Poissaolot

Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Koulu toivoo, että huoltajat seuraisivat oppilaan koulunkäynnin säännöllisyyttä.

Huoltaja ilmoittaa Wilmassa nuoren poissolot, tarkastelee tälle tehtyjä tuntimerkintöjä ja selvittää tuntimerkintöjä. On tärkeää, että koti ja koulu yhdessä pyrkivät ehkäisemään oppilaiden aiheettomia poissaoloja, jos niitä kaikesta huolimatta ilmaantuu. Koulun puolelta yhteistyökumppaneita ovat ensisijaisesti yläkoulun luokanohjaaja, koulukuraattori ja muu oppilashuollon henkilökunta. Jos aihetta on, oppilasta joudutaan ojentamaan koulun käytettävissä olevin keinoin.

Poissaolo koulusta on sallittua vain pätevästä syystä. Hyväksyttäviä syitä ovat oma sairaus tai perheenjäsenen sairaus, mikäli oppilaan kotiin jääminen on tämän hoidon järjestämiseksi välttämätöntä, taikka muu oppilaasta itsestään riippumaton syy.

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän tai tulee muu äkillinen tarve olla pois koulusta, hänen tulee ilmoittaa siitä mahdollisimman pian koulun terveydenhoitajalle, luokanohjaajalle tai muulle opettajalle.

Oppilaiden harkinnanvaraiset poissaolot lomamatkojen, harrastustoiminnan yms. takia ovat koulunkäynnin näkökulmasta valitettavan yleisiä. Toivomme, että perheissä harkitaan jatkossa tarkkaan pyynnöt poissaoloille. Koulussakäynti tulisi nähdä jokapäiväisenä itsestäänselvyytenä. Lomamatkat tulisi keskittää koulun loma-aikoihin. Harrastukset eivät saa säännöllisesti häiritä tai estää koulunkäyntiä. Koulu on paljon muuta, kuin vain oppikirjojen tekstejä ja tehtäviä, joita voi katsella omaan tahtiin.

Etukäteen tiedossa olevista perusopetuksen oppilaan poissaoloista (esim. matkat) on tehtävä anomus kirjallisena tai wilman lomakkeella seuraavasti:

  • Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää luokanohjaaja oman luokkansa  oppilaalle.
  • Luvan enintään vuoden poissaoloon myöntää rehtori.
  • Luvan yli vuoden poissaoloon myöntää johtava rehtori.

 

Poissaoloanomuksen tekeminen:

HUOM.! Mahdollisimman ajoissa (vähintään pari viikkoa) ennen poissaolon alkamista!

1. Huoltajat täyttävät poissaoloanomuksen joko paperisena lomakkeena tai wilman lomakkeena. (Oppilas toimittaa paperisen lomakkeen luokanohjaajan/rehtorin käsiteltäväksi.)

2. Oppilas täyttää opiskelusuunnitelman, johon yhdessä aineenopettajien kanssa kirjataan jokaisen oppiaineen osalta tiedot niistä tehtävistä ja toimista, joilla poissaolon aikainen oppivelvollisuus suoritetaan.

 

---

Lataa tästä:

poissaoloanomus + opiskelusuunnitelma