koulun käytettävissä olevin keinoin.

Poissaolo koulusta on sallittua vain pätevästä syystä

Hyväksyttäviä syitä ovat oma sairaus tai perheenjäsenen sairaus, mikäli oppilaan kotiin jääminen on tämän hoidon järjestämiseksi välttämätöntä, taikka muu oppilaasta itsestään riippumaton syy.

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän tai tulee muu äkillinen tarve olla pois koulusta, hänen tulee ilmoittaa siitä mahdollisimman pian koulun terveydenhoitajalle, luokanopettajalle, luokanohjaajalle tai muulle opettajalle.

Oppilaiden harkinnanvaraiset poissaolot lomamatkojen, harrastustoiminnan yms. takia ovat lisääntyneet. Kehityksen suunta on huono. Toivomme, että perheissä harkitaan tarkkaan pyynnöt poissaoloille. Koulussakäynti tulisi nähdä jokapäiväisenä itsestäänselvyytenä. Lomamatkat tulisi keskittää koulun loma-aikoihin. Harrastukset eivät saa säännöllisesti häiritä tai estää koulunkäyntiä. Koulu on paljon muuta, kuin vain oppikirjojen tekstejä ja tehtäviä, joita voi katsella omaan tahtiin.

Etukäteen tiedossa olevista perusopetuksen oppilaan poissaoloista (esim. matkat) on tehtävä kirjallinen anomus seuraavasti:

  • Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää luokanopettaja / luokanohjaaja / ryhmänohjaaja oman luokkansa  oppilaalle.
  • Luvan enintään vuoden poissaoloon myöntää rehtori.
  • Luvan yli vuoden poissaoloon myöntää johtava rehtori.

Poissaoloanomuslomake löytyy Wilmasta kohdasta "Hakemukset ja päätökset".

Poissaolomalli

Oppimisen kannalta säännöllinen läsnäolo koulussa on tärkeää. Poissaoloilla voi olla monenlaisia seurauksia lapsen ja nuoren hyvinvoinnille ja oppimiselle. Koulussamme pyritään ennaltaehkäisemään poissaoloja varhaisella puuttumisella ja auttamisella. Koulu noudattaa Jyväskylän kaupungin kanssa yhteistä ennaltaehkäisevää poissaoloihin puuttumisen mallia.

Perusopetuslaki velvoittaa huoltajaa huolehtimaan lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisesta. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluu läsnäolo koulussa. Mikäli oppilas ei voi osallistua opetukseen, tulee siitä ilmoittaa opettajalle jo ensimmäisenä poissaolopäivänä Wilmassa. Mikäli poissaoloilmoitusta ei tule, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan.
Luokanopettajan/luokanohjaajan on otettava yhteyttä huoltajiin, kun Wilma antaa runsaista poissaoloista hälytyksen. Tilannearvion jälkeen suunnitellaan riittävät ja tarpeen mukaiset tukitoimet yksilökohtaisesti.

Myös puutteelliset poissaoloselvitykset ovat huolestuttavia piirteitä oppilaan hyvinvoinnissa. Tarvittaessa poissaolojen syitä selvitetään moniammatillisessa opiskeluhuoltoryhmässä tai muussa asiantuntijaryhmässä yhdessä oppilaan huoltajien kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on ensisijaisen tärkeää. Vakavimmissa tapauksissa koulu voi olla yhteydessä lastensuojelun asiantuntijoihin lapsen kokonaistilanteen selvittämiseksi.

Poissaoloihin puuttuminen on tarpeen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

• selvittämättömät ja luvattomat poissaolot
• toistuvat poissaolot tietyiltä päiviltä tai tunneilta
• runsaat myöhästelyt
• selvitetyt poissaolot, kun ne ovat jatkuvia tai niitä on paljon
• jos poissaolojen syynä oleva sairaus ei ole selkeä ja poissaolo jatkuu pitkään ilman lääkärin
tai hoitavan tahon lausuntoja
• jos oppilaan suoriutumisen taso laskee merkittävästi.

Poissaolohin puuttumisen malli